Till innehåll på sidan

Befolkningsprognoser

Undersökningar om Befolkningsprognoser

Befolkningsframskrivningar

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Varje år görs en befolkningsprognos för Sverige fördelad på ålder och, kön och födelselandsgrupp. Vart tredje år görs en mer omfattande analys av den framtida befolkningsutvecklingen där ett huvudalternativ och alternativa framskrivningar tas fram. För mellanliggande år görs uppföljningar och revideringar.

Befolkning, Befolkningsprognoser, Fruktsamhet, In- och utvandring