Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Fortsatt starkt verksamhetsresultat för regionerna trots ökade kostnader

Senast uppdaterad: 2022-08-31

Regionernas kostnader har ökat – men ändå ligger deras verksamhetsresultat fortfarande mycket högre än före pandemin. En förklaring är att bidrag och ersättningar från pandemin ligger kvar.

SCB:s sammanställning visar att Sveriges regioner har ett gemensamt verksamhetsresultat på 13,8 miljarder kronor för 2021. Det är en minskning med 7,7 miljarder kronor jämfört med föregående år, men fortfarande 8,5 miljarder högre än 2019, före coronapandemin.

– Att verksamhetsresultaten fortfarande ligger betydligt högre än före pandemin beror på att bidrag och utjämningar som staten beslutat om för att stötta regionerna under Covid-19-pandemin ligger kvar. Dessa bidrag är fortfarande högre än kostnadsökningarna, säger Sandra Lindgren, statistiker på SCB.

Mellan 2020 och 2021 steg regionernas kostnader med drygt 8 procent, från 404 miljarder till 437 miljarder kronor. Det är nästan dubbelt så mycket som mellan 2019 och pandemiåret 2020, då kostnaderna steg med knappt 5 procent.

Regionernas skatteintäkter ökade långsammare än kostnaderna. Skatteintäkterna uppgick 2021 till nära 290 miljarder kronor, vilket var en ökning med knappt 6 procent jämfört med föregående år. Generella statsbidrag och utjämning låg på samma nivå som 2020.

Sex regioner med växande överskott

Under pandemiåret 2020 gick alla Sveriges regioner med överskott, trots de ökade utgifter som pandemin innebar. 2021 hade 15 regioner lägre verksamhetsresultat än året innan, men de allra flesta hade fortfarande högre än 2019, året före pandemin. De sex regioner som hade högre verksamhetsresultat 2021 än 2020 var Uppsala, Kalmar, Blekinge, Halland, Västernorrland och Västerbotten. Sörmland och Skåne visade negativa verksamhetsresultat för 2021.

Regionernas resultaträkning i miljoner kronor, löpande priser

  Verksamhetens kostnader Verksamhetens  resultat
  2019 2020 2021 2019 2020 2021
Region Stockholm 89 182 93 219 100 123 2 558 8 073 5 327
Region Uppsala 17 375 17 925 19 445 154 781 810
Region Sörmland 11 588 12 535 13 833 ‑143 545 ‑68
Region Östergötland 17 155 18 211 20 037 ‑288 924 40
Region Jönköpings län 13 322 13 917 15 444 576 926 472
Region Kronoberg 7 882 8 133 8 797 76 390 342
Region Kalmar län 9 371 9 821 10 376 ‑93 368 462
Region Gotland* 2 229 2 377 2 532 35 61 54
Region Blekinge 6 354 6 647 6 971 ‑31 64 141
Region Skåne 49 016 53 317 56 614 1 457 1 046 ‑644
Region Halland 11 439 12 176 12 816 83 712 1 093
Västra Götalandsregionen 61 027 63 817 70 475 835 2 629 1 682
Region Värmland 10 716 11 096 11 990 97 673 485
Region Örebro län 11 983 12 496 13 661 113 447 328
Region Västmanland 9 900 10 202 11 193 184 680 289
Region Dalarna 11 106 11 364 12 330 114 813 653
Region Gävleborg 10 933 11 203 12 159 ‑85 330 254
Region Västernorrland 9 027 9 444 9 997 ‑66 214 324
Region Jämtland Härjedalen 5 029 5 404 5 973 ‑171 379 313
Region Västerbotten 11 531 11 751 12 671 ‑330 391 492
Region Norrbotten 9 335 9 305 9 992 210 1 021 975
  385 500 404 360 437 429 5 285 21 467 13 824

*I tabellen ingår Region Gotland till 35 procent. Se faktaruta för förklaring.

Stora skillnader per capita

– För att göra jämförelser mellan regionerna är det lämpligt att använda måttet per capita, alltså kostnader och verksamhetsresultat fördelat per invånare, säger Sandra Lindgren.

Region Norrbotten hade högst överskott per person 2021, liksom året före. Därpå följer Halland och Jämtland Härjedalen. Stockholm, som 2020 hade näst högst överskott, har däremot fallit ned till femte plats. Regionen som i genomsnitt har högst kostnader per person 2021 är Uppsala, följt av Västerbotten och Sörmland.

– Det är stora skillnader, hela 11 558 kronor, mellan Uppsala som har högst kostnader per person 2021 och Halland som har lägst, säger Sandra Lindgren.

Regionernas resultaträkning i kronor per invånare, löpande priser

  Verksamhetens kostnader Verksamhetens  resultat
  2019 2020 2021 2019 2020 2021
Region Stockholm 37 517 38 971 41 456 1 076 3 375 2 206
Region Uppsala 45 281 46 152 49 225 401 2 011 2 050
Region Sörmland 38 946 41 867 45 835 ‑481 1 820 ‑225
Region Östergötland 36 853 38 983 42 659 ‑619 1 978 85
Region Jönköpings län 36 639 38 128 42 074 1 584 2 537 1 286
Region Kronoberg 39 123 40 210 43 263 377 1 928 1 682
Region Kalmar län 38 179 39 921 41 978 ‑379 1 496 1 869
Region Gotland* 37 342 39 538 41 512 581 1 019 889
Region Blekinge 39 811 41 790 43 860 ‑194 402 887
Region Skåne 35 575 38 376 40 369 1 057 753 ‑459
Region Halland 34 264 36 158 37 667 249 2 114 3 212
Västra Götalandsregionen 35 360 36 794 40 390 484 1 516 964
Region Värmland 37 944 39 224 42 338 343 2 379 1 713
Region Örebro län 39 314 40 884 44 529 371 1 462 1 069
Region Västmanland 35 890 36 812 40 123 667 2 454 1 036
Region Dalarna 38 567 39 503 42 755 396 2 826 2 264
Region Gävleborg 38 043 38 967 42 253 ‑296 1 148 883
Region Västernorrland 36 793 38 617 40 939 ‑269 875 1 327
Region Jämtland Härjedalen 38 445 41 203 45 231 ‑1 307 2 890 2 370
Region Västerbotten 42 435 43 014 46 150 ‑1 214 1 431 1 792
Region Norrbotten 37 326 37 278 40 017 840 4 090 3 905
  799 647 832 390 894 623 3 667 40 504 30 805

*I tabellen ingår Region Gotland till 35 procent. Se faktaruta för förklaring.

Fakta: Så här tog vi fram statistiken

I SCB:s räkenskapssammandrag för kommuner och regioner sammanställs uppgifter från kommunernas och regionernas bokslut. Ur statistikdatabasen har vi tagit ut resultat- och balansräkningar för de enskilda regionerna.

Regionernas verksamhetsresultat är skillnaden mellan regionernas kostnader för verksamheten och regionernas inkomster, skatteinkomster och bidrag.

Region Gotland har till skillnad från övriga kommuner och regioner två uppdrag: De ansvarar för kommunala uppgifter och regionsuppgifter. Detta innebär att det är mycket svårt att jämföra data avseende resultat- och balansräkning för Region Gotland med övriga kommuner och regioner i Sverige. Vi har, i ett försök till jämförbarhet, uppskattat att 65 procent av den totala verksamheten avser kommunal verksamhet medan 35 procent avser regionsverksamhet. Vi vill dock poängtera att fördelningen är en uppskattning och att jämförelser med andra kommuner och regioner bör göras med försiktighet.

Länkar

Räkenskapssammandrag för kommuner och regioner

Tabeller, diagram och databas för Räkenskapssammandrag för kommuner och regioner

Coronabidrag ger överskott i alla Sveriges regioner 2020

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB