Till innehåll på sidan

Offentliga förvaltningens sparande och bruttoskuld 2017 enligt EU:s konvergenskriterier:

Offentliga finanser visade ett överskott på 71 miljarder kronor 2017

Statistiknyhet från SCB 2018-09-28 9.30

År 2017 uppgick den offentliga förvaltningens finansiella sparande till 71 miljarder kronor och den offentliga förvaltningens konsoliderade bruttoskuld till 1 870 miljarder kronor. Det innebär att Sverige klarar EU:s konvergenskriterier. Jämfört med 2016 förstärktes den offentliga förvaltningens finanser med 22 miljarder kronor.

Överskottet i de offentliga finanserna motsvarade 1,6 procent av BNP. Statens överskott ökade med 12 miljarder jämfört med 2016 och uppgick till 82 miljarder kronor 2017. Både kommunal förvaltning, innehållande kommuner och landsting, och sociala trygghetsfonder redovisade underskott 2017. Den kommunala förvaltningens finansiella sparande förbättrades jämfört med föregående år medan sociala trygghetsfonder vände överskott till ett litet underskott under samma period.

Den offentliga förvaltningens konsoliderade bruttoskuld ökade mellan 2016 och 2017 med 12 miljarder kronor. Under samma period ökade BNP i löpande priser med 193 miljarder kronor. Skulden minskade därmed från 42,4 procent av BNP 2016 till 40,8 procent av BNP 2017.

Både statens och de sociala trygghetsfondernas konsoliderade bruttoskuld minskade mellan 2016 och 2017, med knappt 9 respektive knappt 1 miljard kronor, medan kommunsektorns skuld fortsatte öka, nu med 34 miljarder kronor.

Skulden har uppdaterats för 2012 och framåt inom ramen för denna rapportering. Det handlar om mindre revideringar bland annat till följd av förändrad redovisning av statens investeringsbidrag till kommunerna, samt nyinkomna årskällor för 2017.

Sverige klarar därmed, liksom tidigare år, EU:s konvergenskriterier med marginal. Kriterierna anger att medlemsländernas offentliga sparande inte får vara lägre än minus 3 procent och att bruttoskulden inte får vara högre än 60 procent av BNP.

Beräkningarna för den offentliga förvaltningens sparande och bruttoskuld har SCB levererat till Eurostat i enlighet med Europeiska unionens stabilitets- och tillväxtpakt. Uppgifterna regleras i Rådets förordning (EG) nr 479/2009 ändrad genom Rådets förordning (EU) nr 679/2010 samt Kommissionens förordning (EU) nr 220/2014. Beräkningarna kommer att granskas av Eurostat och kan under processens gång komma att förändras. Om så blir fallet kommer de förändrade beräkningarna att publiceras av såväl SCB som Eurostat den 22 oktober, då Eurostat offentliggör materialet för samtliga länder inklusive Sverige.

Eurostats hemsida finns mer information om offentliga finanser och beräkningarna enligt EU:s konvergenskriterier (Excessive Deficit Procedure, EDP).

Jämförelse med ordinarie finansräkenskaper

Vid beräkningen enligt konvergenskriterierna gäller något annorlunda regler än i de ordinarie finansräkenskaperna. Bruttoskulden beräknas till exempel till nominellt värde, eftersom det är detta belopp som ska betalas när skulden förfaller. I de ordinarie finansräkenskaperna är skulden värderad till marknadsvärde, vilket motsvarar det värde den kan omsättas till. I bruttoskulden ingår enbart vissa finansiella instrument såsom sedlar, mynt, inlåning, räntebärande värdepapper och lån. I finansräkenskaperna ingår även aktier, periodiseringsposter, derivat och pensioner i den offentliga förvaltningens skuld.

Offentliga förvaltningens sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier
Miljarder kronor 2014 2015 2016 2017
BNP 3 940,9 4 201,5 4 385,5 4 578,9
Finansiellt sparande ‑61,2 6,7 48,8 71,1
I procent av BNP (%) ‑1,6 0,2 1,1 1,6
Bruttoskuld 1 791,6 1 856,3 1 857,8 1 869,5
I procent av BNP (%) 45,5 44,2 42,4 40,8

Nästa publiceringstillfälle

2019-03-29 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Felix Lennartsson

Telefon
010-479 45 25
E-post
felix.lennartsson@scb.se