Till innehåll på sidan

Otrygghet och brottslighet

Lämna uppgifterna

Logga in

Brottsförebyggande rådet (Brå) genomför varje år sedan 2006 en stor undersökning om trygghet i Sverige – den Nationella Trygghetsundersökningen (NTU). Från och med 2019 ingår Nationella trygghetsundersökningen i Sveriges officiella statistik. Läs mer om det här: 

Nationella Trygghetsundersökningen

200 000 personer i Sverige i åldern 15–84 år har slumpmässigt valts ut för att svara på frågor i en enkät. Svaren som samlas in sammanställs till statistik och statistiken ger en bild av situationen i landet.

NTU ger svar om brottslighet och otrygghet

Det är givetvis frivilligt att svara på enkäten, men eftersom din medverkan är betydelsefull hoppas vi att du vill ta dig tid att vara med. Det är viktigt att så många som möjligt svarar för att resultatet ska bli tillförlitligt och för att vi ska få en rättvisande bild av situationen i landet som helhet och där du bor.

Exempel på frågor som ställs i enkäten är

• Hur trygg eller otrygg känner du dig om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor?
• Har någon under det senaste året brutit sig in i din bostad för att stjäla något?
• Vilket förtroende har du för polisen?
• För att även få kunskap om covid-19-pandemins påverkan blir ett slumpmässigt urval på 10 000 personer dragna för att svara på en särskilt utformad enkät, som utöver de ordinarie frågorna även inkluderar frågor om olika förhållanden under pandemin. Den enkäten finns tillgänglig på svenska (pappersenkät eller på webb) och på engelska (webb). 

Undersökningen görs på uppdrag av regeringen. Svaren samlas in av statistikmyndigheten SCB. Du kan själv välja om du vill svara på frågorna i en pappersenkät eller på webben.

Brå:s webbplats 

Om du har drabbats av brott och behöver prata om det kan du ringa:

  • Brottsofferjouren, telefon 0200–21 20 19
  • Barnens rätt i samhället, Bris (upp till 18 år),
    telefon 116 111
  • Kvinnofridslinjen (för kvinnor som utsatts för hot eller våld), telefon 020-50 50 50
  • Akillesjouren (för män som utsatts för hot eller våld i en nära relation), telefon 072-331 63 99

Instruktioner

Ta del av den färdiga statistiken

Brå kommer att sammanställa dina svar med svaren från alla andra som deltar i undersökningen till statistik. Statistiken publiceras i tabeller, diagram och texter som beskriver statistiken. Det kommer aldrig att framgå vad just du har svarat. Undersökningens resultat kommer att publiceras i rapporter och på Brå:s webbplats.

Juridisk information

Svaren som du lämnar i enkäten skyddas av sekretess och alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. Sekretessen gäller enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)  .

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Mer information om hur SCB behandlar dina personuppgifter hittar du här:

www.scb.se/personuppgifter

Kontakta oss

Telefon
010-479 69 30
E-post
enkat@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/botrygg