Till innehåll på sidan

Industrins vattenanvändning

Lämna uppgifterna

Logga in

Undersökningen avser industrins vattenuttag från egna vattentäkter och inköpt vatten, användningen av vatten för olika ändamål samt vattenutsläpp. Industrier som omfattas är gruvor och mineralutvinningsindustri, tillverkningsindustri samt el- och värmeverk.

Undersökningen om industrins vattenanvändning görs vart femte år. Våren 2016 genomför Statistiska centralbyrån (SCB) undersökningen gällande industrins vattenanvändning 2015.

Information om industrins uttag, användning och utsläpp av vatten används både nationellt och internationellt som beslutsunderlag och för att uppskatta den totala vattenanvändningen, där industrin står för en betydande del. Med enhetliga och aktuella uppgifter om vattenanvändning inom EU blir det enklare att utforma och utvärdera miljöregler. Dessutom blir det möjligt att genomföra tillförlitliga jämförelser mellan medlemsländer och regioner inom unionen.

Instruktioner

Redovisningsenhet

Uppgifterna som lämnas ska gälla angivet arbetsställe år 2015 och vattenvolymer anges i 1 000 m3 (kubikmeter).

Uppskattningar

Om du inte kan ange exakta volymuppgifter kan du göra en beräkning. Beräkna om möjligt volymerna genom att till exempel multiplicera pumpkapacitet och beräknad drifttid under året.
Om underlag för beräkning saknas, ber vi dig att uppskatta utifrån din kännedom om vattenvolymerna. Om du inte kan beräkna eller uppskatta fördelningen mellan olika vattentyper, redovisar du den totala vattenvolymen.

Industriarbetsställen med kraftproduktion

Industriarbetsställen med kraftproduktion (ej vattenkraft) rapporterar vattenåtgång för industriproduktion och kraftproduktion tillsammans.

Gruvor och mineralbrott

Till skillnad från tidigare års undersökningar ska nu även dräneringsvatten/länsvatten från gruvor och mineralbrott redovisas som uttaget vatten.

Information om respektive del i blanketten

Det finns två sätt att svara på enkäten. Enklast är att logga in med det utsända användarnamnet och lösenordet under rubriken ”Logga in” uppe till höger. Det är även möjligt att svara via pappersenkät. Kontakta SCB eller skriv ut enkäten i pdf-format nedan.

Ifylld enkät i pappersformat skickas till:

Statistiska centralbyrån
DFO/IF
Industrins vattenanvändning
Box 24300
104 51 STOCKHOLM

Tidsplan

Sista dag att lämna uppgifter avseende 2015 är den 22 april 2016.

Vanliga frågor

Jag har skickat in felaktiga uppgifter - hur gör jag?

Kontakta oss via e-post eller telefon, så låser vi upp webblanketten och du kan logga in på nytt och skicka in korrigerade uppgifter.

Jag har tappat bort mina inloggningsuppgifter - hur gör jag?

Kontakta oss via e-post eller telefon och tala om vilket företag (företagsnamn och organisationsnummer) det gäller.

Vi har svårt att veta hur mycket vatten som användes förra året, vad ska jag göra?

Försök uppskatta uppgifterna. Uppgifter om uttag av vatten kan exempelvis tas fram genom att multiplicera pumpkapaciteten med den beräknade drifttiden under året. Om det inte är möjligt kan du helt enkelt göra en uppskattning.

Ska 0-värden redovisas?

Ja, vi vill att du i förekommande fall redovisar 0-värden i celler där vattenvolymer inte förekommer. Att det finns ett 0-värde i en cell indikerar för oss att du har tagit ställning till uppgiften och inte missat att fylla i den.

Varför måste jag skriva in totalvolymerna, de räknas ju ut automatiskt?

Detta är nödvändigt av blankettekniska skäl. Vi vill ge utrymme för dem som helt saknar möjlighet att beräkna delvolymer, exempelvis efter användningsområde, att kunna redovisa en totalvolym. Att ange totalvolymerna manuellt utgör också en slags kontrollstation där man tar ställning till om totalvolymen verkar rimlig.

Ska jag svara för arbetsstället eller hela företaget?

Du ska bara svara för det arbetsställe som anges i brevet med inloggningsuppgifter.

Vem lämnade uppgifterna för vårt arbetsställe senast?

Om ert arbetsställe deltog i undersökningen förra gången framgår det i brevet med inloggningsuppgifter vem som då lämnade uppgifter. Om ingen kontaktperson anges deltog inte ert arbetsställe i undersökningen förra gången.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningen genomförs vart femte år. Senast publicerade uppgifter avser år 2010. Publiceringen av resultatet sker under ämnesområdet Miljö på SCB:s webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).
Under ”Instruktioner” och ”Vanliga frågor” finns det information, anvisningar och hjälp för dig som är uppgiftslämnare.

Alla uppgifter som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § sekretesslagen (2009:400). När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda verksamheter eller företag att kunna identifieras. Uppgifterna används endast i syfte att producera statistik.

Kontakta oss

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/industrivatten