Till innehåll på sidan

Miljöskyddskostnader 2019

Ökade kostnader för miljöskydd 2019

Statistiknyhet från SCB 2020-10-14 9.30

Den svenska industrins totala kostnader för miljöskydd uppgick till 18,1 miljarder kronor år 2019. Det är en ökning med 4 procent jämfört med 2018 och orsaken är ökade löpande kostnader.

Branschen försörjning av el, gas, värme och kyla (SNI 35) hade högst totala kostnader för miljöskydd under 2019 (5 miljarder kronor). Detta motsvarar 28 procent av de totala miljöskyddskostnaderna under året. Därefter kommer tillverkning av papper och pappersvaror (SNI 17) som stod för 16 procent av de totala miljöskyddskostnaderna.

Miljöskyddsinvesteringar uppgick till 41 procent av de totala kostnaderna 2019, medan de löpande kostnaderna (till exempel kostnader för drift, underhåll och avgifter) stod för 59 procent. 2019 uppgick de löpande kostnaderna till 10,6 miljarder kronor medan investeringarna uppgick till 7,5 miljarder kronor. De löpande kostnaderna har ökat med 4,5 procent jämfört med 2018. De har ökat under många år. Investeringarna i miljöskydd ökade med 6 procent jämfört med 2018.

Investeringar och löpande miljöskyddskostnader 2001–2019. Miljoner kronor

Investeringar och löpande miljöskyddskostnader 2001–2019. Miljoner kronor

Ökning av investeringar för att minimera påverkan till luft

Under 2019 avsåg de största investeringarna att minska den egna miljöpåverkan inom luftområdet. Satsningarna inom området luft stod för hälften av de totala miljöskyddsinvesteringarna under 2019. Exempel på investeringar inom detta område är installation av reningsanläggningar, uppdatering av produktionsanläggningar och installation av nya filter.

Investeringar inom miljöområde vatten stod för 19 procent av de totala investeringarna och ökade från cirka 800 miljoner kronor till 1,4 miljarder kronor 2019.

Investeringar för att minimera påverkan på biologisk mångfald och landskap stod för 13 procent av de totala investeringarna 2019. Det är lägre än 2018 då de utgjorde 28 procent av de totala investeringarna men högre än andelen 2016 och 2017.

Miljöskyddsinvesteringar i industrin per miljöområde 2001–2019. Miljoner kronor

Miljöskyddsinvesteringar i industrin per miljöområde 2001–2019. Miljoner kronor

*Områdena biodiversitet (skydd av arter), mark och övrigt ingick tidigare i området som kallades övrigt. Sedan 2016 är området uppdelat i tre separata områden.

Löpande miljöskyddskostnader främst för att hantera avfall och skydda vatten

Störst löpande kostnader för att minska den egna miljöpåverkan fanns under 2019 inom miljöområdena vatten och avfall. Båda dessa områden utgjorde 34 procent av de totala löpande kostnaderna under 2019. Jämfört med 2018 har miljöområde vatten ökat med 23 procent medan miljöområde avfall har minskat med 7 procent. Exempel på kostnader inom miljöområde vatten är drift och underhåll av reningsverk, såsom el, kemikalier och provtagning. Exempel på kostnader inom avfall är avfallshantering av miljöfarligt avfall och kostnader för transport till deponier, liksom även drift och underhåll av avfallshanteringsanläggningar.

Löpande miljöskyddskostnader i industrin per miljöområde 2001–2019. Miljoner kronor

Löpande miljöskyddskostnader i industrin per miljöområde 2001–2019. Miljoner kronor

*Områdena biodiversitet (skydd av arter), mark och övrigt ingick tidigare i området som kallades övrigt. Sedan 2016 är området uppdelat i tre separata områden.

Totala miljöskyddskostnader per bransch

De branscher som har störst totala miljöskyddskostnader 2019 är försörjning av el, gas, värme och kyla (SNI 35) samt tillverkning av papper och pappersvaror (SNI 17).

Inom försörjning av el, gas, värme och kyla uppgick de totala kostnaderna för miljöskydd till 5 miljarder kronor. Branschen har störst miljöskyddsinvesteringar inom miljöområde luft och störst löpande kostnader inom miljöområde avfall. Utgifterna avser ofta ombyggnation av produktionsanläggningar, utbyggnad av fjärrvärmenät, rökgasrening, hantering av avfall (askor) och strålskydd.

I tillverkning av papper och pappersvaror uppgick de totala kostnaderna för miljöskydd till 2,9 miljarder kronor. Branschen har de största miljöskyddsinvesteringarna och de största löpande kostnaderna inom miljöområde vatten. Utgifterna rör ofta drift och underhåll av reningsverk och avloppsreningsverk och olika typer av investeringar i bättre avloppsrening.

Även branscherna framställning av metall och metallvaror (SNI 24-25), tillverkning av livsmedel, drycker och tobak (SNI 10-12) och tillverkning av kemikalier och läkemedel (SNI 20-21) har betydande miljöskyddskostnader, främst inom miljöområdena vatten och avfall.

Totala miljöskyddskostnader i industrin per bransch 2019. Miljoner kronor

Totala miljöskyddskostnader i industrin per bransch 2019. Miljoner kronor

Definitioner och förklaringar

Med miljöskydd avses här åtgärder som syftar till att förebygga, reducera eller eliminera föroreningar eller annan negativ påverkan av miljön. EU:s statistikorgan, Eurostat, har utarbetat gemensamma internationella definitioner för vad som ska räknas som miljöskydd och hur kostnaderna för dessa ska beräknas.

Investeringarna delas in i utsläppsbehandlande investeringar, som inte påverkar processen (exempelvis filter och separata reningsanläggningar), och utsläppsförebyggande investeringar, som innebär investering i ny eller förändrad process. Löpande kostnader består av kostnader för personal, energi och insatsvaror, till exempel för drift och tillsyn av reningsanläggningar, för miljöadministrativt arbete, miljöledning och certifiering, samt avfallshantering. Dessutom ingår betalningar till andra som utför dessa åtgärder.

Nästa publiceringstillfälle

Miljöskyddskostnader 2020 publiceras oktober 2021.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Maria Lidén

Telefon
010-479 46 06
E-post
maria.liden@scb.se