Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Växjö har flest badplatser i landet

Senast uppdaterad: 2020-07-14

Sommaren och badsäsongen är här. Det finns drygt 2 500 badplatser i Sverige, och allra flest ligger i Växjö kommun i Kronobergs län.

År 2018-2019 rapporterade Sveriges kommuner in drygt 2 500 badplatser till Havs- och Vattenmyndigheten. Antalet badplatser i kommunerna varierar, men allra flest finns i Växjö, 43 stycken. Därefter kommer Stockholm med 37 badplatser, och sedan Norrtälje och Västervik med 32 vardera.

Storleken på kommunen och hur många som bor där påverkar hur många bad som finns. Kommunerna kring Stockholm och Göteborg har således ett stort antal bad, liksom kommuner som är populära sommarresmål, som Gotland och Norrtälje.

Gotlands kommun rapporterade in 24 badplatser 2018-2019, de flesta jämnt fördelade längs med kusten med undantag för de centrala delarna av ostkusten, kring Visby, dit många badplatser är koncentrerade. Även i Norrtälje kommun ligger de flesta badplatserna fördelade längs med kusten och med närhet till Norrtälje.

Antal badplatser per kommun 2018-2019 (karta)

34 kommuner har inte rapporterat in några uppgifter till Havs- och vattenmyndigheten, dessa är gråmarkerade i kartan.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten, 2018-2019.

34 kommuner har inte rapporterat in några uppgifter till HaV/Folkhälsomyndigheten, dessa är gråmarkerade i kartan.

De uppmätta vattentemperaturerna under 2019 varierade också, som mest låg de på 22 grader. Inte oväntat hade få badplatser i de norra delarna av landet en medeltemperatur i vattnet på minst 20 grader. Men ett par hade det, Vändträsk i Bodens kommun samt Dragonudden och Stöcksjöbadet i Umeå kommun.

Havs- och vattenmyndigheten

Fakta om statistiken

Uppgifterna om badplatser bygger på kommunernas egen rapportering till Havs- och vattenmyndigheten. Uppgifterna kan variera något mellan åren. Kommunerna har en skyldighet att rapportera in så kallade EU-bad till Havs- och vattenmyndigheten. Det saknas dock information om eventuellt bortfall av övriga badplatser, eftersom det inte är obligatoriskt att rapportera in dessa.

SCB har här sammanställt de badplatser som har rapporterats till Havs- och vattenmyndigheten för 2018 och 2019. Badplatser med snarlika namn de olika åren men som SCB konstaterat vara på samma position båda åren har betraktats som samma badplats. Av Sveriges 290 kommuner rapporterade 256 kommuner in badplatser 2018-2019. I SCB:s bearbetning ingår 2 545 badplatser 2018-2019.

Genomsnittlig vattentemperatur avser 2019 och har beräknats för de badplatser som hade minst tre provtillfällen 2019. Observera att proven för de olika badplatserna har tagits under olika datum under sommarmånaderna. Ett relativt stort antal badplatser kan ha färre än tre provtillfällen eller helt sakna uppgift om temperatur.

Uppgifter om badplatser från: Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Där finns information om varje enskild badplats samt nedladdningsbara filer för hela Sverige.

Källor
Text- och innehållsansvariga