Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Marken i Sverige

Senast uppdaterad: 2022-10-31

Sveriges landyta är 410 000 kvadratkilometer eller 41 miljoner hektar. Av den ytan är 68 procent skogsmark och 7 procent jordbruksmark. Den bebyggda och anlagda marken utgör inte mer än 3 procent av Sveriges totala landyta. Öppna myrar och övriga öppna marker med och utan vegetation samt glaciärer står för 22 procent.

Sveriges landareal

410 000

kvadratkilometer eller 41 miljoner hektar

Andel skogsmark 2020

68 %

27,9 miljoner hektar

Andel jordbruksmark 2020

7 %

3,0 miljoner hektar

Andel bebyggd mark 2020

3 %

1,3 miljoner hektar

Vart femte år tar SCB fram statistik över hur marken används i Sverige. Statistiken bygger på en kombination av kartmaterial och data från olika register.

Fördelning av markens användning i Sverige 2020

Markanvändning i Sverige 2020 - diagram

Läs mer om marken i Sverige

Vart femte år publicerar SCB statistik om markanvändningen i Sverige. Den senaste publicerades i september 2022.

...

 

Skogen täcker två tredjedelar av Sverige

Det som kanske är mest slående är hur stor andel av landet som består av skogsmark, hela 68 procent. Det innebär att Sverige näst efter Finland (73 procent) är det land i Europa som har högst andel skogsmark.

Av den svenska skogsmarken är 84 procent produktiv skogsmark. Det betyder att den är av sådan kvalitet att den är lämplig för skogsproduktion. Resterande 16 procent är improduktiv skogsmark, som inte lämpar sig för skogsproduktion. Det är till exempel fjällbarrskog eller skog som ligger på myrmark och berg.

De mest skogstäta länen är Gävleborg och Västernorrland där 89 respektive 85 procent av landytan består av skogsmark. Den största skogsarealen finns i Norrbottens län med 5,7 miljoner hektar. Men det motsvarar ändå bara 58 procent av Norrbottens stora landyta.

Länen med högst andel skogsmark 2020

Län Skogsmarken i hektar I procent av landarealen
Gävleborgs län 1 613 000 89
Västernorrlands län 1 850 000 85
Värmlands län 1 460 000 83
Kronobergs län 689 000 81
Dalarnas län 2 228 000 79
Örebro län 644 000 75
Västerbottens län 3 946 000 72
Blekinge län 210 000 71
Jönköpings län 744 000 71
Jämtlands län 3 444 000 70
Hela landet 27 873 000 68
Källa:

SCB
Sveriges officiella statistik

 

Största delen av jordbruksmarken är åkrar

Jordbruksmarken motsvarar 7 procent av den totala landytan i Sverige. Den kan delas in i två huvudgrupper, åkermark och betesmark. Av Sveriges jordbruksmark står åkermarken för 85 procent och betesmarken för 15 procent.

Under de senaste 150 åren har det försvunnit mycket åkermark i Sverige samtidigt som befolkningen har vuxit. År 2020 fanns det drygt 0,2 hektar åkermark per person. Det kan jämföras med 1893 då vi hade som mest åkermark, 0,7 hektar per person.

I Skåne upptas nästan hälften av landytan, 45 procent, av jordbruksmark. På andra plats kommer Gotlands län med 35 procent. Där är en relativt stor andel, 24 procent, av jordbruksmarken betesmark.

Länen med högst andel jordbruksmark 2020

Län Jordbruksmark i hektar I procent av landarealen
Skåne län 492 702 45
Gotlands län 111 846 35
Södermanlands län 140 756 23
Östergötlands län 242 112 23
Hallands län 122 613 22
Västra Götalands län 523 654 22
Uppsala län 178 034 22
Västmanlands län 106 932 21
Kalmar län 192 258 17
Blekinge län 40 956 14
Hela landet 3 013 041 7
Källa:

SCB
Sveriges officiella statistik

Bebyggd och anlagd mark vanligast i Stockholms län

Sverige är ett glesbefolkat land och det är inte mer än 3 procent som är bebyggd och anlagd mark.

Den största delen av den bebyggda och anlagda marken, 38 procent, används till infrastruktur för transporter som vägar, järnvägar och flygplatser. Därefter kommer mark med bostäder som står för 36 procent. 

Stockholms län är det län som med god marginal har den största andelen bebyggd och anlagd mark, 15 procent. Mark med bostäder står för 57 procent, av den bebyggda marken i Stockholms län.

Länen med högst andel bebyggd och anlagd mark 2020

Län Öppen myrmark och övrig mark i hektar I procent av landarealen
Stockholms län 97 888 15
Skåne län 110 589 10
Blekinge län 23 132 8
Hallands län 41 962 8
Västra Götalands län 165 680 7
Södermanlands län 37 381 6
Västmanlands län 28 449 6
Gotlands län 17 219 5
Jönköpings län 56 354 5
Uppsala län 42 645 5
Hela landet 1 282 628 3
Källa:

SCB
Sveriges officiella statistik

 

Öppna myrar och övriga öppna marker täcker en femtedel av Sverige

Öppna myrar och övriga öppna marker med och utan vegetation samt glaciärer utgör tillsammans en femtedel av landytan i Sverige.

Gemensamt för dessa marker är att de inte används för bebyggelse, jordbruk eller består av skog. Det är alltså mark som huvudsakligen inte brukas för ekonomisk vinning och som mestadels är öppen.

Länen som har störst andel av den här typen av mark är Norrbotten, Jämtland och Västerbotten. Det är de tre nordligaste och mest glesbefolkade länen i Sverige, med stora områden av fjällnatur som kännetecknas av myrar, fjällhedar och berg.

Länen med högst andel öppen myrmark och övrig mark 2020

Län Öppen myrmark och övrig mark i hektar I procent av landarealen
Norrbottens län 4 016 628 41
Jämtlands län 1 361 791 28
Västerbottens län 1 407 228 26
Stockholms län 108 387 17
Dalarnas län 447 931 16
Gotlands län 48 039 15
Västra Götalands län 290 187 12
Jönköpings län 120 639 12
Hallands län 60 555 11
Västernorrlands län 212 020 10
Hela landet 8 795 792 22
Källa:

SCB
Sveriges officiella statistik

Hur ser det ut i din kommun?

Jämför statistik mellan olika kommuner.