Till innehåll på sidan

Inkomster och skatter: Inkomströrlighet 2000–2020

Knappt en tiondel av befolkningen har varaktigt låg ekonomisk standard

Statistiknyhet från SCB 2022-03-24 8.00

Andelen personer i Sverige med varaktigt låg ekonomisk standard har ökat något över tid. I befolkningen hade knappt 15 procent låg ekonomisk standard 2020. Knappt två tredjedelar av dem hade varaktigt låg ekonomisk standard.

Sedan år 2014 har andelen med låg ekonomisk standard ökat med 0,5 procentenheter, från 14,2 till 14,7 procent. Under samma period ökade andelen med varaktigt låga inkomster med 0,8 procentenheter, från 8,0 till 8,8 procent. Med varaktighet avses att ha låg inkomst det senaste året och minst två av de tre föregående åren.

Låg respektive varaktigt låg ekonomisk standard i befolkningen, år 2014–2020

Diagram: Låg respektive varaktigt låg ekonomisk standard i befolkningen, år 2014–2020

Stora skillnader bland de äldre

Andelen som har varaktigt låg ekonomisk standard varierar kraftigt mellan olika grupper.

Andelen minskade bland de äldre under 2020. Störst var minskningen i åldersgruppen 80 år och äldre, där andelen med varaktigt låga inkomster minskade med 2,6 procentenheter. Trots minskningen var detta den åldersgrupp med högst andel med varaktigt låg ekonomisk standard år 2020, 16 procent. Lägst andel med varaktigt låg ekonomisk standard har de nyblivna pensionärerna, åldersgruppen 65–69 år, där knappt 6 procent har varaktigt låga inkomster.

Låg respektive varaktigt låg ekonomisk standard efter ålder, år 2020

Diagram_ Låg respektive varaktigt låg ekonomisk standard efter ålder, år 2020

Hög andel med varaktigt låg ekonomisk standard bland personer födda i Afrika

Av utrikes födda 20 år och äldre hade 18 procent varaktigt låg ekonomisk standard medan andelen bland personer födda i Sverige var 6 procent.

Delar man in utrikes födda efter födelseregion är skillnaderna också stora. Högst andel med varaktigt låga inkomster finns bland personer födda i Afrika och Asien, där nästan var tredje respektive var fjärde person hade varaktigt låg ekonomisk standard.

Lägst andel med varaktigt låg ekonomisk standard var det bland personer födda i Oceanien respektive övriga Norden, där andelarna låg på 7 respektive 8 procent.

Det är överlag mindre vanligt med varaktigt låg ekonomisk standard bland utrikes födda som har bott länge i Sverige än bland personer som har bott i landet kortare tid. Detta mönster är särskilt påtagligt för personer födda i Afrika och Asien. Av personer födda i dessa regioner och som bott 20 år eller längre i Sverige hade ungefär 17 procent varaktigt låg inkomst, att jämföra med cirka 40 procent bland de med 3–4 år i Sverige.

Mer än 40 procent av utrikes födda barn som bor i Sverige hade varaktigt låg ekonomisk standard, jämfört med 5 procent av barnen som är födda i Sverige och har två svenskfödda föräldrar. Bland barn födda i Sverige med en inrikes född förälder och en utrikes födda förälder respektive två utrikes födda föräldrar var andelarna 11 respektive 30 procent.

Låg respektive varaktigt låg ekonomisk standard efter födelseregion för personer 20 år och äldre, år 2020

Diagram: Låg respektive varaktigt låg ekonomisk standard efter födelseregion för personer 20 år och äldre, år 2020

Ovanligt med varaktigt låga inkomster bland förvärvsarbetande

Förvärvsarbetande har sällan varaktigt låg ekonomisk standard. Andelen bland dem var knappt 2 procent, medan det är betydligt vanligare att ha varaktigt låga inkomster om man ej förvärvsarbetar. Av de som klassas som sjuka eller arbetslösa hade ungefär var tredje varaktigt låg ekonomisk standard år 2020.

Låg respektive varaktigt låg ekonomisk standard efter sysselsättning för personer 20–64 år, 2020

Diagram: Låg respektive varaktigt låg ekonomisk standard efter sysselsättning för personer 20–64 år, 2020

Definitioner och förklaringar

Ekonomisk standard: För att göra jämförelser av disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används en metod som sätter hushållets totala disponibla inkomst i relation till hushållets sammansättning av vuxna och barn.

Disponibel inkomst avser summan av samtliga hushållsmedlemmars alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar (exempelvis återbetalt studielån).

Låg ekonomisk standard: Låg ekonomisk standard avser personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet i befolkningen.

Varaktigt låg ekonomisk standard: Varaktigt låg ekonomisk standard avser personer som lever i ett hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet i befolkningen under referensåret samt under minst två av de tre föregående åren.

SCB har tillsammans med Skatteverket arbetat för att förbättra täckningen av inkomster från de nordiska länderna i inkomststatistiken för personer folkbokförda i Sverige. Från och med år 2011 har SCB kompletterat Inkomst- och taxeringsregistret med pensions- och löneinkomst från Danmark, Finland, Island och Norge. Det innebär att tidigare publicerad statistik för åren 2011–2019 revideras i samband med publiceringen av inkomststatistik för 2020. Kvaliteten i statistiken förbättras främst i vissa kommuner som gränsar till grannländerna. Fördjupad information om detta finns att läsa i statistikens kvalitetsdeklaration samt nedan.

Nordiska inkomster i IoT och inkomststatistiken 2011–2019

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

Adress
701 89 Örebro
E-post
inkomststat@scb.se

Förfrågningar

Johan Lindberg

Telefon
010-479 60 64
E-post
johan.lindberg@scb.se