Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Marken i Sverige

Senast uppdaterad: 2022-04-08

Sveriges landyta är 407 000 kvadratkilometer eller 40,7 miljoner hektar. Av den ytan är 69 procent skogsmark och 8 procent jordbruksmark. Övriga öppna marker som berg, myrar och naturligt gräsbevuxen mark står för 20 procent. Den bebyggda marken utgör inte mer än 3 procent av Sveriges totala landyta.

Sveriges landareal

407 000

kvadratkilometer eller 40,7 miljoner hektar

Andel skogsmark 2015

69 %

28,1 miljoner hektar

Andel jordbruksmark 2015

8 %

3,0 miljoner hektar

Andel bebyggd mark 2015

3 %

1,2 miljoner hektar

Vart femte år tar SCB fram statistik över hur marken används i Sverige. Statistiken bygger på en kombination av kartmaterial och data från olika register.

Fördelning av markens användning i Sverige 2015

Läs mer om marken i Sverige

Vart femte år publicerar SCB boken med all statistik du behöver. Den senaste kom i februari 2019.

 

Skogen täcker två tredjedelar av Sverige

Det som kanske är mest slående är hur stor andel av landet som består av skog, hela 69 procent. Det innebär att Sverige näst efter Finland (73 procent) är det land i Europa som har högst andel skog.

Av den svenska skogen är 84 procent produktiv skogsmark. Det betyder att den är av sådan kvalitet att den är lämplig för skogsproduktion. Resterande 16 procent är improduktiv skog, som inte lämpar sig för skogsproduktion. Det är till exempel fjällbarrskog eller skog som ligger på myrmark och berg.

De mest skogstäta länen är Gävleborg och Västernorrland där 88 respektive 86 procent av landytan består av skog. Den största skogsarealen finns i Norrbottens län med 5,8 miljoner hektar. Men det motsvarar ändå bara 59 procent av Norrbottens stora landyta.

Länen med högst andel skogsmark 2015

LänSkogsmarken i hektar i procent av landarealen
Gävleborgs län1 603 00088
Västernorrlands län1 862 00086
Värmlands län1 459 00083
Kronobergs län700 00083
Dalarnas län2 278 00081
Blekinge län220 00075
Västerbottens län4 007 00073
Örebro län622 00073
Jämtlands län3 476 00071
Jönköpings län736 00071
Hela landet28 133 00069

 

Största delen av jordbruksmarken är åkrar

Jordbruksmarken motsvarar 8 procent av den totala landytan i Sverige. Den kan delas in i två huvudgrupper, åkermark och betesmark. Av Sveriges jordbruksmark står åkermarken för 85 procent och betesmarken för 15 procent.

Under de senaste 150 åren har det försvunnit mycket åkermark i Sverige samtidigt som befolkningen har vuxit. År 2015 fanns det 0,3 hektar åkermark per person. Det kan jämföras med 1893 då vi hade som mest åkermark, 0,7 hektar per person.

I Skåne upptas nästan hälften av landytan, 45 procent, av jordbruksmark. På andra plats kommer Gotlands län med 36 procent. Där är en relativt stor andel, 23 procent, av jordbruksmarken betesmark.

Länen med högst andel jordbruksmark

LänJordbruksmark i hektarI procent av landarealen
Skåne län499 00045
Gotlands län112 00036
Södermanlands län142 00023
Hallands län125 00023
Östergötlands län243 00023
Uppsala län181 00022
Västra Götalands län527 00022
Västmanlands län108 00021
Kalmar län194 00017
Blekinge län42 00014
Hela landet3 040 0008

 

Bebyggd mark vanligast i Stockholms län

Sverige är ett glesbefolkat land och det är inte mer än 3 procent som är bebyggd mark.

Den största delen av den bebyggda marken, 43 procent, används till infrastruktur för transporter som vägar, järnvägar och flygplatser. Därefter kommer bostäder som står för 38 procent. Industrier, lokaler för handel och tekniska anläggningar är exempel på sådant som finns på återstående 19 procent av den bebyggda marken.

Stockholms län är det län som med god marginal har den största andelen bebyggd mark, 14 procent. Bostäder står för 60 procent, av den bebyggda marken i Stockholms län.

Länen med högst andel bebyggd mark och tillhörande mark 2015

LänBebyggd mark i hektarI procent av landarealen
Stockholms län90 00014
Skåne län102 0009
Blekinge län23 0008
Hallands län39 0007
Västra Götalands län155 0007
Södermanlands län35 0006
Västmanlands län27 0005
Gotlands län16 0005
Östergötlands län52 0005
Uppsala län40 0005
Hela landet1 182 0003

 

Berg, gräs och myrar täcker en femtedel av Sverige

Gräs, myrar och synligt berg utgör tillsammans en femtedel av landytan i Sverige. I statistiken kategoriseras det som:

  • naturligt gräsbevuxen mark (8 procent av Sveriges landyta)
  • öppna myrar (7 procent)
  • berg i dagen och övrig mark (5 procent)

Gemensamt för dessa marker är att de inte används för bebyggelse, jordbruk eller består av skog. Det är alltså mark som huvudsakligen inte brukas för ekonomisk vinning och som mestadels är öppen.

Länen som har störst andel av den här typen av mark är Norrbotten, Jämtland och Västerbotten. Det är de tre nordligaste och mest glesbefolkade länen i Sverige, med stora områden av fjällnatur som kännetecknas av myrar, fjällhedar och berg.

Länen med högst andel öppen myr, naturligt gräsbevuxen mark samt berg i dagen och övrig mark 2015

LänÖppen myr, naturligt gräs och berg i hektarI procent av landarealen
Norrbottens län3 848 00040
Jämtlands län1 302 00027
Västerbottens län1 307 00024
Stockholms län92 00014
Dalarnas län382 00014
Gotlands län43 00014
Jönköpings län125 00012
Hallands län64 00012
Västra Götalands län248 00010
Östergötlands län93 0009
Hela landet 8 272 00020

Hur ser det ut i din kommun?

Jämför statistik mellan olika kommuner.