Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Så syns bostadspriser i inflationsberäkningarna

Senast uppdaterad: 2021-07-08

Ända sedan slutet av 1990-talet har bostadspriserna ökat kraftigt. Under pandemin har priserna stigit särskilt på villor och större lägenheter i många delar av landet. Men syns det i inflationen? Vilken roll spelar egentligen bostadspriserna i konsumentprisindex?

– Det korta svaret är att bostadspriserna visst fångas upp i konsumentprisindex men utifrån de räntekostnader som är förknippade med att äga en bostad, säger Beatrice Ljung, statistiker på SCB.

Det lite längre svaret är att prisförändringar för boende i ägda bostadsformer beräknas i Sverige genom en så kallad brukarkostnadskalkyl (user cost). Brukarkostnaden kan beskrivas som den hyra som skulle betalats om ägaren skulle hyra sin egen bostad. De kostnader som ingår är alltså de som ägaren vill bli kompenserad för vid uthyrning, till exempel räntekostnader, kommunal fastighetsavgift, underhållskostnader och försäkringar.

Stor del av hyran

Räntekostnaden utgör en stor del av ”hyran” och det är här som bostadspriserna kommer in i bilden. När priserna på bostäder går upp fångas detta upp i räntekostnadsindex. Räntekostnaden är en funktion av ränteläget och hur stort kapital som lagts ned i boendet. För att beräkna utvecklingen på detta ”huskapital” eller kapitalstockindex som det kallas i KPI använder SCB en modell som huvudsakligen baseras på prisindex för bostäder. Beräkningen är i praktiken ett långt glidande medelvärde av aktuell bostadsprisutveckling.

– Kapitalstocksindex för egnahem och bostadsrätter ligger för närvarande omkring 5,5 procent i årstakt. Även under de senaste åren har årstakten legat på mellan 5 och 6 procent, säger Beatrice Ljung.

Årsförändring för kapitalstockindex för egnahem i KPI och årsförändring för glidande medelvärde av fastighetsprisindex för småhus,  2017-2020. 

En del frågar sig varför bostadspriserna inte ingår som en egen komponent i konsumentprisindex.

Priser på varor och tjänster

– Eftersom KPI enbart mäter priser på varor och tjänster som ingår i den totala hushållskonsumtionen inkluderas inte transaktioner mellan hushållen, säger Beatrice Ljung.

– Det finns visserligen en internationellt erkänd metod som utgår från försäljning av nya bostäder till hushåll, den så kallade ”nettoanskaffningsansatsen”. Även om metoden inte inkluderar transaktioner mellan hushåll finns dock andra svårigheter, som att exkludera markvärdet. Bostadspriset inkluderar nämligen mark, vilket är en tillgång. Och priset på tillgångar mäts inte i KPI, tillägger hon.

Fakta: Om statistiken

Räntekostnadsindex består av två delar; räntesatsindex och kapitalstocksindex och beräknas som produkten av dem.

Räntesatsindex mäter den genomsnittliga räntesatsutvecklingen för lån kopplade till villor och bostadsrätter. Statistiken bygger på faktiska avtalade räntor och beräknas som ett genomsnitt för ett flertal olika räntebindningstider. Urvalet består av ett antal stora banker och bostadsinstitut, vilka täcker en stor del av utlåningsmarknaden.

Kapitalstocksindex mäter utvecklingen för anskaffningspriser över tid för egnahem och bostadsrätter och definieras som förändringen av nedlagt kapital (där både lånat och eget kapital ingår). För att beräkna detta index används en modellbaserad lösning där historiska värden för prisutvecklingen för egnahem och bostadsrätter utgör input. Eftersom kapitalstocksindex ska spegla en konstanthållen hus- och lägenhetsstock beaktas inte nyproducerade bostäder för den aktuella mätperioden (dessa kommer in i en framtida mätperiod när de omsätts som en befintlig bostad).

Läs mer om statistiken här: 

Statistikens framställning-Konsumentprisindex 2021 månad (scb.se)

Länkar

Inflationstakten 2,1 procent i maj 2021 (scb.se)

Konsumentprisindex (KPI) (scb.se)