Till innehåll på sidan

Vanliga frågor om statistik

Senast uppdaterad: 2021-05-06

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om statistik som kommer in till Statistikservice fördelat på olika ämnesområden.

Arbete

Hur många arbetar fördelat på till exempel ålder och kön?

Den officiella statistiken för arbete/sysselsättning för bland annat dessa variabler hittar du under sidan för Arbetskraftsundersökningar (AKU).

Arbetskraftsundersökningar (AKU), fasta tabeller

Under länken Originaldata i Grundtabeller finns uppgifter för befolkningen 15–74 år från och med 2005.

Under länken Övriga tabeller och diagram finns Grundtabeller för befolkningen 16–64 år för 2005–2008. I Statistikdatabasen slutar denna serie 2007, men vissa uppgifter kan man hitta bakåt i tiden till och med 1976.

Du kan också gå vidare och göra egna uttag/tabeller i Statistikdatabasen, genom länken högst upp på sidan med fasta tabeller.

Arbetskraftsundersökningar (AKU) i Statistikdatabasen

Här hittar du sysselsättningsstatistik efter variablerna region, ålder, kön och utländsk bakgrund. För variablerna region och utländsk bakgrund finns statistiken under rubrikerna Regionala tabeller respektive Inrikes och Utrikes födda i tabellerna Befolkningen efter arbetskraftstillhörighet.

På grund av förändringar som genomförts under åren i AKU är uppgifterna ovan jämförbara från och med 2005. Långa jämförbara tidsserier för sysselsättning efter ålder och kön hittar du under sidan med fasta tabeller under rubriken Säsongsrensade data.

Arbetslöshet

Hur ser arbetslösheten ut fördelad på till exempel ålder och kön?

Den officiella statistiken på arbetslöshet för bland annat dessa variabler hittar du under sidan för Arbetskraftsundersökningar (AKU).

Arbetskraftsundersökningar (AKU), fasta tabeller

Under länken Originaldata i Grundtabeller finns uppgifter för befolk­ningen 15–74 år enligt den internationella arbetslöshetsdefinitionen från och med 2005.

Under länken Övriga tabeller och diagram finns Grundtabeller för befolk­ningen 16–64 år enligt den tidigare svenska arbetslöshetsdefinitionen för 2005–2008. I Statistikdatabasen finns denna serie endast till 2007, men vissa uppgifter kan man hitta bakåt i tiden till och med 1976.

Du kan också gå vidare och göra egna uttag/tabeller i Statistikdatabasen, genom länken högst upp på sidan med fasta tabeller.

Arbetskraftsundersökningar (AKU) i Statistikdatabasen

Här hittar du arbetslöshetsstatistik efter variablerna region, ålder, kön och utländsk bakgrund. För variablerna region och utländsk bakgrund finns statistiken under rubrikerna Regionala tabeller respektive Inrikes och Utrikes födda i tabellerna Befolkningen efter arbetskraftstillhörighet.

På grund av förändringar som genomförts under åren i AKU är uppgifterna ovan jämförbara från och med 2005. Långa jämförbara tidsserier för sysselsättning efter ålder och kön hittar du under sidan med fasta tabeller under rubriken Säsongsrensade data.

Befolkning

Hur ser befolkningen ut efter till exempel ålder och kön?

Statistik på befolkning för bland annat dessa variabler hittar du under sidan för Befolkningsstatistik.

Befolkningsstatistik, fasta tabeller

Du kan också gå vidare och göra egna uttag/tabeller i Statistikdatabasen.

Befolkningsstatistik i Statistikdatabasen

I publikationen Tabeller över Sveriges befolkning finns uppgifter på bland annat utländsk bakgrund på finare regional nivå.

Befolkningsstatistikens rapporter

Boende

Hur många bor i hyres-, bostads- och äganderätter?

Statistik om bostadsbeståndet fördelat efter hustyp och upplåtelseform, ägarkategori och byggnadsperiod på regionnivå finns från och med 2010 under Bostadsbestånd (kalkylerat).

Bostadsbestånd (kalkylerat)

Statistik på hur många som bor i hyres- bostads- och äganderätter hittar du i SCB-undersökningarna Hushållens boende, Hushållens ekonomi (HEK) och Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF).

Hushållens boende

Boendestatistik i Hushållens ekonomi (HEK). Statistiken finns under länken Boendeform.

Boendestatistik i Levnadsförhållanden (ULF). Statistiken finns under länken Boende.

Export och import

Hur hittar jag statistik om export och import?

Statistik om export och import av varor hittar du under sidan för Utrikeshandel med varor.

Utrikeshandel med varor, fasta tabeller

Du kan också gå vidare och göra egna uttag/tabeller i Statistikdatabasen, genom länken högst upp på sidan med fasta tabeller.

Utrikeshandel med varor i Statistikdatabasen

För import och export av specifika varor/varugrupper är det vanligast att utgå från klassifikationen Kombinerade nomenklaturen (KN) som även finns som en rubrik i Statistikdatabasen. Där kan du göra uttag på mer detaljerad nivå. Du kan även söka efter din vara i Statistikdatabasen eller under sidan Varukoder (KN).

Kombinerade nomenklaturen (KN)

Företag

Hur hittar jag statistik på företag i olika branscher vad gäller till exempel storlek, antal anställda och omsättning?

Statistik på företag i olika branscher, för alla dessa variabler, hittar du under sidan för Företagens ekonomi.

Företagens ekonomi, fasta tabeller

För att få fram mer detaljerad statistik kan du också gå vidare och göra egna uttag/tabeller i Statistikdatabasen, genom länken högst upp på sidan med fasta tabeller.

Företagens ekonomi i Statistikdatabasen

För företagsstatistik om specifika branscher, utgå från klassifikationen Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) som du hittar mer information om under sidan för Klassifikationer och standarder under rubriken med samma namn.

Klassifikationer och standarder

Där finns även information om den senast uppdaterade klassifikationen den så kallade SNI 2007.

SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning

Försäljning

Hur hittar jag försäljningsstatistik?

SCB har endast försäljningsstatistik för detaljhandeln och varuspecifik försäljningsstatistik på livsmedel. Den varuspecifika statistiken hittar du under sidan för Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper.

Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper, fasta tabeller

Du kan också gå vidare och göra egna uttag/tabeller i Statistikdatabasen, genom länken högst upp på sidan med fasta tabeller. Där hittar du även statistik på försäljning av ekologiska livsmedel.

Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper i Statistikdatabasen

Statistik för den totala försäljningen inom detaljhandeln hittar du under sidan Omsättning inom tjänstesektorn där du både hittar fasta tabeller och kan göra egna uttag/tabeller i Statistikdatabasen.

Omsättning inom tjänstesektorn, fasta tabeller

Gifta och skilda

Hur hittar jag statistik på gifta respektive skilda?

Statistik på gifta respektive skilda hittar du under sidan för Befolkningsstatistik i Statistikdatabasen. Statistik på partnerskap, giftermål och skilsmässor hittar du under rubrikerna Partnerskap och Gifta, skilda, änkor/änklingar.

Befolkningsstatistik i Statistikdatabasen

Historisk statistik

Var hittar jag historisk statistisk/längre tidsserier på olika statistikområden?

Du hittar delar av den historiska statistiken samlad på SCB:s webbplats under Historisk statistik.

Historisk statistik

Där hittar du bland annat längre tidsserier för ekonomisk statistik, valstatistik och befolkningsstatistik under rubriken Annan historisk statistik.

Utöver det som finns under Historisk statistik hittar du längre tidsserier med statistik under respektive ämnesområdes sida.

Hushåll

Hur många hushåll finns det i Sverige?

Statistik på uppskattat antal hushåll i Sverige hittar du under sidan för Hushållens ekonomi (HEK).

Hushållens ekonomi, fasta tabeller

Statistiken finns under länken Antal hushåll.

Index, avtal och kontrakt

Hur prisjusterar jag med hjälp av index?

När du vill prisjustera/prisreglera en vara eller en tjänst med hjälp av ett index, är tanken att priset ska förändras lika mycket som indexet förändrats mellan två tidpunkter (månader) räknat i procent.

Om indextalet för januari år 2 är 250 och indextalet för januari år 1 är 200 blir den procentuella förändringen:

100*(250-200)/200= 25 %

Ett vanligt fel många gör är att de istället subtraherar indextalen från varandra. Då får man istället 50, vilket inte indikerar den procentuella förändringen för indexet.

Om det pris som ska justeras med ovanstående indextal är 40 kronor så blir det omräknade priset 40*250/200=50 kronor. Ökningen på 10 kronor är alltså 25 % av 40 kronor.

Hur hittar jag information om Arbetskostnadsindex (AKI)?

Information om Arbetskostnadsindex (AKI) hittar du under sidan för Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI). Där hittar du fasta tabeller med indextal under fliken Tabeller och diagram och där kan du även göra egna uttag på indextal i Statistikdatabasen, genom länken högst upp i samma flik.

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)

Vilket index ska jag välja?

Vilket index du ska välja beror helt på vad det är du ska pris­justera/pris­reglera för. Läs mer om SCB:s olika Index och deras vanligaste användningsområden i publikationen Sammanställning av SCB:s olika index.

SCB:s olika index

Inflation

Hur hög är inflationen enligt Konsumentprisindex (KPI)?

Statistik om inflationen hittar du under sidan för Konsumentprisindex (KPI).

Konsumentprisindex (KPI), fasta tabeller

Länken KPI, 12‑månadersförändring (Inflationstakten) anger inflationen räknat som den procentuella skillnaden mellan konsumentprisnivån respektive månad och prisnivån tolv månader tidigare. Länken Inflationstakten enligt KPI på samma sida innehåller motsvarande uppgifter i diagramform och i Excelfilen därunder finner du årssiffror på inflation.

Under länken Konsumentprisindex (1980=100), fastställda tal hittar du de faktiska konsumentprisindexsiffrorna som bland annat används för indexreglering i avtal samt som underlag för att fastställa prisbasbeloppet.

Du kan även använda Prisomräknaren som du hittar på förstasidan på SCB:s webbplats för att räkna om penningbelopp med hänsyn till den allmänna prisutvecklingen enligt KPI.

Prisomräknaren – räkna på inflationen

Koder och klassifikationer

Hur hittar jag information om koder och klassifikationer som till exempel SNI och SSYK?

Information om koder och klassifikationer hittar du under sidan Klassifikationer och standarder.

Klassifikationer och standarder

Prognoser

Gör SCB prognoser?

SCB gör prognoser på befolkningsutvecklingen. Statistiken finns att hämta under sidan för Befolkningsframskrivningar.

Befolkningsframskrivningar

SCB skriver även rapporter om utvecklingen på arbetsmarknaden under ämnesområdet Arbetsmarknad.

Arbetsmarknad

Statistiken finns under rubriken Analyser och prognoser om utbildning och arbetsmarknad.

SCB gör inte prognoser på arbetslöshet eller på ekonomiska indikatorer såsom inflation eller Bruttonationalprodukten (BNP). Prognoser på ekonomi‑ och arbetsmarknadsområdet hittar du bland annat hos Konjunkturinstitutet.

Konjunkturinstitutet

Utgifter och konsumtion

Hur stora är hushållens utgifter/konsumtion av olika varor?

Statistik på hushållens utgifter/konsumtion av olika varor hittar du under sidan för Nationalräkenskaper, kvartals‑ och årsberäkningar och under sidan för Hushållens utgifter (HUT).

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar, fasta tabeller

Här hittar du statistiken i Excel‑filen BNP kvartal 1993‑20XX:X.

Du kan också göra egna uttag/tabeller på hushållens konsumtionsutgifter i Statistikdatabasen genom länken högst upp på sidan med fasta tabeller.

Nationalräkenskaper, kvartals‑ och årsberäkningar, Statistikdatabasen

Under sidan för Hushållen utgifter (HUT) finns statistik om hushållens konsumtionsutgifter både som fasta tabeller och i Statistikdatabasen.

Hushållens utgifter (HUT), fasta tabeller

Yrke

Hur många arbetar inom ett visst yrke?

Statistik på hur många som arbetar inom ett visst yrke hittar du under sidan för Yrkesregistret med yrkesstatistik.

Yrkesregistret med yrkesstatistik, fasta tabeller

Du kan också gå vidare och göra egna uttag/tabeller i Statistik­databasen, genom länken högst upp på sidan med fasta tabeller.

Yrkesstatistik i Statistikdatabasen

Yrkeskoder (SSYK) hittar du under sidan för Sökfunktionen för yrke. Skriv där in hela eller en del av yrkesbenämningen eller koden för yrket i sökrutan.

Sökfunktioner för yrke

Mer information om yrkeskoder finns på sidan för Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK).

Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK)