Till innehåll på sidan

Kommunernas kostnader för vård och omsorg för äldre och för personer med funktionsnedsättning år 2014–2016

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2014 2015 2016
VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE 109 206 113 608 117 354
därav hemtjänst i ordinärt boende 35 582 38 093 39 354
därav särskilt boende/annat boende 62 755 64 457 66 874
INSATSER TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING (exkl LSS/SFB) 12 131 12 945 13 559
därav hemtjänst i ordinärt boende 3 439 3 693 3 906
därav särskilt boende/annat boende 4 298 4 628 4 868
INSATSER ENLIGT LSS/SFB 52 591 54 851 57 062
därav boende enl. LSS för vuxna 22 443 23 735 25 213
därav personlig assistans enl. LSS/SFB 16 974 17 244 17 467
TOTALA KOSTNADER 173 928 181 404 187 976

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Kommentarer

Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.

Insatser enligt LSS/SFB inkluderar ersättningen från Försäkringskassan för personlig assistans enligt SFB.

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-08-31

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se