Till innehåll på sidan

Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor

Sveriges officiella statistik

Den Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Undersökningen genomfördes första gången 2004 och har sedan dess genomförts varje år till 2016 och sedan dess vartannat år, med undantag av pandemiåret 2021. Syftet med statistiken är att visa hur Sveriges befolkning 16 år och äldre mår, följa förändringar i hälsa och dess bestämningsfaktorer över tid och visa skillnader efter kön, ålder, ekonomi, födelseland, sysselsättning, utbildning och region.

För den här statistiken ansvarar:
Folkhälsomyndigheten

Hitta på sidan

Har du frågor om statistiken?

Folkhälsomyndigheten

E-post
folkhalsoenkaten@folkhalsomyndigheten.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/fh0101