Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), maj 2020

Inflationstakten steg till 0 procent i maj 2020

Statistiknyhet från SCB 2020-06-11 9.30

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 0,0 procent i maj 2020. Det är en uppgång från april då inflationstakten var -0,4 procent. Uppgången förklaras främst av prisåtergångar inom ett flertal produktgrupper från aprils lägre nivåer. Månadsförändringen från april till maj var 0,6 procent.

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
 IndextalMånads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 334,91 0,6 0,0
KPIF (1987=100) 218,93 0,6 0,0
KPIF-XE (1987=100) 208,18 0,6 1,2
  • Högre priser sedan april inom ett flertal produktgrupper
  • Livsmedelspriserna fortsatte att stiga, framförallt på kött och frukt
  • Fortsatt låga priser men viss uppgång för drivmedel och elektricitet
  • 2,9 procent av korgen imputerades på grund av utebliven konsumtion

Främst prisåtergångar påverkade KPIF i maj

KPIF steg med 0,6 procent från april till maj. Det är den största månadsförändringen i maj sedan 2001. Under motsvarande period 2019 steg KPIF med 0,3 procent.

Det var framförallt prisåtergångar från april som påverkade KPIF i maj. Priserna på rekreation och kultur, kläder, restauranger och logi, elektricitet samt drift av fordon steg efter nedgångar i april. Priserna fortsatte att stiga för livsmedel och alkoholfria drycker.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och effekter på KPIF för de varor och tjänster som påverkat KPIF mest i maj 2020. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Månadsutvecklingen för de varor och tjänster som främst påverkade KPIF
Benämning (Coicop)Månads-
förändring,
procent
Månads-
effekt på KPIF,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 0,4 0,1
Kläder (03.1) 3,0 0,1
El (04.5.1) 1,6 0,1
Drift av fordon (07.2) 1,5 0,1
Rekreation och kultur (09) 1,4 0,2
Restauranger och logi (11) 1,1 0,1

Effekt på månadförändringen i KPIF under maj 2018–2020 för de varor och tjänster som påverkade KPIF främst

Diagram: Effekt på månadförändringen i KPIF under maj 2020-2018 för de varor och tjänster som påverkade KPIF främst.

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadseffekter för de varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen i KPIF. Elpriserna ökade denna månad, medan de gick ned vid samma period de två senaste åren. Priserna för rekreation och kultur, däribland böcker och tidningar, TV- och dataspel samt TV-tjänster ökade mer i maj i år jämfört med de senaste två åren. För restaurang och logi ökade priserna i maj, men inte lika mycket som föregående år.

Bidrag till inflationstakten i maj

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF under de senaste 12 månaderna, var 0,0 procent i maj 2020, en uppgång från april då inflationstakten var -0,4 procent.

Inflationstakten påverkades av högre priser på livsmedel, framförallt för kött och frukt. Även prishöjningar inom restauranger, diverse varor och tjänster samt nyttjande av egnahem och avgifter för hyres- och bostadsrätt påverkade inflationen uppåt. Prisuppgångarna motverkades framförallt av lägre priser på el och drivmedel, samt prissänkningar på kläder och skor, teleutrustning och logi.

Årseffekter för de varor och tjänster som påverkade inflationstakten främst i maj
Benämning (Coicop)Årsförändring,
procent
Årseffekt,
procent-
enheter
Livsmedel (01.1) 4,0 0,5
Kläder och skor (03) ‑3,3 ‑0,2
El (04.5.1) ‑13,9 ‑0,6
Hyres- och bostadsrättslägenhet (04.S) 1,5 0,2
Egnahem: Nyttjande av bostaden (04.x) 3,0 0,2
Drivmedel (07.2.2) ‑20,7 ‑0,6
Teleutrustning (08.2) ‑14,0 ‑0,2
Restauranger (11.1) 2,9 0,2
Logi (11.2) ‑17,0 ‑0,2
Diverse varor och tjänster (12) 2,7 0,2

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), maj 2020

Coronapandemins effekter på konsumtionen påverkar beräkningarna

Coronapandemin påverkar samhället på många sätt. Det har bland annat lett till att svenska konsumenter ställt om stora delar av sin konsumtion. I vissa fall har butiker och tjänsteställen stängt och produkterna köpts på annat sätt. I andra fall har konsumtionen helt upphört. Detta skapar särskilda svårigheter i beräkningen av konsumentprisindex och relaterade mått.

På grund av utebliven konsumtion har bland annat prisutvecklingen för flygcharter, utrikes flygresor samt biljetter för idrottstävlingar, bio och teater imputerats. För mer information angående mätproblem i KPI på grund av coronapandemin, se länk nedan.

Hantering av mätproblem i KPI och KPIF relaterade till coronapandemin (pdf)

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2020-07-14 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se

Beatrice Ljung

Telefon
010-479 40 16
E-post
beatrice.ljung@scb.se