Till innehåll på sidan

Taxeringsutfallet 2021

Skatt från privatpersoner ökade med 3 miljarder

Statistiknyhet från SCB 2022-01-14 9.30

Den slutliga skatten från privatpersoner ökade med 3 miljarder mellan deklarationsår 2020 och 2021. Från juridiska personer minskade den slutliga skatten med 1 miljard.

För deklarationsår 2021, som avsåg 2020 års inkomster, ökade den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer med 49 miljarder kronor. Det var en ökning med 2,1 procent jämfört med föregående år.

Totala skatter och avgifter från fysiska personer före skattereduktioner ökade med 11 miljarder kronor och uppgick till 1 089 miljarder kronor. Ökningen berodde främst på kommunal inkomstskatt som ökade med 18 miljarder och uppgick till 766 miljarder kronor. Statlig skatt på förvärvsinkomster minskade med 6 miljarder kronor p.g.a. avskaffandet av skatten på inkomster över den övre skiktgränsen (s.k. värnskatt).

Skattereduktionerna ökade med 8 miljarder jämfört med föregående år och uppgick till 300 miljarder kronor.

Sammantaget ökade den slutliga skatten för fysiska personer justerad för skattereduktioner med 3 miljarder och uppgick till 790 miljarder kronor.

Skatter och avgifter för deklarationsår 2020 resp. 2021, fysiska och juridiska personer, miljarder kronor, hela riket
  2020 2021 Föränd., mdkr Föränd., %
Fysiska personer
       
Beskattningsbar förvärvsinkomst
2 325,9 2 374,8 48,9 2,1
Skatter och avgifter
1 078,1 1 089,5 11,3 1,1
-  kommunal inkomstskatt
748,0 765,9 17,9 2,4
-  statlig skatt, förvärvsinkomst
56,3 50,4 ‑5,9 ‑10,5
-  statlig skatt, kapitalinkomst
90,0 87,5 ‑2,4 ‑2,7
-  statlig fastighetsskatt
0,7 0,7 0,0 ‑1,6
-  kommunal fastighetsavgift
15,3 15,9 0,6 3,9
-  allmän pensionsavgift, brutto
128,2 131,1 2,9 2,2
-  begravningsavgift
5,3 5,4 0,1 1,0
-  avgift till Svenska kyrkan
14,4 14,4 0,0 0,3
-  avgift till andra trossamfund
0,4 0,5 0,0 7,6
- publice service-avgift
9,0 9,4 0,3 3,8
-  övriga skatter och avgifter
10,6 8,4 ‑2,2 ‑20,6
Skattereduktioner, totalt
291,7 299,9 8,2 2,8
-  allmän pensionsavgift
128,1 131,0 2,9 2,2
-  underskott av kapital
19,9 21,2 1,3 6,6
-  arbetsinkomster (jobbskatteavdrag)
126,8 128,1 1,3 1,0
-  husarbete
15,3 16,8 1,5 9,9
-  övriga reduktioner
1,7 2,8 1,1 68,6
Slutlig skatt, totalt
786,4 789,6 3,2 0,4
Juridiska personer
       
Beskattningsbar inkomst
736,0 720,3 ‑15,7 ‑2,1
Skatter och avgifter, totalt
224,4 223,4 ‑1,0 ‑0,4
-  statlig skatt på inkomst (corporate tax)
153,4 149,3 ‑4,1 ‑2,7
-  statlig fastighetsskatt
14,6 14,0 ‑0,5 ‑3,8
-  kommunal fastighetsavgift
4,0 4,1 0,1 3,6
-  övriga skatter och avgifter
52,4 55,9 3,5 6,7

Juridiska personer betalade 1 miljarder mindre i skatt

Den beskattningsbara inkomsten för juridiska personer minskade med 16 miljarder kronor och uppgick till 720 miljarder kronor. Totala skatter och avgifter från juridiska personer minskade med 1 miljarder och uppgick till 223 miljarder kronor, främst p.g.a. minskning av statlig inkomstskatt för juridiska personer (bolagsskatt). Bolagsskatten minskade med 4 miljarder kronor och uppgick till 149 miljarder.

 

Definitioner och förklaringar

Skatteförfarandelagen (2011:1244) har ersatt bl.a. skattebetalningslagen (1997:483) vilket innebär att begreppet taxeringsår utgått och har inte ersatts med ett nytt begrepp. Numera utgår lagstiftningen från begreppet beskattningsår vilket motsvaras av inkomstår och är året före deklarationsåret. Deklarationsåret 2021 avser därmed inkomster år 2020, deklarationsår 2020 avsåg inkomster år 2019.

Med fysiska personer avses privatpersoner och dödsbon. Som juridiska personer räknas aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar o.d.

I ”Övriga skatter och avgifter” för fysiska personer ingår företagares egenavgifter, särskilda löneskatter, allmän löneavgift m.m. I ”Övriga skatter och avgifter” för juridiska personer ingår särskilda löneskatter, avkastningsskatt m.m. Tidigare kunde moms redovisas på inkomstdeklarationen och då ingick även denna post här, men den möjligheten har försvunnit fr.o.m. deklarationsår 2014 (inkomstår 2013).

I uppgifterna ingår även skattskyldiga fysiska eller juridiska personer som saknar hemortskommun i landet.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

Johan Åhman

Telefon
010-479 61 09
E-post
johan.ahman@scb.se