Till innehåll på sidan

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar

Välkommen som uppgiftslämnare i undersökningen Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2019

Lämna uppgifterna

Logga in

Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppgift av regeringen att ta fram officiell statistik inom statistikområdet eftergymnasiala yrkesutbildningar. Statistik om sökande till yrkeshögskolan är en del av detta statistikområde. Syftet med undersökningen är främst att få fram statistik över hur många personer som söker till yrkeshögskolan totalt sett och hur många av dessa som är behöriga.

Instruktioner

I denna undersökning ska sökande till utbildningsomgångar med start under år 2019 redovisas. Inställda utbildningsomgångar ingår inte. Om en eller flera av de omgångar som du ska rapportera har blivit inställd eller startar först 2020, kontakta SCB:s uppgiftslämnarservice och meddela vilken utbildningsomgång som inte startar/startat under 2019. Telefonnummer och e-postadress till uppgiftslämnarservice finns längst ned på denna sida.

Samtliga sökande till utbildningsomgångar med start 2019 ska redovisas så länge den sökande uppfyller följande

  • Den sökande har lämnat in en ansökan där det finns uppgift om den sökandes namn och personnummer (eller namn och födelsedatum).
  • Den sökande har lämnat in sin ansökan inom ansökningstiden. Om ansökningsperioden har förlängts eller öppnats upp på nytt ska även sökande som sökt till och med det nya sistadatumet redovisas. Om det finns sökande som sökt efter sista ansökningsdag men ändå tagits med i bedömningsprocessen ska även dessa sökande redovisas.

Samtliga personer som deltagit i behörighetsgivande förutbildning (BFU) kopplad till utbildningsomgången ska redovisas som sökande. Det gäller både de som klarat förutbildningen och de som inte klarat förutbildningen. Personer som har klarat förutbildningen och som är garanterade en plats ska rapporteras som behöriga sökande. 

Du lämnar uppgifterna via en Excelblankett, se länken ”Excelblankett” nedan. Tänk på att spara blanketten till din egen dator innan du börjar fylla i uppgifter. Se länken ”Instruktioner” nedan för en mer utförlig beskrivning som är bra att läsa innan du fyller i uppgifterna.

När du fyllt uppgifterna i den Excelblankett du sparat ned så loggar du in med inloggningsuppgifterna från informationsbrevet och skickar filen till SCB. Observera att alla era utbildningar och sökande till dessa ska vara samlade i en och samma fil. Vilka utbildningsomgångar du ska rapportera står i bilagan som följde med informationsbrevet i vårt utskick från SCB. Om ni är flera som skickar in uppgifter, exempelvis på grund av att utbildningarna ligger på flera ställen ute i landet, ber vi er kontakta SCB:s uppgiftslämnarservice för att få extra inloggningsuppgifter. Loggar ni in med samma inloggningsuppgifter så kommer ni skriva över tidigare inskickade filer, då det är endast den senast inskickade filen som sparas.

Möjlighet finns även att i stället skicka in en semikolonseparerad textfil uttagen från ert administrativa system. Filen måste då ha ett utseende som stämmer överens med vår datafilsbeskrivning som finns länkad här nedan.

Spara inskickade filer ifall du skulle behöva uppgifterna senare. Av säkerhetsskäl kan SCB inte skicka tillbaka filer med personnummer.

Under rubriken Vanliga frågor finns också svar på de frågor som vi tror kommer att vara de vanligast förekommande.

Excelblankett (xlsx) - (Spara blanketten på din egen dator innan du börjar fylla i den)
Instruktioner (pdf)
Datafilsbeskrivning (xlsx)

Tidsplan

Insamling av uppgifter om sökande till omgångar med start 2019 pågår från mitten av november 2019 till slutet av januari 2020.

Sista insändningsdag är den 17 januari 2020.

Vanliga frågor

En av de utbildningsomgångar som skulle ha startat under 2019 har bytt till annan ansvarig utbildningsanordnare. Hur gör vi?

Om utbildningsomgången finns med på listan över de omgångar du ska lämna uppgifter för, kontakta SCB:s uppgiftslämnarservice och meddela att utbildningsomgången har bytt till annan ansvarig utbildningsanordnare.

Vi har inget personnummer på en eller flera sökande, vad ska vi ange?

Om skyddat/tillfälligt eller ofullständigt personnummer ska uppgift lämnas om den sökandes namn och postort. För att skapa inläsningsbara personnummer ange födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD) följt av TF10 för män och TF20 för kvinnor. Andra nordiska länder har oftast födelsedata i omvänd ordning och dessa ska då anpassas enligt ovanstående ordning. Den här informationen finns även i dokumentet Instruktioner.

Hur ska vi göra med sökande som har tagit tillbaka sin ansökan?

Personer som uttryckligen har tagit tillbaka sin ansökan innan ledningsgruppen har fattat beslut om antagning ska inte redovisas i undersökningen.

Personer som har tagit tillbaka sin ansökan efter det att ledningsgruppen beslutat om antagning ska däremot redovisas i undersökningen. Sökande som har tackat nej till en plats på utbildningen ingår i undersökningen och ska redovisas.

Vi har inte sparat namn och personuppgifter på de sökande. Vad gör vi nu?

Om du inte har uppgifterna sparade kontaktar du SCB:s uppgiftslämnarservice och meddelar detta. Observera att undersökningen ”Sökande till yrkeshögskoleutbildningar (YH)” är en årligt återkommande undersökning med uppgiftslämnarplikt. Därför är det viktigt att du fortsättningsvis sparar samtliga sökandes personuppgifter för kommande undersökningar.

Ta del av den färdiga statistiken

Statistik om sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2019 publiceras på SCB:s webbplats den 27 mars 2020.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgifterna som ni lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Det är obligatoriskt att delta. Alla utbildningsanordnare är enligt lag skyldiga att lämna uppgifter till den här undersökningen. Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Regler om uppgiftsskyldigheten finns även i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2019:24). 

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Mer information om hur SCB behandlar dina personuppgifter hittar du på www.scb.se/personuppgifter.

Aktuellt

Från och med årets undersökning är det obligatoriskt att delta. Alla utbildningsanordnare är enligt lag skyldiga att lämna uppgifter till den här undersökningen.

Läs mer om hur du ska rapportera deltagare i behörighetsgivande förutbildning kopplad till utbildningsomgången under rubriken Instruktioner.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Ändrade öppettider under sommaren den 20 juni-16 augusti

Öppet vardagar klockan 8.00-15.00
med lunchstängt klockan 12.00-13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/yhsokande