Till innehåll på sidan

Gymnasieelevers boendesituation, 2020

Större andel trångbodda bland elever som inte var behöriga till gymnasieskolan

Statistiknyhet från SCB 2021-01-14 9.30

Det är en större andel trångbodda elever bland gymnasieelever som inte var behöriga till gymnasieskolan, som har utländsk bakgrund eller som har föräldrar med högst förgymnasial utbildning.

Under pandemin har gymnasieskolorna i perioder haft distansundervisning. Undersökningar från bland annat Skolinspektionen och Skolverket, visar att vissa elever har haft problem med distansstudier på grund av bland annat hemmiljön och studiero.

En sammanställning av gymnasieelevers boendesituation visar att 8 procent av samtliga gymnasieelever var trångbodda enligt norm 2. Det är endast för boende i flerbostadshus och specialbostad som det är möjligt att ta fram uppgift om trångboddhet.

Av samtliga cirka 350 000 folkbokförda gymnasieelever 15 oktober 2019, var den vanligaste boendeformen småhus, 63 procent. Näst vanligast var flerbostadshus eller specialbostad, där cirka 34 procent av gymnasieeleverna bodde. Av dessa elever var 25 procent trångbodda.

Andel gymnasieelever fördelat över boendeform efter behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram från årskurs 9

diagram

Av samtliga gymnasieelever som inte var behöriga till gymnasieskolan var cirka 20 procent trångbodda, och av de som hade okänd behörighet var 27 procent trångbodda. Det kan jämföras med gymnasieelever som var behöriga till gymnasieskolan, där endast 5 procent var trångbodda.

Trångboddhet var även vanligare hos gymnasieelever med utländsk bakgrund, samt hos dem vars föräldrar hade högst förgymnasial utbildning.

Bostadsarea per person

Det är möjligt att räkna ut bostadsarea per boende för samtliga gymnasieelever inklusive de som bor i småhus. Även för de som bor i småhus kan man se samma trend; boende i hushåll med mindre bostadsarea per boende var vanligare för elever som inte var behöriga till gymnasieskolan, hade utländsk bakgrund eller hade föräldrar med högst förgymnasial utbildning.

Bland samtliga gymnasieelever finns det en större andel som bor på mindre bostadsarea per boende, än bland gymnasieelever boende i småhus. Av de som bor i småhus bor 10 procent på mindre än 20 kvadratmeter per person, det kan jämföras med 20 procent av samtliga gymnasieelever.

Enligt senaste PISA-undersökningen, där frågan om eget rum finns med, framkommer det också att andelen 15-åringar 2018 med egna rum var lägst bland utrikes födda, och bland elever som hade föräldrar med högst förgymnasial utbildning.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

Emma Snölilja

Telefon
010-479 69 89
E-post
emma.snolilja@scb.se

Ann-Charlott Larsson

Telefon
010-479 63 14
E-post
lotta.larsson@scb.se

Förfrågningar

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se