Till innehåll på sidan

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar

Välkommen som uppgiftslämnare i undersökningen Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2021

Lämna uppgifterna

Logga in

Statistikmyndigheten SCB har fått i uppgift av regeringen att ta fram officiell statistik inom statistikområdet eftergymnasiala yrkesutbildningar. Statistik om sökande till yrkeshögskolan är en del av detta statistikområde. Syftet med undersökningen är främst att få fram statistik över hur många personer som söker till yrkeshögskolan totalt sett och hur många av dessa som är behöriga.

Instruktioner

I denna undersökning ska sökande till utbildningsomgångar med start under år 2021 redovisas. Inställda utbildningsomgångar ingår inte.

Samtliga sökande till utbildningsomgångar med start 2021 ska redovisas. Även sökande till korta utbildningar, så kallade kurser och kurspaket ska rapporteras. Se utförligare beskrivning om vilka sökande som ska tas med i länken ”Instruktioner”.

Samtliga personer som deltagit i behörighetsgivande förutbildning (BFU) kopplad till utbildningsomgången ska redovisas som sökande. Se utförligare beskrivning om vilka sökande som ska tas med i länken ”Instruktioner”.

Du lämnar uppgifterna via en Excelblankett, se länken ”Excelblankett” nedan. Tänk på att spara blanketten till din egen dator innan du börjar fylla i uppgifter. Se länken ”Instruktioner” nedan för en mer utförlig beskrivning som är bra att läsa innan du fyller i uppgifterna.

När du fyllt uppgifterna i den Excelblankett du sparat ned så loggar du in med inloggningsuppgifterna från informationsbrevet och skickar filen till SCB. Observera att alla era utbildningar och sökande till dessa ska vara samlade i en och samma fil. Vilka utbildningsomgångar du ska rapportera står i bilagan som följde med informationsbrevet i vårt utskick från SCB. Om ni är flera som skickar in uppgifter, exempelvis på grund av att utbildningarna ligger på flera ställen ute i landet, ber vi er kontakta SCB:s uppgiftslämnarservice för att få extra inloggningsuppgifter. Loggar ni in med samma inloggningsuppgifter så kommer ni skriva över tidigare inskickade filer, då det är endast den senast inskickade filen som sparas.

Spara inskickade filer ifall du skulle behöva uppgifterna senare. Av säkerhetsskäl kan SCB inte skicka tillbaka filer med personnummer.
Under rubriken Vanliga frågor finns också svar på de frågor som vi tror kommer att vara de vanligast förekommande.

Tidsplan

Insamlingen av sökande till yrkeshögskoleutbildningar som startade under 2021 är avslutad.

Vanliga frågor

En av de utbildningsomgångar som skulle ha startat under 2021 har bytt till annan ansvarig utbildningsanordnare. Hur gör vi?

Om utbildningsomgången finns med på listan över de omgångar du ska lämna uppgifter för, kontakta SCB:s uppgiftslämnarservice och meddela att utbildningsomgången har bytt till annan ansvarig utbildningsanordnare.

Vi har inget personnummer på en eller flera sökande, vad ska vi ange?

Om skyddat/tillfälligt eller ofullständigt personnummer ska uppgift lämnas om den sökandes namn och postort. För att skapa inläsningsbara personnummer ange födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD) följt av TF10 för män och TF20 för kvinnor. Andra nordiska länder har oftast födelsedata i omvänd ordning och dessa ska då anpassas enligt ovanstående ordning. Den här informationen finns även i dokumentet Instruktioner.

Hur ska vi göra med sökande som har tagit tillbaka sin ansökan?

Personer som uttryckligen har tagit tillbaka sin ansökan innan ledningsgruppen har fattat beslut om antagning ska inte redovisas i undersökningen.

Personer som har tagit tillbaka sin ansökan efter det att ledningsgruppen beslutat om antagning ska däremot redovisas i undersökningen. Sökande som har tackat nej till en plats på utbildningen ingår i undersökningen och ska redovisas.

Vi har inte sparat namn och personuppgifter på de sökande. Vad gör vi nu?

Observera att undersökningen ”Sökande till yrkeshögskoleutbildningar (YH)” är en årligt återkommande undersökning med uppgiftslämnarplikt. SCB skickade ut ett informationsbrev via Epost till samtliga Utbildningsanordnare där vi redogjorde för vilka uppgifter som behövde sparas inför årets insamling.

Ta del av den färdiga statistiken

Statistik om sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2021 publiceras på SCB:s webbplats den i slutet av mars 2022.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgifterna som ni lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Det är obligatoriskt att delta. Alla utbildningsanordnare är enligt lag skyldiga att lämna uppgifter till den här undersökningen. Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Regler om uppgiftsskyldigheten finns även i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2019:24). 

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Mer information om hur SCB behandlar dina personuppgifter hittar du på www.scb.se/personuppgifter.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Sommaröppettider (v.24-v.32):
Vardagar: 09.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/yhsokande