Till innehåll på sidan

Så möjliggjordes en registerbaserad folk- och bostadsräkning, Census

För att kunna genomföra en folk- och bostadsräkning, som helt baseras på uppgifter från olika register, behövdes ett lägenhetsregister. Så här gick det till att bygga upp det, samt införa folkbokföring på lägenhet.

2006 beslutade regeringen att ge Lantmäteriet i uppdrag att inrätta ett lägenhetsregister. Skatteverkets uppgift har varit att genomföra folkbokföring på lägenhet medan Statistiska centralbyrån ska producera statistik över hushåll, boende och bostäder.

1. Lantmäteriet samlade in uppgifter till lägenhetsregistret

Lantmäteriet har samlat in uppgifter från ägare till flerbostadshus och vissa småhus. För de flesta småhusen, (ett småhus med endast en bostad på fastigheten), har uppgifterna hämtats från fastighetsregistret. Fastighetsägaren har då inte behövt lämna några uppgifter.

Lantmäteriet har fastställt unika lägenhetsnummer för varje lägenhet. Varje lägenhet, som finns i en entré med flera lägenheter, ska ha ett unikt lägenhetsnummer. Lägenhetsnumren består av fyra siffror varav de två första avser våningsplan och de två sista siffrorna avser läget på våningsplanet.

2. Fastighetsägare har rapporterat in uppgifter

Fastighetsägarna ska ha informerat de boende om lägenhetsnumren och skyltat lägenhetsnumren på väl synlig plats i byggnaden.

Fastighetsägarna ska löpande rapportera in förändringar, till exempel uppgifter om nybyggnad, ombyggnad och rivning, till kommunen.

3. Kommunen har uppdaterat lägenhetsregistret

Varje trappuppgång/entré måste ha en unik adress. För att lägenhetsregistret och folkbokföringen på lägenhet ska bli rätt, har alla adresser kontrollerats och ändrats av kommunen om det inte funnits en unik adress.

Kommunen håller löpande lägenhetsregistret aktuellt genom de uppgifter de får från fastighetsägarna.

4. Skatteverket har folkbokfört på lägenhet

Skatteverket har ansvarat för att de som bor i flerbostadshus blivit folkbokförda på lägenhet. För dem som bor i småhus har det inte blivit någon förändring gällande folkbokföringen.

Skatteverket håller folkbokföringen på lägenhet aktuell via flyttningsanmälan.

5. Boende har meddelat sitt lägenhetsnummer

Boende i lägenhet har fått besvara Skatteverkets brev med förfrågan om lägenhetsnummer.

Vid eventuell flyttning meddelas det nya lägenhetsnumret via flyttningsanmälan.