Till innehåll på sidan

Prisindex i producent- och importled, oktober 2022

Producent- och importpriserna sjönk i oktober jämfört med september 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-11-25 8.00

Producentprisindex gick ned med 1,5 procent i oktober jämfört med september 2022. På exportmarknaden sjönk priserna med 0,5 procent och på hemmamarknaden sjönk de med 2,5 procent. På importmarknaden sjönk priserna med 1,6 procent. Jämfört med oktober 2021 ökade producentprisindex med 18,7 procent (20,6 procent i september).

Kort information

  • Samtliga marknader påverkades av prisnedgångar på elektricitet.
  • Livsmedelspriserna fortsatte att öka på samtliga marknader.
  • Årstakten för konsumtionsvaror inom prisindex för inhemsk tillgång fortsätter att stiga och var 18,1 procent i oktober (16,7 procent i september).
Förändringstal
Totalt: B–E* Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  september 2022–
oktober 2022
oktober 2021–
oktober 2022
Hemmamarknadsprisindex ‑2,5 17,0
Exportprisindex ‑0,5 20,3
Importprisindex ‑1,6 25,1
Producentprisindex ‑1,5 18,7
Prisindex för inhemsk tillgång ‑2,1 21,2

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.

Utvecklingen den senaste månaden

Månadsförändringen var negativ på hemma-, export- och importmarknaden i oktober. Detta resulterade i negativ månadsförändring för både producentprisindex och prisindex för inhemsk tillgång under samma period.

Det främsta bidraget till nedgången på hemmamarknaden var lägre priser på handel med elektricitet. Priserna sjönk även inom sågat och hyvlat trä, metallvaror, återvinningstjänster och returråvaror, elektroniska komponenter och kretskort samt generering av elektricitet. Nedgången motverkades något av prisuppgångar på fjärrvärme, livsmedel, övriga maskiner, andra icke-metalliska mineraliska produkter och distributionstjänster avseende elektricitet.

På exportmarknaden kom det största bidraget från lägre priser på generering av elektricitet. Priserna sjönk även inom sågat och hyvlat trä och andra organiska baskemikalier. Nedgången motverkades till viss del av prisuppgångar på övriga maskiner, papper och pappersvaror, motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar samt metaller och flera andra produktgrupper.

Prisnedgångar på generering av elektricitet stod för det största negativa bidraget på importmarknaden. Priserna sjönk även inom naturgas, råolja, metaller, andra organiska baskemikalier och övriga kemiska produkter. Nedgången motverkades av prisuppgångar på livsmedel, motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar, övriga maskiner, elapparatur samt en rad andra produktgrupper.

Största bidrag i procentenheter till total förändring, september – oktober 2022
  Produktgrupp enligt SPIN 2015 Största bidrag
i procentenheter
till total förändring,
september 2022–
oktober 2022
    Hemma-
marknads-
prisindex
Export-
pris-
index
Import-
pris-
index
06.1 Råolja     ‑0,4
06.2 Naturgas     ‑0,8
10 Livsmedel 0,1 0,1 0,2
16.1 Trä, sågat och hyvlat ‑0,2 ‑0,4  
17 Papper och pappersvaror   0,4 0,1
20.13 Andra oorganiska baskemikalier   0,1 0,1
20.14 Andra organiska baskemikalier   ‑0,1 ‑0,1
20.59 Övriga kemiska produkter     ‑0,1
21.2 Läkemedel; andra farmaceutiska produkter     0,1
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 0,1   0,1
24 Metaller   0,2 ‑0,1
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater ‑0,1 0,1 0,1
26 Datorer, elektronikvaror och optik     0,1
26.1 Elektroniska komponenter och kretskort ‑0,1    
27 Elapparatur   0,1 0,2
28 Övriga maskiner 0,1 0,4 0,2
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar   0,2 0,2
35.11A Generering av elektricitet ‑0,1 ‑2,9 ‑2,3
35.13 Distributionstjänster avseende elektricitet 0,1    
35.14 Handel med elektricitet ‑3,3    
35.3 Fjärrvärme 0,2    
38 Avfallshanteringstjänster; återvinningstjänster     0,1
38.3 Återvinningstjänster, returråvara ‑0,1    

Förändring i procent mellan september och oktober olika år
Namnlös

Utvecklingen det senaste året

Årstakten för hemmamarknaden i oktober var 17,0 procent (20,0 procent i september). Årstakten för exportmarknaden var 20,3 procent under samma period (21,1 procent i september). För importmarknaden var årstakten i oktober 25,1 procent (30,5 procent i september).

Årstakten för producentprisindex var 18,7 procent i oktober. Jämfört med samma period föregående år, steg priserna för energirelaterade varor med 46,1 procent. För konsumtionsvaror steg priserna med 16,7 procent och för investeringsvaror steg de med 13,9 procent. Årstakten för producentprisindex exklusive energirelaterade varor var 14,2 procent.

Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång var 21,2 procent i oktober. Jämfört med samma period föregående år, steg priserna för energirelaterade varor med 48,2 procent. För konsumtionsvaror steg priserna med 18,1 procent och för investeringsvaror steg de med 12,0 procent. Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång exklusive energirelaterade varor var 15,6 procent.

Förändring i procent, jämfört med motsvarande månad föregående år
Namnlös

Valutautveckling

En förstärkning eller försvagning av kronan sänker respektive höjer export- och importpriserna mätt i svenska kronor. Priserna i producent- och importled räknas om från utländska valutor till svenska kronor enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor.

Svenska kronans utveckling mot de vanligaste handelsvalutorna
Valuta Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  september 2022–
oktober 2022
oktober 2021–
oktober 2022
DKK ‑2,5 ‑6,4
EUR ‑2,5 ‑6,4
GBP 1,1 ‑4,9
NOK 3,4 ‑5,4
USD ‑2,9 ‑21,0

Ett positivt tal betyder att den svenska kronan har stärkts mot valutan.

Definitioner och förklaringar

Hemmamarknadsprisindex (HMPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning i Sverige.

Exportprisindex (EXPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning utanför Sverige, både inom och utanför EU.

Importprisindex (IMPI): Prisutvecklingen för import/införsel till Sverige av produkter som finns till försäljning i Sverige.

Producentprisindex (PPI): Prisutvecklingen för svenska producenters totala försäljning som fås genom att kombinera hemmamarknad och exportmarknad.

Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI): Prisutvecklingen för produkter som finns till försäljning inom Sverige som fås genom att kombinera hemmamarknad och importmarknad.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för november publiceras 2022-12-22 klockan 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Lena Sahlin

Telefon
010-479 44 82
E-post
lena.sahlin@scb.se

Maria Bäckström

Telefon
010-479 45 35
E-post
maria.backstrom@scb.se