Till innehåll på sidan

Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus

Lämna uppgifterna

Logga in

Här hittar du information om undersökningen och kan lämna dina uppgifter elektroniskt.

Undersökningens huvudsyfte är att belysa antalet outhyrda lägenheter som är lediga till uthyrning. Statistiken ska också belysa antalet övriga outhyrda lägenheter (och anledning till att de är outhyrda) samt även lägenhetsbeståndets struktur.

Statistiken används inom olika departement och Boverket för analyser och underlag vid beslut i bostadsfrågor. Undersökningen genomförs med hjälp av ett urval om cirka 4 800 privatägda taxeringsenheter samt en totalundersökning av kommunala bostadsföretag.

Tidsplan

Undersökningen kommer skickas ut härnäst i slutet augusti/början september 2021.

Om uppgiftslämnandet

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2009:21).

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Uppgifter som avser SABO-anslutna bostadsföretag lämnas vidare till SABO.

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § sekretesslagen (2009:400).

Tidsplan

Undersökningen kommer genomföras under 2019.

Vanliga frågor

Jag har inga outhyrda lägenheter måste jag ändå svara på undersökningen?

Ja, vi behöver ändå få in samman­ställ­ningen av lägenhets­typer som finns i den utvalda fastigheten.

Har ni tidigare deltagit i under­sök­ningen finns den lägenhets­samman­ställning ni då lämnade förtryckt. Ni behöver då endast se så den fortfarande stämmer och sedan skicka in blanketten.

Är undersökningen obligatorisk?

Ja, undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har därmed uppgiftslämnarskyldighet enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2009:21).

Jag kan inte lämna uppgifterna på internet. Kan ni skicka pappersblankett(er) i stället?

Ja, det kan vi. Kontakta oss via e-post eller telefon och meddela oss det sjusiffriga taxerings id som står högst upp på det brev vi skickade till dig. Informera oss också om pappersblanketterna ska skickas till någon annan adress än den som står på brevet.

Hur gör jag om fastigheten är såld?

Om ni inte ägde eller förvaltade den utvalda fastigheten den 1:a september ber vi er att meddela oss via e-post eller telefon. Har du kontaktuppgifter till den nya ägaren/förvaltaren så får ni gärna meddela oss dessa.

Kan jag ändra redan lämnade uppgifter?

När du har skickat in uppgifterna till oss är webblanketten låst. Skicka e-post till uls@scb.se med de uppgifter som ska korrigeras samt vilken förvaltare/ägare och fastighet det gäller.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Statistiken publiceras i Statistiska meddelanden, serie Bo. Resultaten läggs också in i Statistikdatabasen, som är tillgänglig kostnadsfritt, på SCB:s webbplats.

Under ämnesområdet Boende, byggande och bebyggelse finns sammanfattande statistiktabeller och diagram. Ett pressmeddelande går ut samtidigt med publiceringen av det Statistiska meddelandet.

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 08.00-16:30
Lunchstängt: 12.00-13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/oha