Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper övrigt: BNP-indikator månad, februari 2021

BNP-indikatorn: Fortsatt tillväxt i februari 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-04-08 9.30

Sveriges BNP ökade med 0,7 procent i februari, säsongrensat och jämfört med föregående månad. Det visar BNP-indikatorns preliminära sammanställning.

BNP-indikatorn ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, BNP. Den sammanställs månads- och kvartalsvis baserat på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Indikatorns månadsutfall ligger utanför den officiella statistiken och klassificeras som statistik under uppbyggnad.

– Varuproducenter som bygg och industri fortsätter att bidra till återhämtningen och utvecklas nu positivt även jämfört med innan pandemin, säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB.

Hushållskonsumtionen bidrog också positivt till BNP-utvecklingen i februari, säsongsrensat och jämfört med januari. För mer information om hushållens konsumtion, se Månatliga indikatorn över hushållens konsumtionsutgifter.

Aktiviteten i ekonomin var 1,1 procent lägre i februari 2021, kalenderkorrigerat och jämfört med februari 2020. Månaden hade lika många arbetsdagar jämfört med föregående år.

BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2019=100)

BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2019=100)

Avstämning och revidering

BNP-indikatorn beräknar i ett första steg två separata BNP-utfall från ekonomins produktions- respektive användningssida. Därefter görs en avstämning där den ena sidan justeras nedåt och den andra uppåt för att redovisa ett entydigt resultat. Före avstämning visade det statistiska underlaget i februari på en faktisk BNP-utveckling från användningssidan på -1,1 och en utveckling för produktionssidan på -1,1. Båda jämfört med motsvarande månad föregående år. I linje med ordinarie avstämningsprinciper ger detta en avstämd faktiskt BNP-utveckling på -1,1 procent.

I enlighet med BNP-indikatorns revideringspolicy revideras månader i det innevarande kvartalet, nu alltså januari.

BNP, faktisk utveckling från produktions- & användningssida samt avstämt resultat i nuvarande och föregående publicering
  Publicerat 2021-03-09 Publicerat 2021-04-08
  Produktion Användning Avstämt Produktion Användning Avstämt
Januari ‑5,2 ‑5,5 ‑5,4 ‑5,6 ‑6,3 ‑5,9
Februari       ‑1,1 ‑1,1 ‑1,1

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende mars 2021 publiceras 2021-04-29 kl. 9.30.

Ordinarie beräkning av det första kvartalet 2021 publiceras 2021-05-28 kl. 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Mattias Kain Wyatt, statistiker

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se

Melker Pettersson Loberg, nationalekonom

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se