Till innehåll på sidan

Timplan för elever i grundskola

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket genomför statistikmyndigheten SCB en undersökning om timplan (planerad undervisningstid). Syftet är att ta reda på hur timmarna fördelas mellan årskurser och hur stora skillnader som finns mellan olika skolor.

Undersökningen riktar sig till samtliga grundskolor.

Insamlingen är en del av det nationella uppföljningssystemet som ska ge en samlad bild av skolans verksamhet samt utgöra underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar webblanketten.

Gemensam timplan:

Samtliga av huvudmannens skolenheter måste bedriva undervisning efter gemensam timplan för att den planerade undervisningstiden ska kunna rapporteras centralt.

Timplanelös undervisning:

För att rapportera timplanelös utbildning måste skolenheten eller huvudmannen ha tillstånd av Skolinspektionen.

Om skolenheten har detta tillstånd så får den logga in på www.scb.se/timplan och besvara frågan om timplanelös utbildning i webblanketten.

Tidsplan

Inloggningsuppgifterna kommer skickas ut 1 oktober.
Sista insändningsdag är den 1 november 2022.

Vanliga frågor

Vad bör jag göra om vi inte har uppgifter att rapportera?
Är skolenheten nedlagd eller inte har elever, ska uppgiftslämnaren logga in och besvara den inledande frågan i webblanketten med “Nej”. 

Hur gör jag om vi inte har alla årskurser på skolenheten?
Då fyller man i uppgifter för de årkurser skolan har, och bockar i rutan ”Finns ej vid skolenheten” för varje årskurs som inte är aktuell. 

Vi har endast planerad undervisningstid för NO/SO blocket och inte för tillhörande ämnena. Vad gör vi?
Om skolenheten inte har uppgifter tillhörande ämnena i SO/NO blocket, då vill vi att uppgiftslämnaren gör en schablonfördelning och fördelar ut det sammanlagda beloppet till blockämnena. 

Får jag som central uppgiftslämnare rapportera uppgifter för endast F-6 trots att vi som huvudman har årskurserna F-9?
Nej! Timplanen måste gälla huvudmannens samtliga enheter och årskurser för att den ska gå att rapportera centralt. Gör den inte det, får alla enheter rapportera varsin timplan. 

Vi får röda felmeddelanden på sidan för timplan när vi ska skicka in blanketten?
För att slippa felmeddelanden för årskurser som inte finns på skolenheten ber vi er att fylla i rutorna med rubriken “Finns ej vid skolenheten” med en bock för de årskurser som skolenheten inte har.

Vi är en internationell skola, är vi skyldiga att lämna in uppgifter till denna undersökning?
Nej, internationella skolor ska inte besvara denna undersökning.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Sommaröppettider (v.24-v.32):
Vardagar: 09.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/timplan