Till innehåll på sidan

Kvartalsutfall för kommuner och regioner

Lämna uppgifterna

Logga in

Syftet med undersökningen är att för nationalräkenskapernas räkning ta fram periodiserade kvartalsuppgifter om kommunernas och landstingens externa utgifter, externa inkomster och investeringar på riksnivå. Nationalräkenskaperna använder dessa uppgifter som underlag till sina beräkningar av den kvartalsvisa Bruttonationalprodukten (BNP) och finansiellt sparande för den kommunala sektorn.

Nyheter 

Från och med mätperioden kvartal 1, 2020 kommer uppgifter efterfrågas utifrån Kommun-Bas 20 och R-Bas 20. De efterfrågade uppgifterna är samma som tidigare.

Under radnummer 100 Löner m.m. ska inte konto 591 Aktivering av eget arbete vid utveckling av anläggningstillgångar tas med. De radnummer som efterfrågas i kvartalsutfallet ska spegla de radnummer som samlas in i RS. Nytt för RS 2019 är att konto 591 redovisas på ett eget radnummer skilt från radnummer 100.

Om uppgiftslämnandet

De 84 största kommunerna sett till invånarantal per den 31 december föregående år och samtliga regioner är skyldiga att lämna uppgifter till denna undersökning. Detta enligt författning (SCB-FS 2020:08), Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunernas och regionernas kvartalsutfall. Föreskrifterna är framtagna i samråd med Sveriges kommuner och regioner.

Uppgifterna är offentliga.

Instruktioner

Tidsplan

I tabellen nedan ses tidsplanen för utsändning och sista insändningsdag för undersökningen 2020.

  Datum för utskick Sista insändningsdag
Kvartal 1 31 mars  21 april
Kvartal 2 18 juni 20 juli
Kvartal 3 24 september 20 oktober
Kvartal 4 16 december 20 januari 2021

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningens resultat utgör en del av underlaget för nationalräkenskapernas kvartalsberäkningar. Publicering sker därigenom genom Nationalräkenskapernas försorg på SCB:s webbplats.

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/kvutfall