Till innehåll på sidan

Folkhögskolestudier på allmän kurs

Lämna uppgifterna

Logga in

Det går bra att logga in flera gånger och spara emellan.

I SCB:s folkhögskoleuppföljning får du tycka till om hur du upplevde allmän kurs på folkhögskolan. Enkäten innehåller även frågor om vad som fick dig att börja studera och vad du gjort efteråt. Genom att besvara enkäten hjälper du oss att få information om folkhögskolans betydelse för deltagarna och samhället.

Som tack för din medverkan får du en biobiljett när du svarat på frågorna. Den sänds till dig i maj när undersökningen avslutats.

Enkäten besvaras på webben eller via en pappersenkät.

Dina svar är viktiga

Cirka 9 000 personer som var mellan 18-55 år när de gick allmän kurs på folkhögskolan har blivit utvalda att delta i undersökningen. Det är frivilligt att delta, men dina svar är mycket betydelsefulla.

Instruktioner

När SCB har samlat in svaren sammanställer vi dem till statistik i form av tabeller och diagram. Statistiken kommer framförallt användas av Utbildningsdepartementet och Folkbildningsrådet för att få information om folkhögskolans betydelse för deltagarna och samhället.

SCB kan även komma att lämna ut uppgifterna till forskare eller andra som producerar statistik. Utlämnande av data sker restriktivt och efter särskild prövning. Sådan forskning och statistikverksamhet omfattas också av sekretess.

Hur skyddas mina svar?

Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas.

Uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden skyddas av sekretess och alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. Sekretessen gäller enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Hur behandlas personuppgifterna?

SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB utför.

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Mer information om hur SCB behandlar dina personuppgifter hittar du på här:

Behandling av personuppgifter

Du har rätt att gratis få en kopia, i form av ett så kallat registerutdrag, av de personuppgifter som behandlas av SCB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Mer information hittar du här: 

Registerutdrag

Var publiceras resultaten?

Resultatet från undersökningen kommer att redovisas under maj 2020 på www.scb.se

Kontakta oss

Karolina Bock

Telefon
010-479 65 72
E-post
karolina.bock@scb.se

Gabriel Kasto

Telefon
010-479 56 02
E-post
gabriel.kasto@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/fhsk