Till innehåll på sidan

Beskrivning av Lönestrukturstatistik, kommuner

Undersökningens syfte är att årligen belysa löner och sysselsättning inom kommunerna i termer av nivå, utveckling och struktur, med en indelning efter kön, ålder, regional indelning, verksamhetsområde (näringsgren), befattning (yrke), utbildning och tjänstgöringens omfattning.

Statistiken används som utvärderings- och planeringsunderlag på såväl riksnivå som regional nivå. Andra användningsområden är som underlag för lönestrukturanalyser och jämförande lönestatistik. SCB:s strävan är att tillgodose allmänintresset inom detta statistikområde, både hos en bredare allmänhet och hos enskilda grupper.

Huvudsakliga användare av statistiken är massmedia, departement, kommuner m.fl. offentliga organ, forskare och organisationer. Undersökningsmaterialet används även för internationell rapportering.