Till innehåll på sidan

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM) 2016:

Fortsatt ökning av förvärvsarbetande

Statistiknyhet från SCB 2017-11-30 9.30

Antalet förvärvsarbetande under 2016 uppgick till 4 836 043, en ökning med 2,2 procent jämfört med föregående år. Av samtliga förvärvsarbetande utgjorde kvinnor 48 procent och män 52 procent.

Lönesumman ökade med 4,9 procent jämfört med föregående år och uppgick till totalt 1 635 miljarder kronor 2016. För kvinnor ökade lönesumman med 5,3 procent och för män med 4,5 procent.

Samtliga län visade på en fortsatt ökning av antal förvärvsarbetande. Antalet förvärvsarbetande ökade mest i Blekinge län, 3,1 procent medan lönesumman ökade mest i Uppsala och Stockholms län med 5,4 procent. Lägst ökning av lönesumman hade Norrbottens län, 2,8 procent. Det var också Norrbottens län som hade den minsta ökningen av förvärvsarbetande, 0,7 procent. Förvärvsintensiteten, antalet förvärvsarbetande i förhållande till befolkningen, var bland 20 till 64-åringar 78,6 procent, vilket motsvarade en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med föregående år. Andelen var bland kvinnor 77,7 procent och bland män 79,5 procent. Förvärvsintensiteten ökande för kvinnorna med 0,9 procentenheter och för männen med 0,5 procentenheter. Skillnaden i förvärvsintensiteten mellan kvinnor och män har inte varit så låg sedan bank- och finanskrisen i början av 1990-talet.

Stor ökning av förvärvsarbetande inom Information och kommunikation

Antalet förvärvsarbetande var inom näringsgrenen Information och kommunikation 179 000 personer och motsvarade en ökning med 10,3 procent. Branschen hade också den största ökningen av lönesumman, 16,4 procent. En förklaring till de stora ökningarna jämfört med föregående år är branschbyte av företaget Ericsson AB. Flest personer arbetade inom Vård och omsorg, 812 000 personer, följt av Handel, 582 000 personer. Nytt för 2016 är att branschen Företagstjänster numera är den tredje största branschen sett till antal förvärvsarbetande, 569 000 personer. Den näringsgren där andelen förvärvsarbetande minskade mest var inom Jordbruk, Skogsbruk och Fiske. Totalt förvärvsarbetade 95 000 personer i branschen, vilket var en minskning med 4,6 procent. Det var också inom Jordbruk, Skogsbruk och Fiske som lönesumman ökat minst, 1,5 procent. Inom Tillverkningsindustrin minskade lönesumman med 1,7 procent jämfört med föregående år, vilket förklaras av branschbytet av Ericsson AB.

Jämnast könsfördelning inom Finans och försäkring

Fördelningen mellan antalet förvärvsarbetande kvinnor och män var jämnast inom branschen Finans- och försäkringsverksamhet, 51 procent kvinnor och 49 procent män. Av den totala lönesumman inom näringsgrenen stod kvinnor för 40 procent och män för 60 procent. I näringsgrenarna Hotell- och restaurang samt Personliga och kulturella tjänster var lönesumman jämt fördelad mellan könen. I näringsgrenen Vård och omsorg var andelen förvärvsarbetande kvinnor 80 procent. Samtidigt stod de för totalt 75 procent av lönesumman i branschen. I Byggindustrin, där andelen förvärvsarbetande män var 91 procent, stod de även för 91 procent av lönesumman.

Färre egna företagare

Antalet egna företagare fortsätter att minska, totalt var 283 000 personer klassificerade som egna företagare. Det motsvarade en minskning med 5,5 procent. Minskningen sker i stort bland samtliga näringsgrenar och framförallt bland personer som är 65 år och äldre. Samtidigt ökade antalet företagare i fåmansaktiebolag och anställda personer i företag som erbjuder egenanställning.

Antalet lokala arbetsmarknader ökade

Antalet lokala arbetsmarknader ökade till 71 stycken, år 2016, efter att under flera år ha minskat i antal. Trollhättan-Vänersborg är återigen en egen lokal arbetsmarknad och tillhör inte längre Göteborgs lokala arbetsmarknad. Stockholm-Solna var den största lokala arbetsmarknaden och innefattade 36 kommuner. Göteborgs lokala arbetsmarknad minskade i antal kommuner i och med att Trollhättan-Vänersborg bildar en egen lokal arbetsmarknad. I Göteborgs lokala arbetsmarknad ingick 18 kommuner.

De lokala arbetsmarknaderna bestäms utifrån statistik om arbetspendling. Arbetspendling uppstår då en person bor och arbetar i olika kommuner.

Definitioner och förklaringar

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik, LSUM, mäter lönesumman för enbart de anställdas arbete under ett år medan registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS, mäter sysselsättningen för både anställda och egna företagare i november.

Nästa publiceringstillfälle

2018-11-29 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Löner och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Lukas Gamerov

Telefon
010-479 64 88
E-post
lukas.gamerov@scb.se

Maria Nilsson

Telefon
010-479 60 78
E-post
maria.nilsson@scb.se