Till innehåll på sidan

Användning av kemiska produkter uppdelat per farosymbol, exklusive petroleumbränslen, 2008-2020

Diagram Användning av kemiska produkter uppdelat per farosymbol, exklusive petroleumbränslen, 2008-2020, miljoner ton

Källa: Kemikalieinspektionen

Kommentarer

En och samma kemiska produkt kan samtidigt vara klassad med flera farokoder. Stapeln "Total" ovan har kvantiteten av sådana produkter räknats ner så att samma kvantitet bara räknas en gång.

Det går alltså ej att summera de enskilda värden för de olika farokoderna, eftersom det innebär att kemikalieanvändningen då dubbelräknas.

Notera också att stora förändringar över åren för vissa branscher, ej behöver bero på en faktisk förändring av volymerna, utan kan t.ex. ha att göra med att ett ämne i en produkt har gått från att ej vara faroklassat till att bli faroklassat.

Definitioner och förklaringar

Om klassificering: Företag som tillverkar eller för in kemiska produkter till Sverige har ansvar för att klassificera den kemiska produkten utifrån dess inneboende egenskaper. Sedan 20 januari 2009 gäller i EU förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar (CLP). Under en övergångsperiod fram till 2015 kommer Kemikalieinspektionens tidigare föreskrifter om klassificering och märkning (KIFS 2005:7) och den nya förordningen att gälla parallellt. Tabellen redovisar från och med 2008 kemiska produkter klassificerade som Mycket giftig (T+), Giftig (T), Frätande (C), Hälsoskadlig (Xn) och Irriterande (Xi) enligt KIFS2005:7 från och med 2009 inkluderas även "produkter klassificerade som Frätande (GHS05), Giftig(GHS06 ), Skadlig (GHS07) och Hälsofara (GHS08) enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, "märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar (CLP). För miljöfarliga kemiska produkter avses produkter klassade som Miljöfarlig (N respektive GHS09, före respektive efter 2009).

För mer information om klassificering och märkning se:

Kemikalieinspektionen

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-02

Har du frågor om statistiken?