Till innehåll på sidan

Gymnasieskolan: sökande och antagna

Lämna uppgifterna

Logga in

Statistiska centralbyrån (SCB) samlar på uppdrag av Skolverket in uppgifter om elever som sökt till gymnasieskolans årskurs 1 samt elever som sökt  fjärde tekniskt år (T4).

Insamlingen är en del av det nationella uppföljningssystemet som ska ge en samlad bild av skolans verksamhet samt utgöra underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Instruktioner

Uppgifterna kan lämnas via text- eller Excelfil. Excelfil finns efter inloggning.

Av sekretesskäl kan SCB inte skicka tillbaka inskickade filer. Spara därför dina inskickade filer ifall du vid ett senare tillfälle behöver veta vad du rapporterat till oss.

Övriga dokument

Studievägskoder (xls) 
Skolenhetskoder (xls)
Datafilsbeskrivning (xls)

Tidsplan

Insamlingen öppnar i juni 2022.

Vanliga frågor

Vad ska rapporteras?

SCB samlar in samtliga elever som har sökt till gymnasieskolans årskurs 1 och tekniskt fjärde år (T4). Ett antagningskansli skickar in de elever som är folkbokförda i sitt upptagningsområde.

Alla elever som sökt till gymnasieskolan ska redovisas, oavsett om de inte blivit antagna eller tackat nej.

Det man vill veta i denna undersökning är vilka elever som har sökt till gymnasieskolan eller tekniskt fjärde år samt vilka som har blivit antagna/ej antagna och inte vilka elever som har börjat på skolenheten.

Ska elever till inriktningar i högre år, komvux eller gymnasiesärskolan tas med?

Nej, endast elever som har sökt till gymnasieskolans årskurs 1 och tekniskt fjärde år (T4) ska med i insamlingen.

Vad gör man om skolan inte startar till hösten?

Logga in och skicka in denna information genom att svara på de första frågorna.

Vi har elever med skyddade personnummer, hur registreras dessa?

Födelsenummer och sedan TF10 för pojke och TF20 för flicka.

Vad gör man om man inte har några sökande och antagna elever till sin gymnasieskola?

Logga in och skicka in denna information genom att svara på de första frågorna.

Vad gör man om uppgifterna om sökande antagna elever skickas in av ett antagningskansli istället för den fristående gymnasieskolan?

Logga in och skicka in denna information genom att svara på de första frågorna.

Vad gör man om uppgifterna om sökande antagna elever skickas in av ett annat antagningskansli än det antagningskansli som har fått brevet med inloggningsuppgifter?

Logga in och skicka in denna information genom att svara på de första frågorna.

Det går inte att skicka iväg excelfilen, vad gör vi?

Om ni får upp ett felmeddelande så måste ni åtgärda dessa fel i excelmallen innan ni kan skicka iväg den igen. Logga ut och gå tillbaka till er sparade excelmall och kontrollera samt justera felen. Spara excelmallen och försök att skicka in filen igen.

Det går inte att skicka iväg textfilen, vad gör vi?

Om ni får upp ett felmeddelande så måste ni åtgärda dessa fel i ert administrativa system innan ni kan skicka iväg den igen. Logga ut och gå in i ert administrativa system och kontrollera samt justera felen. Försök sedan att skicka in filen igen. Om det ändå inte går får ni ta kontakt med er systemleverantör.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Sommaröppettider (v.24-v.32):
Vardagar: 09.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/sokande