Till innehåll på sidan

Befolkningens it-användning 2022

Internetanvändningen ökar bland äldre i Sverige

Statistiknyhet från SCB 2022-11-18 8.00

I Sverige har 95 procent av befolkningen, eller nästan 8 miljoner personer, i åldrarna 16–85 år använt internet under det senaste kvartalet. Störst andel användare finns bland personer upp till 64 år, men årets undersökning av Befolkningens it-användning visar att internetanvändningen ökar även bland äldre.

I takt med att digitaliseringen ökar i samhället blir det allt viktigare att kunna använda internet för att ta del av information och service från myndigheter och andra aktörer som till exempel media och hälso- och sjukvården. Bland personer i åldern 16–64 år har andelen som uppger att de har använt internet varit mycket hög under flera år. Under 2022 uppgav drygt 96 procent av personer i åldern 16–64 år att de använt internet under de senaste tre månaderna.

Internetanvändningen i de två äldsta åldersgrupperna, 65–74 år och 75–85 år, har varit betydligt lägre jämfört med den yngre befolkningen, men de senaste åren har en ökning skett. Nio av tio personer i åldern 65–74 år och åtta av tio i åldern 75–85 år uppgav att de använde internet under de senaste tre månaderna 2022. Jämfört med 2018 innebär det en ökning med 8 procentenheter i åldersgruppen 65–74 år respektive 19 procentenheter i den äldsta undersökta åldersgruppen 75–85 år.

Andel personer som använt internet under de senaste tre månaderna, efter ålder, 2018–2022, procent

bild

Var tredje 75–85-åring ringer telefon- eller videosamtal och skickar snabbmeddelanden via internet

Internet kan användas för många olika ändamål. Resultat från årets undersökning visar att de tre vanligaste internetanvändningsområdena bland personer i åldern 65–85 år är att utföra bankärenden, skicka och ta emot e-post samt söka information om varor och tjänster. Omkring åtta av tio personer i åldern 65–74 år och sex av tio personer i åldern 75–85 år anger att de utfört någon av dessa aktiviteter under de senaste tre månaderna. Något som har blivit vanligare bland äldre de senaste åren är att ringa telefon- eller videosamtal via internet. Nästan hälften av 65–74 åringarna och en dryg tredjedel av 75–85 åringarna upper att de använt någon sådan samtalstjänst under de senaste tre månaderna. Det kan jämföras med 2018 då var tredje person i åldern 65–74 år och var femte person i åldern 75–85 år hade använt internet för att ringa telefon- eller videosamtal.

Det är också vanligare idag att äldre personer skriver snabbmeddelanden via internet. Andelen 75–85-åringar som har skrivit snabbmeddelanden har fördubblats från 14 procent 2019 när frågan ställdes för första gången till 30 procent 2022. Även bland 65–74-åringar har användningen av snabbmeddelanden ökat under samma period, från 38 till 47 procent.

Andel personer i åldern 65–74 år och 75–85 år efter internetanvändningsområde, 2022, procent

bild

Sju av tio personer i åldern 65–74 år och nästan sex av tio personer inom den äldsta undersökta åldersgruppen har använt internet för att läsa nyheter under de senaste tre månaderna. Mer än hälften av 65–74-åringar och nästan var tredje 75–85-åring har fått myndighetspost digitalt under senaste året. Att delta på sociala nätverkssajter är vanligare bland 65–74-åringar, 43 procent jämfört med 27 procent bland personer i 75–85 år. Vidare uppger 52 procent av personer i gruppen 65–74 år, och 38 procent av personer i åldern 75–85-år att de har tittat på streamade tv-kanaler via internet.

Att spela eller ladda ner spel, lyssna på podcasts eller ladda ner podcasts eller sälja varor eller tjänster via internet har gjorts av äldre personer i åldern 65–85 år i lägre omfattning.

Fler äldre använder digitala hälsotjänster

Under de senaste tre åren har användningen av olika digitala hälsotjänster ökat bland personer i åldern 65–85 år. Andelen som har bokat tid hos läkare eller tandläkare har mer än fördubblats mellan 2020 och 2022 – från 16 till 38 procent i gruppen 65–74 år, och från 10 till 28 procent bland 75–85-åringarna. Under samma period har andelen som har tagit del av sin personliga hälsojournal på nätet ökat från 25 till 41 procent bland 65–74-åringarna och från 15 till 32 procent bland personer i åldern 75–85 år.

Resultatet visar att 20 procent i den äldsta åldersgruppen 75–85 år uppgav att de använt andra digitala hälsotjänster (t ex fått ett recept eller en konsultation på nätet) under de senaste tre månaderna. I gruppen 65–74 år var motsvarande andel 24 procent. Fyra av tio personer i åldern75–85-år respektive varannan person i åldern 65–74 år har sökt hälsorelaterad information på internet under de senaste tre månaderna.

Andel personer i åldern 65–74 år och 75–85 år efter användning av digitala hälsotjänster, 2022, procent

bild

Grön it

Parallellt med att samhället digitaliseras och allt fler använder internet får grön it ökad uppmärksamhet och betydelse. I samband med detta mäter undersökningen om befolkningens it-användning 2022 för första gången vad man gjorde med sin gamla it-utrustning senaste gången man bytte till en ny eller slutade använda den, samt vilka egenskaper som ansågs vara viktiga vid senaste köpet av en mobiltelefon, surfplatta, eller en bärbar eller stationär dator.

I de flesta åldersgrupperna är det sex av tio personer som uppgav att de fortfarande har kvar sina gamla mobiltelefoner i hemmet. Bland yngre personer 25–44 år är det vanligare att sälja eller ge bort sin gamla mobiltelefon eller smartphone. När det gäller att kassera sin gamla mobiltelefon eller smartphone på en returstation är det en högre andel personer i ålder 55–85 år som gör det än personer i yngre åldrar.

Andel personer i åldern 16–85 år efter utvalt hantering av gamla mobil/smartphone som inte används längre och åldersgrupper, 2022, procent

bild

Resultat från årets modul om grön it presenteras även i en rapport.

Andra resultat från Befolkningens it-användning 2022

Alla resultat avser Sveriges befolkning i åldern 16–85 år. Insamlingsperioden för undersökningen var mars till juni 2022. Referensperioden avser de senaste tre månaderna innan det tillfälle undersökningen besvarats om inget annat framgår.

  • Totalt är det 3 procent av befolkningen som aldrig använt internet. De som aldrig använt internet återfinns till största delen i åldersgruppen 75–85 år där 15 procent aldrig använt internet.
  • 72 procent av befolkningen i åldern 16–85 år har e-handlat under de senaste tre månaderna. Bland personer i ålder 65–74 år är det 56 procent och bland personer i åldern 75–85 år är det 32 procent som har köpt eller beställt något via internet under perioden.
  • 24 procent av personer i åldern 16–85 år har ansökt om förmåner eller rättigheter och lika många personer har ansökt om dokument eller intyg via myndigheters webbsidor under senaste året.
  • Bland många varor som ingår i undersökningen är kläder, läkemedel och kosmetika de vanligaste typerna av varor som handlas på internet. Varannan person handlade kläder, var tredje person handlade läkemedel och var fjärde person handlade kosmetika. Bland tjänster har var fjärde person köpt musik eller filmer och serier på internet.
  • Den vanligaste anledningen till att man väljer bort sakernas internet är att man inte tycker att man har någon användning för sådana enheter. 33 procent av personerna i åldern 16–85 år anger detta skäl undersökningsåret 2022. Totalt uppger 9 procent av personer att sakernas internet är för dyrt.
  • 63 procent av personer i ålder 16–85 år tycker att priset är en avgörande faktor vid köp av en mobil/smartphone, bärbar dator/surfplatta eller stationär dator. Även hårddiskegenskaper som lagring, hastighet och processorhastighet har stor betydelse vid köp av elektronisk utrustning, vilket 55 procent av personer i åldern 16–85 år har valt som viktig egenskap.

Definitioner och förklaringar

Statistiken bygger på undersökningen Befolkningens it-användning som ingår i Sveriges officiella statistik. I undersökningen ställs cirka 150 frågor som berör tillgången till och användningen av informationsteknik (it). All statistik som presenteras här, och mycket mer, går att hämta ur Statistikdatabasen på SCB:s webbplats.

Resultat från undersökningen kommer även att presenteras i en rapport om sakernas internet och grön it som publiceras den 18 november 2022.

Om du har några frågor kring hur statistiken framställs och beskrivningen av kvaliteten hänvisar vi till dokumentationen "Statistikens framställning (2022)" och "Kvalitetsdeklaration (2022)" som finns på SCB:s webbplats. Om du vill ha hjälp med att tyda resultaten, ta fram underlag eller liknande är du välkommen att höra av dig till oss.

Befolkningens it-användning

Sedan 2014 har SCB lagt till åldersgruppen 74–85 år i urvalet. För historiska jämförelser längre bak i tiden bör man använda den totalen. I EU-samarbetet och i den statistik som publiceras på Eurostats hemsida används 16–74 år.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
bita@scb.se

Förfrågningar

Alicja Markiewicz

Telefon
010-479 46 36
E-post
alicja.markiewicz@scb.se

Helena Månsson

Telefon
010-479 41 28
E-post
helena.mansson@scb.se