Till innehåll på sidan

Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2009/10

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07–2011/12
Studenter som gjort tidiga avbrott från kurs har i de flesta fall felaktigt inkluderats i statistiken från 2007–2012 och därmed utgjort en övertäckning. Det gäller för de lärosäten som använder sig av det studieadministrativa systemet Ladok, som inbegriper cirka 99 procent av de högskolestuderande.

Övertäckningen påverkar all statistik som bygger på registreringsuppgifter från vårterminen 2007 till höstterminen 2012. Statistiken om registrerade studenter, högskolenybörjare, högskolanybörjare, programnybörjare och helårsstudenter har således överskattats för berörda läsår till följd av övertäckningen.

De Statistiska meddelanden som finns publicerade för berörd tidsperiod kommer inte att korrigeras. Övertäckningen förändrar inte bilden i tidigare publicerad statistik och arbetsinsatsen för en sådan korrigering bedöms som allt för omfattande för att anses berättigad. Nedanstående rapport som beskriver övertäckningens storlek och effekterna av registerkorrigeringen kompletterar istället befintliga Statistiska meddelanden.
PDF:
Hela publikationen (1514kb)
Serie:
UF20 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2011-uf20sm1103_pdf
ISSN:
1654-3424 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2011-12-15
Förfrågningar:

Ewa Foss

010-479 68 58

ewa.foss@scb.se

Ingeborg Amnéus

08-563 088 09

ingeborg.amneus@hsv.se