Till innehåll på sidan

Kommunernas kostnader för individ och familjeomsorg år 2014–2016

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2014 2015 2016
VÅRD FÖR VUXNA MED MISSBRUKSPROBLEM 6 579 7 044 7 309
därav institutionsvård vuxna 2 903 3 152 3 137
BARN OCH UNGDOMSVÅRD 17 437 18 823 19 429
därav HVB-vård för barn och unga 6 136 6 587 6 520
därav familjehemsvård för barn och unga 5 817 6 394 6 910
ÖVRIGA INSATSER TILL VUXNA 1 829 2 027 2 406
EKONOMISKT BISTÅND 13 690 13 581 13 425
FAMILJERÄTT OCH FAMILJERÅDGIVNING 743 778 838
TOTALA KOSTNADER 40 278 42 253 43 407

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Kommentarer

Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-08-31

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se