Till innehåll på sidan

Prisindex i producent- och importled, maj 2022

Fortsatt höga producentpriser i maj 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-06-23 8.00

Producentprisindex steg med 1,8 procent i maj jämfört med april. Priserna steg även med 1,8 procent på exportmarknaden och på hemmamarknaden. På importmarknaden steg priserna med 0,3 procent. Jämfört med maj 2021 ökade producentprisindex med 24,4 procent (23,8 procent i april).

Kort information

  • Högre priser på handel med elektricitet bidrog uppåt med 0,5 procentenheter till månadsförändringen på hemmamarknaden.
  • Högre råoljepris bidrog uppåt med 0,7 procentenheter till månadsförändringen på importmarknaden.
  • Lägre priser på naturgas bidrog neråt med 0,2 procentenheter till månadsförändringen på importmarknaden.
Förändringstal
Totalt: B–E* Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  april 2022–
maj 2022
maj 2021–
maj 2022
Hemmamarknadsprisindex 1,8 22,8
Exportprisindex 1,8 25,9
Importprisindex 0,3 30,1
Producentprisindex 1,8 24,4
Prisindex för inhemsk tillgång 1,0 26,7

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.

Utvecklingen den senaste månaden

Månadsförändringen var positiv på samtliga marknader i maj. Med undantag för importmarknaden visade alla en högre månadsförändring än i april.

Prisuppgångar på handel med elektricitet och livsmedel stod för de största bidragen på hemmamarknaden, följt av papper och pappersvaror. Priserna steg även inom en rad andra produktgrupper. En stor del av uppgången motverkades av säsongsnormala prisnedgångar på fjärrvärme samt lägre priser på avfallshanteringstjänster och metaller.

På exportmarknaden stod högre priser på generering av elektricitet samt papper och pappersvaror för de största bidragen. Denna uppgång motverkades till viss del av lägre priser på metaller, avfallshanteringstjänster, övriga maskiner samt på kemikalier och kemiska produkter.

Det främsta bidraget till uppgången på importmarknaden stod högre priser på råolja för. Prisökningar på läkemedel, metaller samt gummi- och plastvaror bidrog också uppåt. Uppgången motverkades framför allt av lägre priser på naturgas men även av lägre priser på generering av elektricitet samt kemikalier och kemiska produkter.

Största bidrag i procentenheter till total förändring, april-maj 2022
  Produktgrupp enligt SPIN 2015 Största bidrag
i procentenheter
till total förändring,
april 2022–
maj 2022
    Hemma-
marknads-
prisindex
Export-
pris-
index
Import-
pris-
index
06.1 Råolja     0,7
06.2 Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform     ‑0,2
10 Livsmedel 0,4    
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 0,1    
17 Papper och pappersvaror 0,1 0,4  
20 Kemikalier och kemiska produkter 0,1 ‑0,1 ‑0,1
21.2 Läkemedel; andra farmaceutiska produkter     0,1
22 Gummi- och plastvaror     0,1
22.2 Plastvaror 0,1    
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 0,1    
24 Metaller ‑0,1 ‑0,1 0,1
25.1 Byggnadsmetallvaror     ‑0,1
27 Elapparatur 0,1    
28 Övriga maskiner 0,1 ‑0,1  
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar     ‑0,1
31 Möbler 0,1    
35.11A Generering av elektricitet   0,4 ‑0,1
35.13 Distributionstjänster avseende elektricitet 0,1    
35.14 Handel med elektricitet 0,5    
35.3 Försörjningstjänster avseende värme och kyla ‑0,3    
38 Avfallshanteringstjänster; återvinningstjänster ‑0,1 ‑0,1 ‑0,1

Förändring i procent mellan april och maj olika år
Prisindex i producent- och importled, maj 2022

Utvecklingen det senaste året

I maj noterades den högsta årstakten för hemmamarknaden sedan 1991, då producentprisindex började beräknas på samma sätt som idag. Även övriga marknader ligger kvar på en fortsatt hög nivå.

Årstakten för hemmamarknaden i maj var 22,8 procent (22,4 procent i april). Årstakten för exportmarknaden var 25,9 procent under samma period (25,1 procent i april). För importmarknaden var årstakten i maj 30,1 procent (30,8 procent i april).

Årstakten för producentprisindex var 24,4 procent. Jämfört med maj 2021 steg priserna för energirelaterade varor med 72,7 procent, för konsumtionsvaror med 11,9 procent och för investeringsvaror med 9,5 procent. Årstakten för producentprisindex exklusive energirelaterade varor var 17,5 procent.

Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång var 26,7 procent i maj. Priserna för energirelaterade varor steg med 78,2 procent jämfört med maj 2021. För konsumtionsvaror steg priserna med 13,8 procent och för investeringsvaror med 8,6 procent. Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång exklusive energirelaterade varor var 17,4 procent.

Förändring i procent, jämfört med motsvarande månad föregående år
Prisindex i producent- och importled, maj 2022

Valutautveckling

En förstärkning eller försvagning av kronan sänker respektive höjer export- och importpriserna mätt i svenska kronor. Priserna i producent- och importled räknas om från utländska valutor till svenska kronor enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor.

Svenska kronans utveckling mot de vanligaste handelsvalutorna
Valuta Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  april 2022–
maj 2022
maj 2021–
maj 2022
DKK 1,2 ‑1,1
EUR 1,2 ‑1,2
GBP 1,2 ‑4,9
NOK ‑0,2 ‑6,4
USD ‑0,6 ‑11,1

Ett positivt tal betyder att den svenska kronan har stärkts mot valutan.

Definitioner och förklaringar

Hemmamarknadsprisindex (HMPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning i Sverige.

Exportprisindex (EXPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning utanför Sverige, både inom och utanför EU.

Importprisindex (IMPI): Prisutvecklingen för import/införsel till Sverige av produkter som finns till försäljning i Sverige.

Producentprisindex (PPI): Prisutvecklingen för svenska producenters totala försäljning som fås genom att kombinera hemmamarknad och exportmarknad.

Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI): Prisutvecklingen för produkter som finns till försäljning inom Sverige som fås genom att kombinera hemmamarknad och importmarknad.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för juni publiceras 2022-07-26 klockan 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Lena Sahlin

Telefon
010-479 44 82
E-post
lena.sahlin@scb.se

Chatrine Lundbeck

Telefon
010-479 41 23
E-post
chatrine.lundbeck@scb.se