Till innehåll på sidan

Antal faktiskt arbetade timmar 2008 i Sverige efter näringsgren (SNI2007)

Diagram

Kommentarer

Diagrammet visar hur många timmar som arbetades under 2008 fördelat per näringsgren. I antal faktiskt arbetade timmar ingår bland annat arbete under ordinarie arbetstid, övertid, mertid och jourtid.

Definitioner och förklaringar

SNI Näringsgren

B Gruvor och mineralutvinningsindustri
C Tillverkningsindustri
D El-, gas- och värmeverk
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar
F Byggindustri
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar
H Transport- och magasineringsföretag
I Hotell och restauranger
J Informations- och kommunikationsföretag
K Kreditinstitut och försäkringsbolag
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
P Utbildningsväsendet
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst
R Enheter för kultur, nöje och fritid
S Andra serviceföretag

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?