Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Fler tjejer jobbar extra under gymnasiet, men drar in mindre pengar än killarna

Senast uppdaterad: 2021-07-01

Färsk statistik från SCB visar att mer än hälften av gymnasieeleverna arbetade extra någon gång, även under pandemiåret 2020. Men det finns skillnader mellan könen.

För många är extrajobb under gymnasietiden den första kontakten med arbetslivet och beskrivs ibland som en viktig faktor för att kunna få det första jobbet efter utbildningen, särskilt om det är lågkonjunktur.

- För åren 2019 och 2020 finns det tydliga skillnader mellan hur unga tjejer och killar tar dessa viktiga första steg på arbetsmarknaden. För 2020 hade Covid-19 naturligtvis en stor påverkan, men skillnaderna mellan könen var desamma även under pandemin, säger Paula Kossack, statistiker på SCB.

Fler tjejer arbetar extra

2019, innan coronapandemin kom, arbetade 60 procent av eleverna i gymnasiet extra någon gång under året. Andelen som arbetade extra var 65 procent bland tjejer, och 57 procent bland killar.

Allra mest jobbade gymnasiestuderande under sommaren. 44 procent av tjejerna fick en löneutbetalning under juli och augusti 2019. 38 procent av killarna fick en löneutbetalning under samma månader. Under terminerna arbetade i genomsnitt 28 procent av tjejerna och 19 procent av killarna.

Diagram 1. Andel gymnasieelever som var anställda 2019 respektive 2020, efter månad

Diagram: Andel gymnasieelever som var anställda 2019 respektive 2020, efter månad

Under 2020 var det en lägre andel gymnasieelever som arbetade extra, både bland tjejer och killar. Totalt hade 53 procent av dem jobbat extra någon gång under året, en minskning med 13 procent. Den procentuella minskningen var lika stor bland tjejer som bland killar.

Killar har högre löneutbetalningar än tjejer

Fler tjejer än killar arbetade extra. De killar som arbetade extra fick i genomsnitt högre löneutbetalningar än tjejerna.

Tjejernas genomsnittliga löneutbetalningar motsvarande som lägst 79 procent av killarnas (juni och november) och som mest 92 procent (januari och april).

- Skillnader i löneutbetalningar mellan tjejer och killar beror dels på hur många timmar de arbetar och dels hur stor timlön de har. Dessa två faktorer kan inte särskiljas, säger Paula Kossack.

Diagram 2. Median av lönesumman för gymnasieelever 2019 respektive 2020, efter kön

Diagram: Median av lönesumman för gymnasieelever 2019 respektive 2020, efter kön

Fakta: Genom SCB:s register om arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) kan man följa hur de som studerar på gymnasiet arbetat under studierna och fått lön utbetald.

Läs mer, bland annat om på vilka gymnasieprogram flest arbetar extra:

Rapport om gymnasiestudenters extraarbete

Statistiknyheten om gymnasiestuderandes extraarbete

Pressmeddelande: Ett av sex sommarjobb försvann under pandemin