Till innehåll på sidan

Arbetskostnad per timme 2004 i Sverige efter näringsgren (SNI)

SNINäringsgrenArbetskostnad
per  arbetad
timme
(SEK)
C Gruvor och mineralutvinningsindustri 295
10 Kolgruvor och torvindustri 252
11 Industri för utvinning av råpetroleum och naturgas
inkl. serviceföretag
..
12 Uran- och toriumgruvor ..
13 Metallmalmsgruvor 314
14 Annan industri för mineralutvinning 240
D Tillverkningsindustri 292
15 Livsmedels- och dryckesvaruindustri 252
16 Tobaksindustri 408
17 Textilindustri 234
18 Beklädnadsindustri; pälsindustri 227
19 Garverier; industri för reseffekter, handväskor,
skodon o.d.
229
20 Industri för trä och varor av trä, kork, rotting o.d.
utom möbler
238
21 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 284
22 Förlag; grafisk och annan reproduktionsindustri 280
23 Industri för stenkolsprodukter, raffinerade
petroleumprodukter och kärnbränsle
365
24 Kemisk industri 372
25 Gummi- och plastvaruindustri 244
26 Jord- och stenvaruindustri 262
27 Stål- och metallverk 289
28 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 246
29 Maskinindustri som ej ingår i annan underavdelning 287
30 Industri för kontorsmaskiner och datorer 251
31 Annan elektroindustri 312
32 Teleproduktindustri 456
33 Industri för precisionsinstrument, medicinska och optiska
instrument samt ur
318
34 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 309
35 Annan transportmedelsindustri 308
36 Möbelindustri; annan tillverkningsindustri 232
37 Återvinningsindustri 276
E El-, gas-, värme- och vattenverk 327
40 El-, gas- och värmeverk 333
41 Vattenverk 249
F Byggindustri 250
G Partihandel och detaljhandel; reparationsverkstäder för
motorfordon, hushållsartiklar och personliga artiklar
256
50 Handel med och serviceverkstäder för motorfordon;
bensinstationer
245
51 Parti- och agenturhandel utom med motorfordon 292
52 Detaljhandel utom med motorfordon; reparations-
verkstäder för hushållsartiklar  och personliga artiklar
223
H Hotell och restauranger 188
I Transport-, magasinerings- och kommunikationsföretag 257
60 Landtransportföretag 217
61 Rederier 321
62 Flygbolag 304
63 Serviceföretag till transport; researrangörer, resebyråer
och transportförmedlare
267
64 Post- och telekommunikationsföretag 283
J Kreditinstitut och försäkringsbolag 415
65 Banker och andra kreditinstitut 410
66 Försäkringsbolag 414
67 Serviceföretag till finansiell verksamhet 458
K Fastighetsbolag, uthyrnings- och företagsservicefirmor 308
70 Fastighetsbolag och fastighets-förvaltare 256
71 Uthyrningsfirmor 248
72 Datakonsulter och dataservicebyråer 391
73 Forsknings- och utvecklings-institutioner 327
74 Andra företagsservicefirmor 287
M Utbildningsväsendet 217
N Enheter för hälso- och sjukvård, socialtjänst;
veterinärkliniker
240
O Enheter för andra samhälleliga och personliga tjänster 238
90 Reningsverk, avfallsanläggningar, renhållningsverk 243
91 Intresseorganisationer och religiösa samfund 249
92 Enheter för rekreation, kultur och sport 234
93 Andra serviceföretag 197
C–O   265
C–K   284
C–F   286
C–E   294
G–I   251
J–K   328
G–O   256
G–K   282
M–O   232

Diagram

Kommentarer

Arbetskostnad per arbetad timme visar vad arbetsgivaren får betala i genomsnitt för en faktiskt arbetad timme år 2004. Arbetskostnaden inkluderar löner, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal, samt övriga arbetskostnader för personal.

Definitioner och förklaringar

Näringsgren (SNI)

C Gruvor och mineralutvinningsindustri

D Tillverkningsindustri

E El-, gas-, värme- och vattenverk

F Byggindustri

G Partihandel och detaljhandel; reparationsverkstäder för motorfordon, hushållsartiklar och personliga artiklar

H Hotell och restauranger

I Transport-, magasinerings- och kommunikationsföretag

J Kreditinstitut och försäkringsbolag

K Fastighetsbolag, uthyrnings- och företagsservicefirmor

M Utbildningsväsendet

N Enheter för hälso- och sjukvård, socialtjänst; veterinärkliniker

O Enheter för andra samhälleliga och personliga tjänster

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?