Till innehåll på sidan

Utsläpp till vatten och slamproduktion – Kommunala reningsverk, skogsindustri samt viss övrig industri

Naturvårdsverket ansvarar för framtagande av data vartannat år om utsläpp till vatten i Sverige från större punktkällor. Dels handlar det om tillståndspliktiga kommunala reningsverk samt massa- och pappersindustrin och viss övrig kustindustri med rening i egen regi. Det handlar också om kvalitet och användning av det slam som produceras vid reningsverken. Statistiken publiceras på SCB:s webbplats.

För den här statistiken ansvarar:
Naturvårdsverket

Naturvårdsverket logotyp

Statistiknyheter

Utsläpp till vatten och slamproduktion 2018

2020-07-01

En svag minskning av utsläppen till vatten från våra kommunala avloppsreningsverk kan skönjas under de senaste tio åren. SCB:s senaste statistik visar att utsläppen av fosfor har ökat sedan 2016, medan kväveutsläppen har minskat marginellt.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Utsläpp till vatten och slamproduktion 2018 SM 2020-07-01
Utsläpp till vatten och slamproduktion 2016 SM 2018-04-03
Utsläpp till vatten och slamproduktion 2014 SM 2016-04-01
Utsläpp till vatten och slamproduktion 2012 SM 2014-04-01
Utsläpp till vatten och slamproduktion 2010 SM 2012-04-02

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0106