Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 2:a kvartalet 2019

BNP växte andra kvartalet 2019

Statistiknyhet från SCB 2019-09-13 9.30

Sveriges tillväxt under andra kvartalet 2019 var 0,1 procent, säsongrensat och jämfört med första kvartalet 2019. Det var främst hushållens konsumtion som förklarade uppgången. Kalenderkorrigerat och jämfört med andra kvartalet 2018 steg BNP med 1,0 procent.

Vad är BNP?

Bruttonationalprodukten, BNP, beräknas genom att man summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet. BNP används som ett mått för att beskriva ekonomisk tillväxt och publiceras en gång per kvartal.

Utveckling för andra kvartalet i korthet:

Procenttalen avser säsongrensade volymförändringar i jämförelse med föregående kvartal, om inget annat anges. I slutet av statistiknyheten finns tabeller som även visar volymförändringar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år.

 • Hushållens konsumtion ökade med 1,1 procent. Hushållens konsumtion i utlandet bidrog mest till uppgången.
 • Den offentliga konsumtionen minskade med 0,1 procent. Statens konsumtionsutgifter var i stort oförändrade medan de kommunala myndigheternas konsumtionsutgifter minskade med 0,1 procent.
 • Lagerinvesteringarna bidrog till BNP-tillväxten med 0,1 procentenheter.
 • Fasta bruttoinvesteringar minskade med 1,0 procent. Nedgången förklaras främst av minskade investeringar i bostäder.
 • Exporten förändrades endast marginellt, medan importen steg med 0,3 procent. Sammantaget drog exportnettot ned BNP-tillväxten med 0,1 procentenheter.
 • Produktionen inom näringslivet ökade med 0,2 procent. De varuproducerande branscherna minskade med 0,1 procent. I de tjänsteproducerande branscherna steg produktionen med 0,3 procent. Produktionen inom de offentliga myndigheterna förändrades inte nämnvärt.
 • Antalet sysselsatta i hela ekonomin minskade med 0,1 procent och antalet arbetade timmar i hela ekonomin steg med 0,2 procent. Arbetsproduktiviteten i näringslivet minskade med 0,1 procent.
 • Hushållens reala disponibla inkomster ökade med 3,1 procent jämfört med det andra kvartalet 2018.
 • Den offentliga förvaltningen visade ett överskott på 54,6 miljarder kronor.
BNP, säsongrensad, volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2018), miljarder kronor

Försörjningsbalansen:
 Faktiska värdenSäsongsrensade och kalenderkorrigerade värden Faktiska värden
 2019 kv2Löpande priser, miljoner kronorVolymförändring, jmf med föregående kv, %Bidrag till BNP:s volymförändring, jmf med föregående kv, %-enheterVolymförändring, jmf med motsv kv föregående år, %
BNP till marknadspris 1 294 829 0,1 0,1 0,6
Import 545 745 0,3 ‑0,1 0,9
Varor (SPIN A01–F43) 370 186 ‑0,6 0,2 ‑2,1
Tjänster (SPIN G45–T98) 175 559 2,2 ‑0,3 8,1
S:a Tillgång 1 840 574 0,2   0,7
Hushållens konsumtionsutgifter 568 597 1,1 0,5 0,5
Egentliga hushåll 551 987 1,1 0,5 0,5
HIO [1] 16 610 0,5 0,0 1,2
Offentliga konsumtionsutgifter 327 001 ‑0,1 0,0 ‑0,3
Staten 83 585 0,0 0,0 ‑0,6
Kommunerna [2] 243 416 ‑0,1 0,0 ‑0,1
Fast bruttoinvestering 336 641 ‑1,0 ‑0,3 ‑2,0
Lagerinvestering [3] 7 402   0,1  
Export 600 933 0,0 0,0 4,0
Varor (SPIN A01–F43) 423 462 0,3 0,1 2,3
Tjänster (SPIN G45–T98) 177 471 ‑0,7 ‑0,1 8,1
S:a Användning 1 840 574 0,2   0,7

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive landsting. (3) Inklusive förändring i värdeföremål.

Produktionssidan:
 Säsongsrensade och kalenderkorrigerade värdenKalenderkorrigerade värden
 Volymförändring, jmf med föregående kv, %Volymförändring, jmf med motsv kv föregående år, %
BNP till marknadspris 0,1 1,0
Varuproducenter (SNI A01-F43) ‑0,1 1,8
del tillv. industri (SNI C10-C33) -0,1 1,6
Tjänsteproducenter (SNI G45-T98) 0,3 1,3
S:a näringsliv [1] 0,2 1,5
Offentliga myndigheters produktion 0,0 0,8
Arbetsinsats, arbetade timmar [2] 0,2 1,2

(1) Exklusive tullar och produktskatter netto. (2) I hela ekonomin.

Revideringar

1. BNP-utvecklingen i faktiska tal har reviderats jämfört med publiceringen av andra kvartalet 2019 som redovisades i juli.

 • Det första kvartalet 2019 har reviderats ned med 0,4 procentenheter.
 • Det andra kvartalet 2019 har reviderats ned med 0,3 procentenheter.

2. Som en följd av att nationalräkenskaperna har genomgått en allmän översyn har samtliga kvartal från 1993 reviderats. På grund av den allmänna översynen finns för närvarande endast tidsserier från och med 1993. Längre tidserier kommer att publiceras i samband med det tredje kvartalet 2019.

Fördjupning

Ytterligare information om beräkningarna finns under Fördjupningstexter och kommentarer.

Publicering

De aktuella kvartalstabellerna från 1993 och framåt finns i Excel på Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar samt i de statistiska databaserna.

Nästa publiceringstillfälle

2019-11-29 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Melker Pettersson Loberg

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se

Mattias Kain Wyatt, statistiker, SCB

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se