Till innehåll på sidan

Pedagogisk personal

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket samlar statistikmyndigheten SCB in uppgifter om pedagogisk personal. Insamlingen är en del av det nationella uppfölj­nings­systemet. Uppgifterna används för uppföljning och utvärdering, men också som underlag för lärarprognoser, vilket i sin tur utgör underlag för dimens­ioner­ing av lärar­utbildningar.

Registret över pedagogisk personal innehåller individ­uppgifter om lärare, förskol­lärare, fritids­pedagoger, fritids­ledare, barn­skötare, skol- och arbetsledare samt studie- och yrkes­väg­ledare inom skol­sektorn.

Statistikansvarig myndighet är Skolverket.

Instruktioner

Uppgifterna kan rapporteras in via Excelfil eller med en textfil från ett administrativt system. Väljs alternativet Excelfil så ska en förregistrerad Excelfil användas innehållande föregående års inrapporterade personal. Excelfilen finns att ladda ned efter att ha loggat in i webblanketten.

Tänk på att spara filen på din egen dator innan du börjar fylla i uppgifter.

Dokument

Instruktioner inför hösten 2022 kommer publiceras i augusti/september.

Till systemleverantörer

Datafilsbeskrivning 2022 (xlsx)

Tidsplan

Inloggningsuppgifterna kommer skickas ut 1 oktober.
Sista insändningsdag är den 1 november 2022.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Sommaröppettider (v.24-v.32):
Vardagar: 09.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/pedpers