Till innehåll på sidan

Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft tredje kvartalet 2021

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökar

Statistiknyhet från SCB 2022-02-02 8.00

Växthusgasutsläppen från den svenska ekonomin ökade med 3 procent tredje kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal föregående år. Framför allt beror det på utsläppsökningar från transportbranschen, i synnerhet från flygresor.

Kvartalsstatistiken från SCB:s miljöräkenskaper redovisar produktionsbaserade utsläpp till luft per bransch från Sveriges ekonomi, där också hushållen ingår.

Tredje kvartalet 2021 var de totala växthusgasutsläppen från den svenska ekonomin 12,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det innebär en ökning av växthusgasutsläppen med 2,7 procent jämfört med samma kvartal året innan. Sveriges BNP ökade under samma period med 4,7 procent.

Växthusgasintensiteten, det vill säga utsläppen av växthusgaser räknat per producerad krona i ekonomin, har därmed en fortsatt minskande trend.

Utsläpp av växthusgaser och ekonomisk utveckling, BNP i marknadspris och referensår 2020, ej säsongsrensat 2008K1-2021K3, Index 2008K1=100

diagram

Källa: SCB

Utsläppsökningar från transportbranschen

Utsläppen av växthusgaser ökade i flera branscher tredje kvartalet 2021 jämfört med samma period 2020. Mest ökade utsläppen från transportbranschen, där de under tredje kvartalet 2021 var 21 procent högre jämfört med samma kvartal 2020. Transportbranschens utsläpp av växthusgaser inkluderar utsläpp från flygbranschen, rederier och åkerinäringar. Framför allt ökade utsläppen från flyget kraftigt och ökningen kan härledas till att flyget under 2020 var reducerat med anledning av Covid-19. Ur ett ekonomiskt perspektiv ökade transportbranschens totala förädlingsvärde med drygt 9 procent tredje kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal 2020.

Märkbara utsläppsökningar syntes även inom flertalet andra branscher. Men inom el, gas och värmeverk samt vatten, avlopp och avfall minskade växthusgasutsläppen med cirka 6 procent samtidigt som förädlingsvärdet ökade med drygt 1 procent. Utsläppsminskningen vid jämförelse av kvartal 3 åren 2021 och 2020 kan härledas till skillnader i de ingående bränslen som använts inom energibranschen.

Trots flertalet utsläppsökningar i kvartal 3 2021 jämfört med samma kvartal föregående år var utsläppsnivåerna i många branscher dock lägre än motsvarande kvartal 2019.

Utveckling av växthusgasutsläpp och förädlingsvärde i procent, aggregerad bransch SNI 2007, 2021K3 jämfört med samma kvartal 2020.

diagram

Källa: SCB

Utsläpp av växthusgaser och förädlingsvärde, aggregerade branscher SNI 2007, ej säsongsrensat. Tusen ton koldioxidekvivalenter och mnkr, fasta priser 2020
Aggregerade branscher SNI 2007 Utsläpp av växthusgaser  Förädlingsvärde
 2021K3Förändring jämfört med samma kvartal 2020 2021K3Förändring jämfört med samma kvartal 2020
Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 258 ‑1 ‑0,05% 18 081 262 1,47%
Utvinning av mineral 298 8 2,59% 6 818 ‑745 ‑9,85%
Tillverkningsindustri 3 255 102 3,23% 151 141 5 199 3,56%
El, gas och värme, vatten, avlopp, avfall 1 270 ‑82 ‑6,09% 24 091 148 0,62%
Byggverksamhet 498 ‑2 ‑0,48% 65 549 1 975 3,11%
Transportbranschen 1 550 272 21,27% 44 634 3 641 8,88%
Övriga tjänster 874 1 0,10% 563 307 32 920 6,21%
Offentlig sektor 151 9 6,14% 200 367 4 615 2,36%
Hushåll och ideella organisationer [1] 2 293 23 1,03% 14 175 480 3,50%
Totala ekonomin 12 447 328 2,71% 1 225 973 54 814 4,68%

[1] Endast ideella organisationer ger ett förädlingsvärde. [2] BNP från produktionssidan, faktiska värden (ej kalenderkorrigerat) Källa: SCB

 

Definitioner och förklaringar

Miljöräkenskaper är uppbyggda med nationalräkenskaperna som grund och redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Detta ger möjligheter att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö. Den här publicerade statistiken över utsläpp till luft utgår från ett produktionsperspektiv. Utgångspunkten är svenska ekonomiska aktörers miljöpåverkan oavsett var i världen miljöpåverkan sker. Indirekta utsläpp från import och övrig konsumtion av varor och tjänster ingår inte.

Denna statistik används inte för att följa utsläppsutvecklingen i förhållande till beslutade klimatmål i Sverige och internationellt. Till det används territoriell statistik om hur mycket växthusgasutsläpp som sker inom Sveriges gränser. Mer om olika perspektiv på utsläppsberäkning kan du läsa här:

Tre sätt att beräkna klimatpåverkande utsläpp (Naturvårdsverket)

För att justera statistikkällor framtagna med ett territoriellt perspektiv till national- och miljöräkenskapernas ekonomiska perspektiv görs en så kallad residensjustering för denna statistik. Residensjusteringen gäller framförallt för transporter: tunga lastbilar (framförallt inom H49 landtransportföretag, men även andra branscher, t.ex. byggverksamhet (F41-43)), rederier (H50) och flygbolag (H51). Residensjusteringen för tunga lastbilar bygger på uppgifter om körsträckor (i ton-km) från Trafikanalys för svenska företag i utlandet och utländska företag i Sverige. För rederier och flygbolag bygger residensjusteringen på uppgifter om svenska företags utgifter för bränsleinköp. Dessa uppgifter hämtas från Nationalräkenskapernas databas över intermediär användning i ekonomin, PRIOR.

Utsläpp och upptag från markanvändning (LULUCF) och lagring av koldioxid (CCS) redovisas inte.

Modellantaganden för mobila utsläpp

Utsläpp från arbetsmaskiner, vägtrafik och flyg för perioderna 2008K1 – 2017K4 och 2020K1 och framåt beräknas med underlag från undersökningen månatlig bränslestatistik. För perioderna 2018K1 t.o.m. 2019K4 används underlag från rapporteringar till energimyndigheten enligt drivmedelslagen för att beräkna utsläpp från dessa utsläppskällor. Anledning till att man har återgått till att använda undersökningen månatlig bränslestatistik fr.o.m. 2020K1 är att statistikproducenterna har bedömt att data från undersökningen för referensår 2020 uppnår en god tillförlitlighet. Jämförelser mellan perioden 2018K1-2019K4 och övriga kvartal bör göras med försiktighet. Se även kvalitetsdeklaration för statistiken.

För mer information om hur de mobila utsläppen beräknas, se Miljöräkenskapernas produktsida under rubriken Dokumentation:

Miljöräkenskaper, dokumentation

Naturvårdsverkets statistik

Miljöräkenskapernas statistik redovisar utsläpp till luft från svenska ekonomiska aktörer, oavsett var i världen de sker. Naturvårdsverkets statistik över utsläpp till luft redovisar territoriella utsläpp, det vill säga de utsläpp som skett inom Sveriges gränser, som används för att följa upp klimatmålen i Sverige och internationellt. Sektorsindelningarna utgår från typ av utsläpp istället för bransch (SNI). Utsläpp och upptag från markanvändning ingår medan utsläpp från internationella transporter redovisas separat.

Territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser (Naturvårdsverket)

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering avseende utsläpp till luft fjärde kvartalet 2021 sker 12 maj 2022.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Amanda Karlsson

Telefon
010-479 69 76
E-post
amanda.karlsson@scb.se

Axel Ehrling

Telefon
010-479 40 69
E-post
axel.ehrling@scb.se