Till innehåll på sidan

Prisindex i producent- och importled, april 2022

Fortsatt höga årstakter för producentpriserna i april 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-05-25 8.00

Producentprisindex steg med 1,2 procent i april jämfört med mars. På exportmarknaden steg priserna med 1,6 procent och på importmarknaden med 0,8 procent. På hemmamarknaden ökade priserna med 0,7 procent. Jämfört med april 2021 ökade producentprisindex med 23,8 procent (24,5 procent i mars).

Kort information

  • Högre priser på livsmedel bidrog uppåt med 0,4 procentenheter till månadsförändringen på hemmamarknaden.
  • Lägre råoljepris bidrog nedåt med 0,9 procentenheter till månadsförändringen på importmarknaden.
  • Årstakten för konsumtionsvaror inom prisindex för inhemsk tillgång var 12,1 procent (12,2 procent i mars).
Förändringstal
Totalt: B–E* Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  mars 2022–
april 2022
april 2021–
april 2022
Hemmamarknadsprisindex 0,7 22,4
Exportprisindex 1,6 25,1
Importprisindex 0,8 30,8
Producentprisindex 1,2 23,8
Prisindex för inhemsk tillgång 0,8 26,8

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.

Utvecklingen den senaste månaden

Månadsförändringen var positiv på samtliga marknader i april, men lägre än månadsförändringarna i mars.

Prisuppgångar på trä och varor av trä, metallvaror och livsmedel stod för de största bidragen på hemmamarknaden, följt av kemikalier och kemiska produkter samt metaller. Priserna steg även inom en rad andra produktgrupper. Uppgången motverkades till stor del av lägre priser på handel med elektricitet samt fjärrvärme.

På exportmarknaden stod högre priser på kemikalier och kemiska produkter, trä och varor av trä och kork, massa, papper och papp samt metaller för de största bidragen. Stigande priser inom en rad andra produktgrupper bidrog också till uppgången. Denna uppgång motverkades till viss del av lägre priser på generering av elektricitet samt motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar.

Främsta bidragen till uppgången på importmarknaden stod högre priser på kemikalier och kemiska produkter samt metaller för. Prisuppgångar på naturgas, metallvaror och inom en rad andra produktgrupper bidrog också uppåt. Uppgången motverkades till stor del av lägre priser på råolja, men även på generering av elektricitet, farmaceutiska basprodukter och läkemedel samt datorer, elektronikvaror och optik.

Största bidrag i procentenheter till total förändring, mars–april 2022
  Produktgrupp enligt SPIN 2015 Största bidrag
i procentenheter
till total förändring,
mars 2022–
april 2022
    Hemma-
marknads-
prisindex
Export-
pris-
index
Import-
pris-
index
06.1 Råolja     ‑0,9
06.2 Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform     0,2
10 Livsmedel 0,4   0,1
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 0,5 0,5 0,1
17.1 Massa, papper och papp   0,3  
20 Kemikalier och kemiska produkter 0,2 0,5 0,7
21 Farmaceutiska basprodukter och läkemedel     ‑0,2
22.2 Plastvaror   0,1  
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 0,1   0,1
24 Metaller 0,2 0,3 0,5
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 0,4 0,1 0,2
26 Datorer, elektronikvaror och optik     ‑0,1
27 Elapparatur   0,1  
28.2 Andra maskiner för allmänt ändamål 0,1   0,1
28.9 Andra specialmaskiner   0,1  
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar   ‑0,1  
35.11A Generering av elektricitet   ‑0,4 ‑0,2
35.14 Handel med elektricitet ‑0,7    
35.3FB Fjärrvärme flerbostadshus ‑0,6    
38 Avfallshanteringstjänster; återvinningstjänster 0,1 0,1  

Förändring i procent mellan mars och april olika år
Namnlös

Utvecklingen det senaste året

I april noterades den högsta årstakten för hemmamarknaden under de år som producentprisindex beräknats på samma sätt som nu. Årstakterna för de övriga marknaderna är något lägre än i mars, men fortsatt på höga nivåer jämfört med tidigare år.

Årstakten för hemmamarknaden i april var 22,4 procent (22,1 procent i mars). Årstakten för exportmarknaden var 25,1 procent under samma period (27,1 procent i mars). För importmarknaden var årstakten i april 30,8 procent (32,6 procent i mars).

Årstakten för producentprisindex var 23,8 procent. Jämfört med april 2021 steg priserna för energirelaterade varor med 64,8 procent, för konsumtionsvaror med 10,3 procent och för investeringsvaror med 9,1 procent. Årstakten för producentprisindex exklusive energirelaterade varor var 18,0 procent.

Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång var 26,8 procent i april. Priserna för energirelaterade varor steg med 77,3 procent jämfört med april 2021. För konsumtionsvaror steg priserna med 12,1 procent och för investeringsvaror steg priserna med 8,3 procent. Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång exklusive energirelaterade varor var 18,0 procent.

Förändring i procent, jämfört med motsvarande månad föregående år
Namnlös

Valutautveckling

En förstärkning eller försvagning av kronan sänker respektive höjer export- och importpriserna mätt i svenska kronor. Priserna i producent- och importled räknas om från utländska valutor till svenska kronor enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor.

Svenska kronans utveckling mot de vanligaste handelsvalutorna
Valuta Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  mars 2022–
april 2022
april 2021–
april 2022
DKK 1,3 ‑2,1
EUR 1,4 ‑2,1
GBP 0,5 ‑5,7
NOK ‑3,3 ‑7,2
USD ‑1,8 ‑8,9

Ett positivt tal betyder att den svenska kronan har stärkts mot valutan.

Definitioner och förklaringar

Hemmamarknadsprisindex (HMPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning i Sverige.

Exportprisindex (EXPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning utanför Sverige, både inom och utanför EU.

Importprisindex (IMPI): Prisutvecklingen för import/införsel till Sverige av produkter som finns till försäljning i Sverige.

Producentprisindex (PPI): Prisutvecklingen för svenska producenters totala försäljning som fås genom att kombinera hemmamarknad och exportmarknad.

Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI): Prisutvecklingen för produkter som finns till försäljning inom Sverige som fås genom att kombinera hemmamarknad och importmarknad.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för maj publiceras 2022-06-23 klockan 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jörgen Fagerlund

Telefon
010-479 43 91
E-post
jorgen.fagerlund@scb.se

Lena Sahlin

Telefon
010-479 44 82
E-post
lena.sahlin@scb.se