Till innehåll på sidan

Förändringar i undersökningen

Från och med 2014 redovisas yrkesuppgifter efter den reviderade standarden för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012). SSYK2012 ersätter den tidigare versionen, SSYK96. Detta betyder att jämförelser mellan 2014 och tidigare år inte bör göras med avseende på lön per yrke.

Från och med 2014 ingår även åldersgruppen 65-66 i undersökningen.

Från och med 2014 klassificeras personalkategori (arbetare/tjänstemän) utifrån vilken yrkeskod som den anställda har. Detta innebär att alla yrkesgrupper nu antingen är arbetare eller tjänstemän vilket medför stora strukturella förändringar. Jämförelser med tidigare år bör därför göras med stor försiktighet. Se exempel för tjänstemän nedan.

Den genomsnittliga löneökningstakten mellan 2013 och 2014 efter ovanstående förändringar är 6,2 procent för män respektive 7,3 procent för kvinnor. Löneökningstakten totalt för privat anställda tjänstemän var 7,1 procent.

Om personalkategori skulle satts som tidigare år skulle den genomsnittliga löneökningstakten för manliga privatanställda tjänstemän varit 1,5 procent. För kvinnor hade motsvarade ökningstakt blivit 1,7 procent. Löneökningstakten för samtliga tjänstemän i privat sektor blir då 1,7 procent.