Till innehåll på sidan

Byggkostnadsindex för byggnader, februari 2022

Byggkostnaderna har ökat med 0,9 procent i februari

Statistiknyhet från SCB 2022-03-15 8.00

Byggkostnadsindex, tidigare Faktorprisindex, för flerbostadshus steg med 0,9 procent mellan januari och februari 2022. Årsförändringen för byggkostnaderna var 8,2 procent.

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms, 2015 =100
  Index Förändring i %
  Februari Januari 2022–
Februari 2022
Februari 2021–
Februari 2022
Entreprenörens kostnader (82 %) 126,3 1,0 9,4
Byggherrens kostnader (18 %) 118,5 0,5 2,6
BKI för byggnader totalt (100 %) 124,9 0,9 8,2

Utvecklingen den senaste månaden

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 0,9 procent mellan januari och februari 2022. Under motsvarande period 2021 ökade Byggkostnadsindex med 0,4 procent.

Entreprenörernas kostnader steg med 1,0 procent, medan byggherrekostnaderna ökade med 0,5 procent. De båda grupperna utgör 82 procent respektive 18 procent av Byggkostnadsindex.

Entreprenörernas maskinkostnader samt kostnader inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg mest bland entreprenörernas kostnader, 1,7 respektive 1,6 procent. Ökningen inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft berodde mestadels på att kostnaderna för dieselolja ökade med 6,8 procent. Kostnaderna för omkostnader och löner ökade med 0,8 respektive 0,1 procent.

Entreprenörernas byggmaterialkostnader steg med 1,4 procent. Inom byggmaterialgruppen ökade kostnaderna för armeringsstål och elmateriel mest, 4,3 respektive 3,2 procent. Kostnaderna för järn- och stål inklusive armeringsstål steg med 2,7 procent. Övriga byggmaterialkostnader ökade något eller var oförändrade, förutom kostnaderna för trävaror och snickerier som sjönk.

I byggherrekostnaderna ingår ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader. Kostnaderna för tjänstemannalöner och räntekostnader ökade. Uppgången motverkades något av lägre kostnader för projektering och allmänna kostnader.

Utvecklingen det senaste året

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 8,2 procent mellan februari 2021 och februari 2022. Entreprenörernas kostnader steg med 9,4 procent, vilket bidrog med 7,7 procentenheter till den totala ökningen i Byggkostnadsindex. Byggherrekostnaderna ökade med 2,6 procent och påverkade Byggkostnadsindex uppåt med 0,5 procentenheter.

Entreprenörernas kostnader för gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 24,2 procent mellan februari 2021 och februari 2022. Inom denna grupp ökade kostnaderna för elkraft och dieselolja mest, 73,1 respektive 42,3 procent. Kostnaderna för maskiner och omkostnader ökade med 3,6 respektive 2,3 procent, medan kostnaderna för löner steg med 0,1 procent.

Bland entreprenörernas kostnader steg byggmaterialkostnaderna med 16,9 procent mellan februari 2021 och februari 2022. Inom byggmaterialgruppen fortsatte årsförändringarna för trävaror och armeringsstål att vara höga. Ökningen har berott på råvarubrist samt global efterfrågan. Trävaror och armeringsstål steg med 60,3 respektive 44,5 procent mellan februari 2021 och februari 2022. Kostnaderna för järn och stål inklusive armeringsstål steg med 35,4 procent. Kostnaderna inom övriga byggmaterialgrupper ökade också.

Utveckling för olika produktionsfaktorer februari 2021–februari 2022

Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms

Diagram: Utveckling för olika produktionsfaktorer

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor.

Förändringar efter varuslag, februari 2022
Varuslag Prisförändring i procent
  Januari 2022–
Februari 2022
Februari 2021–
Februari 2022
Trävaror ‑0,2 +60,3
Armeringsstål +4,3 +44,5
Järn och stål* +2,7 +35,4
VVS-material +1,6 +13,9
Betongvaror +0,9 +13,0
Övrigt byggmaterial** +0,7 +12,2
Golvmaterial +1,0 +11,7
Elmateriel +3,2 +10,1
Material för målning 0,0 +9,6
Snickerier ‑0,1 +9,0
Vitvaror ‑0,0 +7,0
S:a för byggmtrl +1,4 +16,9

* inklusive armeringsstål. ** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Utveckling för olika byggvaror februari 2021–februari 2022

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive moms

Diagram: Utveckling för olika byggvaror

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2022-04-19 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se