Till innehåll på sidan

Entreprenadindex

Undersökningar om Entreprenadindex

Faktorprisindex för byggnader (FPI)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Indexet mäter kostnadsförändringar för produktionsfaktorer i bostadsbyggande. Inräknat är material av olika slag, som utrustning, löner, transporter med mera. Indexet tar inte hänsyn till marknadssituationen utan baseras på mätningar av en mängd varor och löner. Indextal beräknas för flerbostadshus, gruppbyggda småhus och jordbruksbyggnader, både totalt och för viktigare kostnadsslag.

Byggande, Entreprenadindex, Index, Priser