Till innehåll på sidan

Balansräkning för kommuner år 2017–2021

Löpande priser miljoner kronor

  2017 2018 2019 2020 2021
Immateriella anläggningstillgångar 788 795 825 901 637
Materiella anläggningstillgångar 479 940 524 989 572 247 617 128 666 317
Finansiella anläggningstillgångar 259 757 278 484 291 614 304 299 311 686
Bidrag till statlig infrastruktur 2 553 3 677 4 228 4 404 5 447
Omsättningstillgångar 240 419 239 478 252 536 277 848 312 906
TILLGÅNGAR 983 458 1 047 422 1 121 451 1 204 581 1 296 993
Eget kapital 445 871 460 089 481 770 523 910 570 423
Avsättningar 58 940 66 080 69 738 74 779 84 456
Långfristiga skulder 293 174 321 636 369 496 396 551 425 188
Kortfristiga skulder 185 472 199 618 200 449 209 340 216 926
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 983 458 1 047 422 1 121 452 1 204 581 1 296 993

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Redovisade värden för år 2021 inkluderar samtliga kommuner i Sverige vid publiceringen 220831.

En uppskattning av den primärkommunala verksamheten inom Region Gotland ingår i denna tabell.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-08-31

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se