Till innehåll på sidan

Emitterade värdepapper, september 2020

Fortsatt ökad upplåning i räntebärande värdepapper

Statistiknyhet från SCB 2020-10-16 9.30

I slutet av september uppgick den sammanlagda svenska räntebärande värdepappersskulden till 8 093 miljarder kronor, vilket är en ökning med 60 miljarder kronor sedan augusti. Ökningen beror framförallt på att skulden i dollar har ökat under månaden, både för obligationer och penningsmarknadsinstrument.

Att skulden i dollar har ökat beror både på att nettoemissionerna har ökat med 13 miljarder men också på att dollarn har stärkts under september vilket ökat skulden med ytterligare 39 miljarder kronor. Värdepappersupplåningen i euro minskade under september med 38 miljarder netto men den stärkta euron fick en motverkande effekt och skulden minskade under månaden med totalt 6 miljarder.

Ökad skuld i både obligationer och penningsmarknadsinstrument

Den totala räntebärande värdepappersskulden på totalt 8 093 miljarder bestod i slutet av september till 85 procent av obligationer och 15 procent av penningsmarknadsinstrument. Värdepappersskulden ökade i både obligationer och penningmarknadsinstrument med 40 respektive 19 miljarder kronor.

Den årliga tillväxttakten för den totala värdepappersskulden var 3,5 procent. Det är en ökning med 1,8 procentenheter jämfört med augusti.

Monetära finansinstitut ökar skulden i icke-säkerställda värdepaper

I september var det icke-säkerställda värdepapper från monetära finansinstitut som stod för den största ökningen av värdepappersskulden, där skulden ökade med totalt 73 miljarder kronor. Ökningen var dels en effekt av försvagad krona men berodde också på ökade nettoemissioner i framförallt dollar.

Även staten och sektorn icke-finansiella företag ökade sin skuld under månaden med 28 respektive 19 miljarder. För säkerställda värdepapper från monetära finansinstitut minskade däremot skulden med 62 miljarder kronor, till allra största delen beroende på nettoförfall i svenska kronor.

Utestående belopp, miljarder kronor

Emitterade värdepapper, september 2020

Förfallostrukturen

Värdepapper till ett värde av 1 751 miljarder kronor förfaller inom sex månader. Knappt hälften av dessa är i utländsk valuta, främst dollar och euro. Icke-säkerställda värdepapper från monetära finansinstitut representerar det största förfallovärdet inom sex månader, 616 miljarder, där majoriteten är utgivna i utländsk valuta, främst dollar. För övriga sektorer är förfallovärdet främst i svenska kronor.

Förfallostruktur, miljarder kronor

Emitterade värdepapper, september 2020

Nästa publiceringstillfälle

2020-11-17 klockan 9.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

E-post
svdb@scb.se

Förfrågningar

Simon Abraham

Telefon
010-479 42 62
E-post
simon.abraham@scb.se

Hanna Helgesson

Telefon
010-479 40 57
E-post
hanna.helgesson@scb.se