Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), juli 2020

Inflationstakten 0,5 procent i juli 2020

Statistiknyhet från SCB 2020-08-12 9.30

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 0,5 procent i juli 2020. Det är en nedgång från juni då inflationstakten var 0,7 procent. Nedgången förklaras främst av lägre elpriser. Månadsförändringen från juni till juli var 0,2 procent.

Kort information

  • Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi steg från 1,3 till 1,5 procent
  • Hyrbilspriserna fortsatte att stiga
  • Låga priser för flygcharter, när resor började avgå igen i slutet av juli
  • 1,3 procent av korgen imputerades på grund av att det inte varit möjligt att konsumera vissa tjänster.
Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
  Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 337,57 0,2 0,5
KPIF (1987=100) 220,64 0,2 0,5
KPIF-XE (1987=100) 209,73 0,4 1,5

Fortsatta prishöjningar för hyrbilar

KPIF steg med 0,2 procent från juni till juli. Under motsvarande period 2019 steg KPIF med 0,4 procent.

Högre priser för hyrbilar utgjorde det största bidraget till månadsförändringen i juli. Högre livsmedelspriser, framför allt på grönsaker, tillsammans med prisuppgångar för drivmedel och rekreationstjänster bidrog också uppåt.

Prisuppgångarna motverkades främst av prisnedgångar på el, kläder och tandläkararvode.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPIF för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i juli 2020. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Månadsutvecklingen på KPIF för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i juli 2020
Benämning (Coicop) Månads-
förändring,
procent
Bidrag till KPIF-
Månadsförändring,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 1,0 0,1
Grönsaker (01.1.7) 3,4 0,1
Kläder (03.1) ‑4,4 ‑0,2
El (04.5.1) ‑6,5 ‑0,2
Tandläkararvode (06.2) ‑18,7 ‑0,2
Drivmedel (07.2.2) 2,3 0,1
Biluthyrning (07.2.4) 39,6 0,2
Rekreationstjänster och kulturella tjänster (09.4) 1,2 0,1

Bidrag till månadförändringen för KPIF i juli åren 2018–2020 för de varor och tjänster som hade störst bidrag till månadsförändringen i juli 2020

Diagram: Effekt på månadförändringen i KPIF under juli 2020-2018 för de varor och tjänster som påverkade KPIF främst.

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller tillfälliga variationer. Diagrammet ovan visar bidrag till månadsförändringen i KPIF för de varor och tjänster som påverkade månadsförändringen främst.

Priserna för livsmedel och alkoholfria drycker steg denna månad, men bidrog inte lika mycket till KPIF som under samma period de senaste två åren. Priser för hyrbilar brukar öka något i juli men förändringen var betydligt större i år jämfört med tidigare år.

Prisindex för tandläkararvode sjönk till följd av det allmänna tandvårdsbidraget som årligen förnyas i juli. Indexet har sjunkit i juli sedan 2019, då SCB ändrade beräkningsmetod. Priser för kläder brukar sjunka i juli till följd av den årliga sommarrean, men bidrog till en mindre nedgång i KPIF i år.

Lägre priser på energi och flygcharter drog ner inflationen

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF under de senaste 12 månaderna, var 0,5 procent i juli 2020, en nedgång från juni då inflationstakten var 0,7 procent. Inflationstakten påverkades främst av högre priser för biluthyrning, livsmedel, kläder, boendekostnader och restauranger.

Prisuppgångarna motverkades framförallt av lägre priser på el och drivmedel, som drog ned inflationen med 1 procentenhet. Inflationstakten enligt KPIF exklusive energiprodukter var 1,5 procent i juli. Även lägre priser för flygcharter och mobiltelefoner bidrog till en lägre inflation. I juli började charterresor avgå från Sverige igen, efter att avgångarna varit inställda sedan i mars. Priserna för de charterresor som fanns i juli var lägre än förra året vid samma period.

Varor och tjänster som främst påverkade inflationstakten enligt KPIF
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Bidrag
Årsförändring
KPIF,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 1,6 0,2
Kläder (03.1) 4,4 0,2
El (04.5.1) ‑15,8 ‑0,7
Hyres- och bostadsrättslägenhet (04.S) 1,6 0,2
Egnahem: Nyttjande av bostaden (04.x) 2,7 0,2
Drivmedel (07.2.2) ‑10,2 ‑0,3
BILUTHYRNING (07.2.4) 68,0 0,3
Teleutrustning (08.2) ‑10,5 ‑0,2
FLYGCHARTER (09.6) ‑8,5 ‑0,2
Restauranger (11.1) 2,2 0,2
Diverse varor och tjänster (12) 2,5 0,2

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), juli 2020

Coronapandemins effekter på konsumtionen påverkar beräkningarna

Coronapandemin påverkar samhället på många sätt. Den har bland annat lett till att svenska konsumenter ställt om stora delar av sin konsumtion. I vissa fall har butiker och tjänsteställen stängt och produkterna köpts på annat sätt. I andra fall har konsumtionen helt upphört. Detta skapar särskilda svårigheter i beräkningen av Konsumentprisindex och relaterade mått. Då vissa tjänster inte har kunnat erbjudas till försäljning under pandemin, har indexutvecklingen fått beräknas med hjälp av imputeringar. Index för bio, idrottsevenemang och utrikesresor är exempel som i olika grad beräknads med imputeringar. Totalt var det 1,3 procent av korgen som imputerades. För mer information angående mätproblem i KPI på grund av coronapandemin, se länk nedan.

Hantering av mätproblem i KPI och KPIF relaterade till coronapandemin (pdf)

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2020-09-10 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

John Eliasson

Telefon
010-479 40 12
E-post
john.eliasson@scb.se

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se