Till innehåll på sidan

Elevpaneler för longitudinella studier, läsåret 2015/16:

Andelen elever med stödundervisning minskar i grundskolans lägre årskurser

Statistiknyhet från SCB 2016-12-06 9.30

I grundskolans lägre årskurser har det över tid skett en minskning av andelen elever som fått stödundervisning. Våren 2016 fick ungefär 1 av 10 elever i årskurs 5 stödundervisning vilket kan jämföras med runt 2 av 10 elever våren 1994.

Enligt skollagen ska alla elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven, ska hon eller han få stöd. Detta sker idag antingen i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller om detta inte räcker till, genom särskilt stöd, vilket är insatser av mer ingripande karaktär.

Undersökningen "Elevpaneler för longitudinella studier" har genomförts sedan början av 1980-talet. Där följs ett urval av elever från årskurs 3 och vidare genom grundskolan. Våren 2016 undersöktes skolår 5 för de elever som gick i årskurs 3 våren 2014, vilka utgör panel 8. För majoriteten av eleverna är skolåret detsamma som årskursen.

I årskurs 3 till 6 har det skett en nedgång av andelen elever med stödundervisning och i årskurs 3 till 5 har andelen halverats sedan början av 1990-talet. I årskurs 7 till 9 har andelen med stödundervisning inte genomgått motsvarande förändring över tid.

Andel elever med stödundervisning per elevpanel och årskurs. Procent

Diagram

Skattningarna i diagrammet är förknippade med viss osäkerhet. För panel 8 redovisas felmarginaler.

Bland de elever i panel 8 som hade stödundervisning i minst en av årskurserna 3 till 5, och där vi inte saknar uppgift för någon av årskurserna, var det ungefär hälften som enbart fick stödundervisning i årskurs 3 och/eller 4. Omkring 30 procent hade stödundervisning både då och i årskurs 5. Runt 20 procent fick stödundervisning först i årskurs 5.

I elevpanelerna delas stödundervisningen in i tre olika typer; anpassad studiegång, särskild undervisningsgrupp och specialundervisning på annat sätt. Specialundervisning på annat sätt innebär stödåtgärder som inte fångas upp av de första två typerna, till exempel extra hjälp i klassrummet. Det är den vanligaste stödåtgärden och bland eleverna med stöd i årskurs 5 hade cirka 80 procent enbart fått denna typ av stöd.

Minskning av andelen med stödundervisning som har åtgärdsprogram

Bland eleverna med stödundervisning i årskurs 5 våren 2016 hade ungefär 6 av 10 även ett åtgärdsprogram, vilket kan jämföras med runt 8 av 10 för samma elever i årskurs 3 våren 2014. Även bland de elever som gick i årskurs 5 i den sjunde panelen, våren 2010, var det i motsvarande grupp omkring 8 av 10 som hade åtgärdsprogram.

Andel elever med åtgärdsprogram för elever med stödundervisning per elevpanel och skolår. Procent

Diagram

Skattningarna i diagrammet är förknippade med viss osäkerhet. För panel 8 redovisas felmarginaler.

Även Skolverket har i sin statistik visat på en minskning av antalet elever med åtgärdsprogram i grundskolan sedan läsåret 2013/14. De för fram att det kan bero på den lagändring som innebär att skolor snabbt kan sätta in stöd i form av extra anpassningar utan att upprätta ett åtgärdsprogram.

Bland de elever i panel 8 som hade åtgärdsprogram i minst en av årskurserna 3 till 5, och där vi inte saknar uppgift för någon av årskurserna, var det ungefär hälften som enbart hade åtgärdsprogram i årskurs 3 och/eller 4. Omkring 40 procent hade åtgärdsprogram både då och i årskurs 5. Endast runt 10 procent fick ett åtgärdsprogram först i årskurs 5.

Lägre andel med stödundervisning bland dem vars föräldrar båda har eftergymnasial utbildning

I årskurs 5 våren 2016 var andelen med stödundervisning liksom med åtgärdsprogram lägre bland elever vars föräldrar båda har eftergymnasial utbildning. I den gruppen fick cirka 5 procent stödundervisning, jämfört med ungefär 10 procent av eleverna med enbart en förälder med eftergymnasial utbildning eller där ingen förälder har det.

Både i årskurs 3 och 4 var det vanligare bland pojkar än bland flickor att få stödundervisning. Även i årskurs 5 går det att se en antydan till skillnad mellan könen, men den är inte statistiskt säkerställd. Vad gäller åtgärdsprogram är det dock en signifikant skillnad. En några procentenheter större andel pojkar än flickor har åtgärdsprogram.

Hälften av utrikes födda hade modersmålsundervisning i års-kurs 5

Bland eleverna i den åttonde panelen som gick i årskurs 3 våren 2014 var runt 10 procent utrikes födda. I årskurs 5 våren 2016 hade runt hälften av dem modersmålsundervisning och ungefär lika många hade undervisning i svenska som andraspråk.

Av eleverna som hade undervisning i svenska som andraspråk var det omkring 2 av 10 som även hade ett åtgärdsprogram, vilket kan jämföras med runt 1 av 10 bland dem som inte hade undervisning i svenska som andraspråk.

Definitioner och förklaringar

Undersökningen "Elevpaneler för longitudinella studier" har genomförts sedan början av 1980-talet. Ett urval av ungefär 10 procent av eleverna i grundskolans årskurs 3 följs genom grundskolan. Insamlingar görs varje vår från de grundskolor eleverna då finns vid.

Målet med statistiken är att belysa hur olika faktorer påverkat studieval och studieprestationer samt vilken betydelse olika utbildningspolitiska insatser haft. I stort sett jämförbara undersökningar har genomförts för elever som huvudsakligen är födda åren 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992, 1998 och 2004.

Den nuvarande panelen är panel 8 som består av ett urval på ca 9 800 elever som fanns i årskurs 3 läsåret 2013/14. Våren 2016 gjordes en uppföljning avseende panel 8 och skolår 5. För majoriteten av eleverna är skolåret detsamma som årskursen och årskurs används således istället för skolår i statistiknyheten.

Svarsandelen i urvalet, med hänsyn tagen till urvalets design, var våren 2016 68 procent. I och med att statistiken är baserad på ett urval är de skattningar som presenteras förknippade med en viss osäkerhet. För panel 8 redovisas felmarginaler i diagrammen. Dessa avser 95-procentiga konfidensintervall runt punktskattningen.

Eftersom urvalen dras under årskurs 3 är elever som flyttat till Sverige efter årskurs 3 inte representerade i undersökningen. Elever som någon gång under årskurs 3-9 varit inskrivna i särskolan omfattas heller inte av statistiken.

Nästa publiceringstillfälle

2017-12-12 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Anna Andersson

Telefon
010-479 62 52
E-post
anna.andersson@scb.se