Till innehåll på sidan

Skörd av potatis 2020. Preliminär statistik

Hektarskörden av matpotatis i nivå med 2019 – ökad totalskörd av stärkelsepotatis

Statistiknyhet från SCB 2020-12-04 9.30

Årets hektarskörd av matpotatis inklusive färskpotatis beräknas till 33 250 kilo per hektar. Det är i nivå med 2019, men sju procent mer än genomsnittet för åren 2015-2019. Femårssnittet dras ned av 2018 års låga hektarskörd, som orsakades av sommartorka.

Totala skörden av matpotatis i nivå med fjolåret

Totalskörden av matpotatis beräknas för riket till 542 500 ton. Det är i nivå med 2019. Jämfört med femårssnittet är det fem procent mer. Norrbottens län har åtta procent större totalskörd än år 2019. För övriga län är totalskördarna i nivå med 2019. Under 2020 odlades 16 320 hektar matpotatis i landet. Även det är i nivå med 2019.

Till matpotatis räknas förutom färskpotatis och höst- och vinterpotatis för direkt konsumtion även potatis för tillverkning av mos, chips, pommes frites med mera. Därutöver ingår även foderpotatis och utsädesodlingar av matpotatissorter.

Nästan 13 procent skördas som färskpotatis

Av den redovisade totalskörden av matpotatis beräknas drygt 69 000 ton, eller 13 procent, vara skördat som färskpotatis. Hektarskörden för färskpotatis är lägre än för sorter som skördas senare på säsongen och beräknas till 22 350 kilo per hektar. Omkring 19 procent av matpotatis-arealen i landet var färskpotatisodlingar.

Totala skörden av stärkelsepotatis är tolv procent över femårssnittet

Den totala skörden potatis för stärkelse beräknas till 336 200 ton. Det är åtta procent mer än 2019 och tolv procent mer än femårssnittet. Hektarskörden för stärkelsepotatis beräknas till 42 760 kilo per hektar. I beräkningarna av hektar- och totalskördar ingår även utsädesodlingar, där avkastningsnivån oftast är lägre. Den odlade arealen potatis för stärkelse ökade med nästan 500 hektar jämfört med 2019, till 7 860 hektar. Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne, Blekinge och Kalmar län.

Matpotatis. Totalskördar 2011–2020
Skörd av potatis 2020. Preliminära uppgifter

Potatis för stärkelse. Totalskördar 2011–2020
Skörd av potatis 2020. Preliminära uppgifter

Definitioner och förklaringar

Denna skördestatistik baseras på underlag från alla odlingsformer som förekommer i landet. I juni 2021 redovisas skörderesultat för ekologisk respektive konventionell odling.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en statistikrapport på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se under Statistik.

Nästa publiceringstillfälle

Slutliga resultat för 2020 kommer att redovisas under april 2021.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Förfrågningar

Ann-Marie Karlsson

Telefon
036-15 59 33
E-post
ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

Producent

SCB, Lantbruks- och energistatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Gunnel Wahlstedt

Telefon
010-479 62 45
E-post
gunnel.wahlstedt@scb.se