Till innehåll på sidan

Miljöräkenskaper - Utsläpp till luft 2020, regional statistik

Regionernas utsläpp minskar

Statistiknyhet från SCB 2022-11-24 8.00

Utsläppen från regionernas ekonomiska aktivitet minskar år 2020 jämfört med 2019. Den varuproducerande industrin minskar sina utsläpp över hela landet. Coronapandemins påverkan på flygbranschen avspeglas i stora utsläppsminskningar i Region Stockholm och Västra Götalandsregion.

– Under 2020 ser vi att samtliga regioner minskar sina utsläpp av växthusgaser. Det blir extra tydligt i regionerna där flygtrafik eller tung industri bedrivs. Även den relativt varma vintern kan ha bidragit till minskade utsläpp 2020, säger Dimitra Kopidou, analytiker på SCB:s miljöräkenskaper.

Utsläppen från regionernas ekonomiska aktivitet 2020

2020 uppgår växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi till 47,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är en minskning med 5,7 miljoner ton jämfört med 2019. Samtliga av Sveriges regioner minskar sina produktionsbaserade utsläpp 2020. De största minskningarna sker i region Stockholm och Västra Götaland som minskar sina utsläpp med 1,8 respektive 1,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket motsvarar 23 respektive 11 procent. En betydande del av minskningarna kommer från minskat flygande under Coronapandemin.

Den största andelen av Sveriges växthusgasutsläpp år 2020 kommer från Västra Götaland som släpper ut 9,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter, motsvarande 20 procent av rikets utsläpp. Regionerna Stockholm, Skåne och Norrbotten släpper ut 5,7 miljoner, 5,4 miljoner respektive 4,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket motsvarar 12, 11 och 10 procent av rikets utsläpp.

Utsläppsintensiteten per län

Utsläppsintensiteten (utsläpp av växthusgaser i relation till bruttoregionprodukt) minskar år 2020 för alla län utom Västernorrland. Den största procentuella skillnaden i utsläppsintensitet mellan 2019 och 2020 är i Stockholm län där intensiteten minskar med 24 procent, följt av Södermanlands län där utsläppen minskar med 15 procent.

Utsläppsintensiteten skiljer sig över riket. För Gotlands län är utsläppsintensiteten 108,8 ton koldioxidekvivalenter per miljoner kronor år 2020 medan motsvarande siffra för Stockholm län är 3,5. För riket i stort är utsläppsintensiteten 9,6 ton koldioxidekvivalenter per miljoner kronor. En förklaring till den stora variationen är placeringen av utsläppsintensiva industrier i landet.

Utsläppsintensiteten per län, 2018, 2019 och 2020, ton koldioxidekvivalenter per miljoner kronor

Utsläppsintensiteten per län, 2018, 2019 och 2020, ton koldioxidekvivalenter per miljoner kronor

* 2020 BRP är preliminär

Källa: SCB

Miljöekonomisk profil per län

På ett översiktligt sätt kan ett läns miljöekonomiska struktur beskrivas med en miljöekonomisk profil. Den visar till exempel varje läns andel av Sveriges BNP och Sveriges totala utsläpp.

För många län är andelen utsläpp av växthusgaser ungefär lika stor som länets andel av antalet sysselsatta och andel av BNP. Däremot har Västra Götaland, Norrbotten, Södermanland och Gotlands län en utsläppsintensiv profil med en högre andel utsläpp av växthusgaser än andelar av sysselsatta och BNP. Det beror på att det i dessa län finns utsläppsintensiva industrier och/eller många rederier.

Västra Götaland har en hög produktion av både varor och tjänster. Det ger en hög andel sysselsatta, ett högt bidrag till BNP och stora utsläpp av växthusgaser. Norrbotten har en mindre andel sysselsatta och lägre bruttoregionprodukt, men en hög andel växthusgaser. Det beror bland annat på produktion av varor i industrier med låg sysselsättningsgrad som ger stora utsläpp.

Stockholms län har en hög andel av Sveriges sysselsättning och av bidraget till BNP. De största branscherna i Stockholms län finns inom tjänstesektorn som har relativt låga utsläpp av växthusgaser.

Miljöekonomisk profil per län, 2020. Andel av riket.

Miljöekonomisk profil per län, 2019. Andel av riket

* 2020 Bruttoregionprodukt och andel sysselsatta är preliminära

Källa: SCB

Definitioner och förklaringar

Miljöräkenskapernas regionala lufträkenskaper redovisar utsläpp till luft per bransch på kommun-, läns- och riksområdesnivå. Statistiken följer nationalräkenskapernas ramverk. Det betyder att utsläppen kan sättas i relation till den ekonomiska aktivitet som ligger bakom utsläppen. Statistiken redovisas i form av utsläpp, utsläppsintensiteter och miljöekonomiska profiler. Eftersom utsläppen är kopplade till ekonomisk aktivitet innebär det inte nödvändigtvis att utsläppen faktiskt har förekommit i en viss region, men att den ansvariga aktören befinner sig där.

Miljöräkenskaperna är uppbyggda med nationalräkenskaperna som grund och redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Detta ger möjligheter att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö, särskilt genom användningen av branscher som redovisas enligt klassifikationen Svensk Näringsgrensindelning (SNI). Utgångspunkten är svenska ekonomiska aktörers miljöpåverkan oavsett var i världen miljöpåverkan sker.

För att justera statistikkällor med territoriellt perspektiv till national- och miljöräkenskapernas ekonomiska perspektiv görs en så kallad residensjustering. Residensjusteringen gäller framförallt för transporter: tunga lastbilar (framförallt inom (H49) landtransportföretag, men även andra branscher, t.ex. byggverksamhet (F41-43)), rederier (H50) och flygbolag (H51). Mer information om residensjusteringen finns i statistikens kvalitetsdeklaration under "Dokumentation" på miljöräkenskapernas produktsida:

Miljöräkenskaper

I Miljöräkenskapsrapport 2017:2 Regionala miljöräkenskaper 2008-2015 förklaras också den regionala statistiken i mer detalj.

Den här publicerade statistiken över utsläpp till luft utgår från ett produktionsperspektiv. Det innebär att utsläppen redovisas för den aktör som bidrar till dem. Indirekta utsläpp från import och övrig konsumtion av varor och tjänster ingår inte.

Den regionala statistik över utsläpp till luft som redovisas av SMHI beskriver territoriella utsläpp, det vill säga de utsläpp som skett inom regionernas gränser. Det gör att om man till exempel vill följa halter av luftföroreningar inom ett specifikt område så bör SMHI:s statistik användas.

Nationella emissionsdatabasen (SMHI)

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publiceringstillfälle för regionala utsläpp till luft per bransch sker under hösten 2023.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Axel Ehrling

Telefon
010-479 40 69
E-post
axel.ehrling@scb.se

Dimitra Kopidou

Telefon
010 - 479 41 99
E-post
dimitra.kopidou@scb.se