Till innehåll på sidan

Välkommen till PIAAC – en internationell undersökning av vuxnas färdigheter

På grund av pandemin har PIAAC flyttats fram ett år. De som var utvalda att delta under 2020 kommer att få ett nytt brev under maj eller juni månad, med anpassade besöksintervjuer under sommaren. [Senast uppdaterad: 7 juni 2021]

Information till dig som har blivit inbjuden att delta

Vi på SCB är noga med att undersökningen går att genomföra på ett säkert sätt. Därför har besöksintervjun anpassats efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär följande:

  • Intervjuaren kommer använda engångshandskar, munskydd och handdesinfektion.
  • Du som deltagare kommer också erbjudas samma skyddsutrustning.
  • Material som ni båda kommer i kontakt med desinficeras.
  • De svarskort som hör till vissa frågor är för engångsbruk.
  • Rekommenderat avstånd ska hållas under intervjun.

Intervjun kan genomföras utomhus, hemma hos dig eller på annan plats. Platsen bör vara lite avskild för att ni ska kunna sitta ostörda.

En bokad intervju ska ställas in och om möjligt bokas om till ett senare tillfälle i följande fall:

  • Du eller någon i ditt hushåll har symptom eller konstaterad covid-19.
  • Du har varit i kontakt med någon som har konstaterad covid-19.
  • Vid ändrade rekommendationer som påverkar det planerade tillvägagångsättet för PIAAC.

SCB följer de nationella allmänna råden och rekommendationerna. Om de ändras så att besöksintervjuerna påverkas kan det påverka ditt deltagande i undersökningen.

Information om undersökningen

När går bussen? Är varan prisvärd? Hur trovärdig är nyhetsartikeln? Alla behöver tolka information i form av text och siffror för att göra olika saker i vardagen. Och allt oftare görs det på någon form av skärm. Men hur går det till och hur ser det ut i Sverige jämfört med andra länder?

För att få svar på sådana frågor genomförs nu PIAAC, det vill säga Programme for International Assessment of Adult Competencies. Den svenska översättningen är Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter. PIAAC förväntas genomföras i 33 länder med deltagare mellan 17 och 66 år som alla får likadana frågor och uppgifter.

På den här sidan berättar vi mer om PIAAC och varför det är en viktig undersökning.

Varför genomför vi PIAAC?

Resultaten från PIAAC ger oss fakta om hur vuxna med olika utbildning och erfarenheter använder sina läs- och räknekunskaper i sin vardag, hemma och på arbetet. Vi får också svar på hur man söker information eller löser olika former av problem.

Resultatet kan visa regering och riksdag om åtgärder behövs för att öka kunskapsnivån hos befolkningen eller stärka kompetensen hos vissa grupper. Det är därför PIAAC är en så viktig undersökning.

Eftersom det är andra gången PIAAC genomförs kommer undersökningen även visa om det är några skillnader i dag jämfört med för drygt 10 år sedan. Det var då PIAAC genomfördes första gången.

Vem står bakom PIAAC?

Vi på statistikmyndigheten SCB har fått i uppdrag av regering och riksdag att genomföra undersökningen i Sverige. På uppdrag av SCB är det Kantar Sifo som ansvarar för telefonkontakten med deltagarna och för att genomföra intervjuerna.

Internationellt leds PIAAC av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). En sammanslutning av internationella organisationer leder metod och analys-arbetet för att uppnå jämförbarhet mellan länderna.

I Sverige finns en expertgrupp av forskare knutna till undersökningen. Det finns även ett samarbete mellan de baltiska och nordiska länder som deltar.

Vanliga frågor

Hur blir man utvald att delta?

Det är slumpen som avgör vem som väljs ut till undersökningen. Vi har använt statistiska metoder för att få fram ett slumpmässigt urval av personer från folkbokföringsregistret. Varje utvald person representerar flera andra med liknande bakgrund och situation.

Varför är det viktigt att just jag deltar?

Alla utvalda personer behövs för att resultatet från PIAAC ska ge en bild av hela Sverige. Därför är din medverkan viktig – studenter, arbetande, arbetssökande och alla andra behöver delta för att ge en rättvis bild av dagens samhälle. Ni som är utvalda alltså en blandning av unga och gamla, med korta och långa utbildningar, med svensk och utländsk bakgrund. Tillsammans bildar ni ett Sverige i miniatyr.

Hur går undersökningen och besöksintervjun till?

Först skickar vi ut ett informationsbrev om PIAAC till alla utvalda personer. Om informationsbrevet har kommit bort kan du läsa det här.

Informationsbrev (pdf)
Information letter in English (pdf)

Därefter ringer en representant för Kantar Sifo för att boka tid för en besöksintervju. Intervjun börjar med att du får frågor om din bakgrund, utbildning och arbetslivserfarenhet. Du kommer också få frågor om hur ofta du hanterar information i din vardag. När intervjuaren ställt alla frågor får du genomföra ett antal vardagliga uppgifter som handlar om läsning, räkning eller problemlösning. Exempel på sådana uppgifter är att läsa en instruktioner, tyda en tabell eller använda en vägbeskrivning.

Hur undersöker vi läsfärdigheter?

Du får läsa en text, till exempel reklam, en bruksanvisning, en webbsida eller en artikel. Efteråt får du svara på några frågor om innehållet i texten.

Hur undersöker vi räknefärdigheter?

Du får svara på frågor genom att använda information där siffror ingår i olika sammanhang. Det kan handla om exempelvis vikt, temperatur eller priser.

Hur undersöker vi problemlösning?

Du får söka information eller utföra några uppgifter, ofta utifrån den information som finns tillgänglig på en webbsida.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet från Sveriges deltagande i PIAAC 2011 finns på sidan:

Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter

När PIAAC genomfördes för första gången deltog 38 länder. Internationella resultat och publicerade rapporter finns på:

OECD skills surveys

Juridisk information

Det är frivilligt att delta i PIAAC. Svaren och uppgifterna som lämnas vid intervjun skyddas av sekretess och alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. Sekretessen gäller enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Du har rätt att gratis få en kopia, i form av ett så kallat registerutdrag, av de personuppgifter som behandlas av SCB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Om begäran görs i elektronisk form, har du rätt att få utdraget i elektronisk form. Om du skulle anse att SCB har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot EU:s dataskyddsförordning har du under vissa förutsättningar rätt att få uppgifterna raderade. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du begär registerutdrag.

Kontakta oss

Lotta Larsson

Telefon
010-479 63 14
E-post
piaac@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/piaac